Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

FVE-EVERI

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Jan Bernardy

Pravidelné valné shromáždění veterinárních lékařů ve vzdělávání, vědě a výrobě

… účastníci za českou Komoru: MVDr. Bernardy, Nečasová, Okřina a Daniel

 

Jednání jednotlivých sekcí Federace veterinárních lékařů Evropy (FVE) probíhají před vlastní valným shromážděním FVE, kde jsou výsledky sekčních jednání prezentovány zástupcům veterinární evropské veřejnosti.

Jaká témata hýbala přítomnými zástupci více než deseti států? Především to bylo velké horko, které ve střídmě klimatizovaném UBS konferenčním centru v Basileji vládlo. EVERI pracuje na několika projektech, z nichž jeden je zaměřen na propojení výuky a výroby v péči o laboratorní zvířata.

Projekt umožňuje studentům získat prostředky na dvou či třítýdenní studijní pobyt u některé farmaceutické společnosti či dodavatelského zařízení laboratorních zvířat. Čeští studenti obou veterinárních fakult jako příslušníci jedné ze zemí a univerzit, které projekt podporují od začátku, tak mají možnost seznámit se s provozem zvířetníků např. u společnosti Roche, nebo Charles River apod.

Univerzity umožní svým studentům praxi a honorují pobyt několika kredity, společnosti nenásilnou formou verbují budoucí odborníky na tuto úzce specializovanou oblast.

Dalším projektem je modelová tvorba společného sylabu některých veterinárních disciplín, jako např. setkání pěti VŠ učitelů nemocí prasat na VFU Brno v prosinci loňského roku.

univerzita poskytuje náhrady externistům pouze v případě, že jsou na praxi více než tři studenti najednou

Mezi zúčastněnými pedagogy z veterinárních fakult se diskutovalo i o způsobu praktické výuky studentů u veterinárních lékařů v praxi. Většina se shodla na naprosté nutnosti pojištění studentů školou proti úrazu při práci se zvířaty, v ordinaci a mj. i v automobilu. Většina škol neposkytuje fi nanční náhrady za praktickou výuku. Nicméně vždy poskytují další výhody pro zúčastněné veterináře ve formě bezplatné účasti na školení, přístupu do databází odborné literatury apod., jako např. španělské školy nebo portugalská fakulta. Vídeňská univerzita poskytuje náhrady externistům pouze v případě, že jsou na praxi více než tři studenti najednou. Finsko a Švédsko nemá výuku studentů u praktiků v sylabech, Švédsko tuto možnost zvažuje, a pokud by k praxím přistoupilo, počítalo by s dosti významnou částkou na fi nancování.

Nizozemská veterinární fakulta v Utrechtu zahrnula praxi studentů u soukromých veterinárních lékařů do svého sylabu, nicméně má smlouvu s 15 většími praxemi, kterým platí 1500 eur za 12 týdnů pobytu každého studenta (dvakrát šest týdnů), tj. asi 600 Kč denně.

Ve Francii úřad práce vymáhá pro praktikující studenty řádný plat, ale až od doby praxe přesahující šest týdnů vcelku, pobyt studentů na praxích probíhá jinak bezúplatně, podobně jako ve Švýcarsku a Norsku.

Ve Spojeném království je v sylabu zahrnuto 12 týdnů praxe na veterinárních klinikách, studenti ani poskytovatelé praxí nejsou honorováni, nicméně studenti bez přímého dohledu nesmí vykonávat žádnou činnost a majitelé zvířat musí být seznámeni s tím, že např. kůži jejich kočky bude šít student.

Nejmladší sekce FVE si uložila do začátku své činnosti pokrývat kromě vzdělávání a výroby i oblast vědy, kam nyní směřuje lobbing týkající se legislativy zvířat používaných při vědeckých pokusech.

V České republice, na rozdíl od některých evropských zemí, chybí podobné sdružení zvěrolékařů z výuky, vědy a průmyslu, které by mohlo prosazovat své zájmy jak doma, tak evropskou cestou. Ačkoliv Komora veterinárních lékařů má ve svých řadách akademické pracovníky z klinických oborů, z oblasti vědy a průmyslu, dosud nedošlo k jejich sdružení. Domnívám se, že i tato profesní skupina má své zájmy, které by je mohly sdružit.

 
MVDr. Jan Bernardy

Zájmové sdružení statutárních organizací Veterinary Statutory Body