Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

I Vám se to může stát

  PRO PRAXI

Tak jsem si v klidu operoval, když mi sestra přišla říct, že mezi čekajícími v čekárně je i kontrola z krajské (městské) veterinární správy. No to mne opravdu potěšilo. Ne že bych se bál, že něco objeví, ale očekávaná ztráta času a červíček nejistoty přece jen zahlodal. Co tak asi mohou chtít? Hlavou mi proletěla základní ustanovení zákonů. Ačkoliv nechci podceňovat své kolegy, dospěl jsem k názoru, že jen velmi málokdo legislativu zná natolik, aby se ve chvíli nečekané a neohlášené kontroly dokázal dostatečně orientovat. Takže jsem se rozhodl sepsat vše, co vím o tom, jak asi by měla kontrola správně proběhnout.

Tak prvně je nutno říct, že kontrola může být ohlášena, a to včetně rozsahu a předmětu kontroly. Může však proběhnout i jako neohlášená přepadovka. V obou případech jste však povinni kontrolu strpět a projevit požadovanou součinnost. Pokud ne, tak se zbytečně vystavujete pořádkové pokutě až do výše 50 000 Kč a při opakování dokonce až do výše 200 000 Kč. Protože žijeme v právním státě, je třeba dbát na dodržování předpisů. Kontrola stejně proběhne, buď teď, anebo někdy příště, ale o to důkladněji, protože kontrolní orgán pojme podezření, že patrně něco skrýváte nebo že je v nepořádku něco, co je potřeba odhalit a zjednat nápravu. Vše se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění a pro vás jsou nejdůležitější §§ 11 – 18. Primárně nesmí být překročena ustanovení tohoto zákona. Znamená to kromě jiného následující:

Inspektor se musí představit a součástí představení je i předložení služebního průkazu a oznámení, že zahajuje kontrolu. Potom je povinen oznámit vám, čeho se kontrola bude týkat a na základě jakých předpisů (kterých zákonů) kontrola proběhne. Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni vstupovat kamkoliv, pokud to souvisí s předmětem kontroly, přičemž však nedotknutelnost obydlí je zaručena. Mohou po vás požadovat nejen originály písemností, ale i záznamy dat na paměťových médiích, a dokonce i zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží. Předloží-li příslušné oprávnění, neuspějete ani s utajovanými informacemi. Pokud kontrolní orgán cítí potřebu, může v odůvodněných případech zajišťovat doklady, ale musí ponechat kopie a převzetí originálů musí písemně potvrdit. Nesnažte se žoviálně navrhovat, že by měli používat svůj telefon, je-li to nezbytné pro zabezpečení kontroly, mají právo použít váš.

Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolní pracovníci, u nichž se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. O průběhu a výsledcích kontroly musí být vždy pořízen zápis.

Pro zápis by měl být použit buď správný typ formuláře, anebo třeba list čistého papíru. Každopádně protokol by ke své platnosti měl obsahovat číslo protokolu, datum a hodinu kontroly, jméno toho, kdo kontrolu provedl, služební číslo inspektora, identifikace kontrolovaného subjektu – příjmení, jméno, titul, IČ, DIČ či KVL číslo, ale především přesná adresa místa podnikání, s uvedením místa kontroly, zodpovědná osoba a její identifikace, předmět kontroly a zákony pro kontrolovaný předmět rozhodné.

 

V úvahu přichází především zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, oba v platném znění včetně prováděcích předpisů. Nezapomínejme však ani na nařízení EU č. 1774/2002, podle něhož vás určitě mohou, kontrolovat v oblasti hospodaření s VŽP (vedlejší živočišné produkty), současné označení pro bývalé kadávery. Že nevíte, o co tu jde? No neznalost zákona neomlouvá, a tak budete jistě nachytáni „na švestkách“. Třeba na neodeslaném hlášení pro odbor životního prostředí o množství odpadů přesahujících 50 kg za rok, nebo na neexistujícím obchodním dokladu mezi vámi a asanačním ústavem (pouze kafilerní lístek nestačí). Při troše štěstí nebudete mít jen správnými písmeny nebo černou barvou označený mrazicí box na kadávery nebo bude vmrazáku i svačinka, což je něco, co tam nepatří.

Pokud jste štěstí neměli a inspektor něco nalezl, pak v protokolu musí být uveden popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny, nápravné opatření a termín uskutečnění nápravy případně jiná sankce. Povinností kontrolních pracovníků je seznámit vás s obsahem protokolu a předat stejnopis protokolu. Odmítnutí seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto seznámení potvrdit se vyznačí v protokolu.

Na závěr se můžete do protokolu vyjádřit i vy, což je důležité především, pokud se zápisem nebo s některými fázemi kontroly nesouhlasíte. Je však také možné podat proti protokolu písemnou námitku a její zdůvodnění, nejpozději však do pěti dnů ode dne seznámení se s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší.

Celý protokol pak musí být podepsán zúčastněnými osobami. Odmítnutí podpisu je zbytečné, neboť nemá žádný odkladný účinek.

Tak co, ještě stále si myslíte, že taková kontrola je jen „sranda“? Mohu říct, že ačkoliv mnohé z výše uvedeného vím, tak teprve po proběhlé kontrole mi začaly docházet všechny souvislosti a skutečnosti. Proto, abyste měli trochu náskok, dovolil jsem si sepsat tyto postřehy, které by se vám mohly třeba někdy hodit.

 
MVDr Petr Matušina