Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXX. Sněm KVL ČR – 2022

 

XXX. Sněm Komory veterinárních lékařů

České republiky

 


21. května 2022, Quality Hotel Brno Exhibition Centre

https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/cs/

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo konání:

Sněm se uskuteční 21. 5. 2022 v Quality Hotel Brno Exhibition Centre (bývalý Holiday Inn), Křížkovského 20, 603 00 Brno

Parkování:

Zajištěno v areálu hotelu a v protilehlém parkovacím domě.

Oběd:

Hradí organizátor Sněmu řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu, 1 doprovodné osobě a dětem do 12 let, bude podáván v restauraci hotelu. V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu 350 Kč.

Raut:

Koná se v pátek dne 20. 5. 2022 od 20.00 hod. a v sobotu dne 21. 5. 2022 od 20.00 hod. Hradí organizátor řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu, 1 doprovodné osobě a dětem do 12 let. V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu ve výši 450 Kč (páteční raut) a 550 Kč (sobotní raut).

Hlídání dětí:

Do 6 let: 800 Kč/ dítě

Od 6 let: 600 Kč/ dítě

Doplatky za doprovodné osoby:

Případné doplatky za doprovodné osoby poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, a.s.:

číslo účtu: 35897006/2700

IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol: reg. číslo KVL ČR

Specifický symbol: 2022

Termín splatnosti: 15.05.2022

Ubytování:

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně. Pokoje je možné rezervovat již nyní.

Upozorňujeme, že předběžná rezervace hotelu je do 31. 3. 2022, poté mohou být pokoje obsazeny jinými návštěvníky. Pro účastníky Sněmu a Vetmeetingu byla dohodnuta zvýhodněná cena pokojů. Rezervace a případná storna pokojů, včetně storno poplatků, si zajišťuje každý individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 543 122 018, 543 122 019, reservations.qbex@q-hotels.cz Při rezervaci prosím hlaste, že jste účastníky sněmu. Heslo pro rezervaci „Veterináři“.

 

Program XXX. Sněmu KVL ČR 21. 5. 2022 – Quality Hotel Brno Exhibition Centre

 

8:00 – 10:00 Prezence účastníků – Quality Hotel Brno Exhibition Centre

10:00 – 10:10  

Zahájení

Uvítání hostů, seznámení s návrhem jednacího programu a hlasovacím zařízením

10:10 – 10:20

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Volba Mandátové a Návrhové komise 

10:20 – 10:35

Zdravice, pozdravení a představení hostů

1. MZe, politický náměstek ministra- Mgr. Radek Holomčík

2. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje- Ing. Jan Zámečník

3. Veterinární Univerzita Brno

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – Rektor VETUNI

doc. MVDr. Michal Crha – Děkan Fakulty Veterinárního lékařství VETUNI

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. – děkanka FVHE VETUNI

4. Představitelé KVL SR

MVDr. Ľubomír Kráľ, prezident KVL SR

MVDr. Ľubomír Novotný, víceprezident KVL SR

5. Státní Veterinární správa Praha

MVDr. Zbyněk Semerád, ředitel SVS Praha

6. Výzkumný ústav veterinárních léčiv

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., ředitel VUVeL

7. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Dr. Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL

10:35 – 10:55   Představení obchodních partnerů

1. Broker Vision

2. ProfiPress

10:55 – 11:00  Zpráva mandátové komise o počtu zúčastněných s počtem platných hlasů

11:00 – 11:15 Projednání a případné schválení návrhů na doplnění jednacího programu

11:15 – 11:25  Volby volební komise KVL ČR – na návrh: Představenstva

11:25 – 12:00  Návrhy na změny řádů KVL ČR včetně diskuse a hlasování (předložené v řádném termínu – Sněmovní přílohy)

12:00 – 13:30  Oběd

13:30 – 15:00   Pokračování   

Návrhy na změny řádů KVL ČR včetně diskuse a hlasování (předložené v řádném termínu – Sněmovní přílohy)

15:00 –  15:40  Zprávy orgánů KVL ČR – prezident, komise PV, RK, ČR

Zprávy prezidentky a Představenstva přednesená předsedy jednotlivých pracovních komisí:

Prezidentka – MVDr. Šinová Petra

Legislativní komise – MVDr. Grym Martin, předseda LK

Zahraniční komise – MVDr. Eva Šuláková, předsedkyně ZK

Mediální komise – MVDr. Iveta Janíková, předsedkyně MK

Vzdělávací komise- MVDr. Lucie Kalová, předsedkyně VzK

KUOK- Komise pro uznávání odborných kvalifikací- MVDR. Jan Pokorný, předseda KUOK

Revizní komise- MVDR. Fialová, předsedkyně RK

Čestná rada- MVDr. Michael Mazoch, předseda ČR

15:40 – 15:55 Zpráva ekonomické komise, včetně schválení hospodářského výsledku za rok 2020, předložení účetní závěrky za rok 2020. S následným hlasováním.

15:55 – 16:15 Předložení návrhu rozpočtu na rok 2022 ke schválení  (Nebylo možné předložit ke schválení XXIX. sněmu v rámci COVID opatření dne 27.2.2021).

Plán rozpočtu na rok 2023 a jeho následné předložení sněmu ke schválení.

16:15 – 16:45  Doplněné body jednacího programu dle rozhodnutí Sněmu

16:45 – 18:00

Diskusní příspěvky

Usnesení Sněmu

Závěr

Důležité upozornění: Pro konání letošního Sněmu bylo Představenstvem schváleno omezení délky a četnosti diskuzních příspěvků, a to na 2×2 minuty na účastníka a příspěvek.

Po celou dobu jednání Sněmu bude k dispozici místnost pro rodiče s dětmi.

Srdečně Vás zveme na Slavnostní raut, který se koná v restauraci Hotelu Quality od 19:30.

Příjemný večer nám vyplní svým vystoupením Kapela „The Aplles“ Praha.

Pověření

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 15. 5. 2022, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).Důležité upozornění k účasti na XXX. sněmu KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o registraci na Sněm do 15.5.2022 formou písemnou, či elektronicky.

XXX. sněm – Rozpočet 2023 ke schválení

 Rozpočet 2023 ke schválení     2023 rozpočet (v tis.) 2023 čerpání  %   Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava 900 0 […]

XXX. sněm – Rozpočet 2022 ke schválení

 Rozpočet 2022 ke schválení 2022 rozpočet (v tis.) 2022 čerpání  % Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava 900 0 0% Prezident a […]

XXX. sněm – Rozpočet 2020 k 31.12.2020

Rozpočet 2020 k 31.12.2020 2020 rozpočet (v tis.) 2020 čerpání  % Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT 450 413 92% služby 20 […]

Návrh na změnu v navrhovaném Disciplinárním řádu v § 50 a v § 4 Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření z 19. 12. 2021

Navrhovatel: MVDr. Lubomír Borkovec

Návrh na změny Vzdělávacího řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

Navrhovatel: představenstvo

Zpráva pro Sněm KVL 2022 o porušování předpisů představenstvem a revizní komisí ve věci Stanoviska KVL z 11/08/2021

Borkovec Lubomír

Návrh usnesení XXX. sněmu KVL ČR:

1) Sněm zavazuje představenstvo navýšit Sociální fond vedený dle § 16 Finančního řádu KVL ČR

Doplnění návrhu novely Profesního řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

navrhovatel: Legislativní komise

Návrh na změny Finančního řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

navrhovatel: představenstvo