Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

I mistr tesař se utne

  Pro praxi – Daňová poradna

V. Duchková, E. Štěpánková, D. Adamovič

Jak na opravné a dodatečné daňové přiznání

Slovo úvodem

v dnešním pokračování naší daňové rubriky se zaměříme na možnost opravného daňového přiznání. Věříme, že toto téma je velice důležité a rozhodně může pomoci zodpovědět některé z Vašich dotazů.

Braňte se s námi!

Vaše dotazy prosím zasílejte na adresu adamovic@zadaas.cz S úctou a srdečným pozdravem

S úctou a srdečným pozdravem
Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a.s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail : adamovic@zadaas.cz, www.zadaas.cz

Vážení čtenáři,

v dnešním díle našeho daňového seriálu se budeme zabývat problematikou podání daňového přiznání.


… i dobře vyprané mají stále stejnou cenu
 

Dnem 2. 4. 2012 uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání (v případě, že vám daňové přiznání sestavuje daňový poradce, tato lhůta uplyne dnem 2. 7. 2012). Podali jste v řádné lhůtě daňové přiznání a zjistili jste jakákoliv pochybení? Uveďme nyní možnosti nápravy takového zjištěného stavu.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, stanovuje dvě možnosti nápravy, a to opravné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání.

Opravné daňové přiznání je takový zákonný prostředek, který umožňuje účinně opravit případná pochybení v daňovém přiznání, a to ještě před vlastním uplynutím lhůty k podání řádného daňového přiznání.

Pokud ještě před uplynutím zákonem stanovené lhůty k podání řádného daňového přiznání zjistíte, že vámi podané daňové přiznání pravděpodobně obsahuje nepřesné údaje, lze podáním opravného daňového přiznání případné chyby napravit. V daňovém řízení se dále postupuje dle tohoto opravného daňového přiznání a správce daně ze zákona k předchozímu podanému daňovému přiznání nepřihlíží.

důkazy nasvědčující tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši

Dodatečné daňové přiznání podáváte, pokud po uplynutí lhůty k podání řádného daňového přiznání zjistíte, že daň má být vyšší než vámi vyměřená. V tomto případě je tedy nutné podat tzv. dodatečné daňové přiznání, případný rozdíl v tvrzené dani doplatit, a to ve stanovené lhůtě, tedy do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly zjištěny tyto nové skutečnosti. Musíte též uvést rozdíl oproti poslední známé dani a den zjištění tohoto rozdílu.

Dodatečné daňové přiznání můžete podat i v případě, že nově tvrzená daň bude nižší, za předpokladu, že vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy nasvědčující tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. V tomto daňovém přiznání uvedete také rozdíl oproti poslední známé dani a den zjištění tohoto rozdílu. V tomto případě taktéž podáváte dodatečné daňové přiznání ve výše uvedené lhůtě, k němuž je nutné doložit důvody k podání tohoto přiznání a k tvrzení nižší výše daňové povinnosti.

Řádné (opravné) nebo dodatečné daňové přiznání podáváte příslušnému správci daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem fi nancí; popř. jej můžete vytisknout z internetových stránek tak, aby měl údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Podání daňového přiznání lze uskutečnit i formou datové zprávy.

V případě, že nepodáte daňové přiznání, či dodatečné daňové přiznání, ačkoliv máte tuto povinnost, nebo učiníte- li tak po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než pět pracovních dnů, vzniká vám, jako daňovému subjektu, povinnost uhradit pokutu v zákonem stanovené výši, a to od 500 Kč do 300 000 Kč.

Při vyplňování řádného daňového přiznání je tedy potřeba vše řádně překontrolovat a dodržet zákonem stanovené lhůty pro včasné podání. A pamatovat na staré známé přísloví: „dvakrát měř, jednou řež“.

 
V. Duchková,
E. Štěpánková,
D. Adamovič