Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k označování hospodářských zvířat

Naše značka : 2004 / 1111 / VET Vyřizuje : Dr. Semerád
 

Všem epizootologům KVS a inspektorátů,
KC Brno
KVL Brno

Praha 17.12.2004

Věc: Informace k označování hospodářských zvířat

V současné době dochází k hromadnému převěšování ušních známek skotu, které nevyhovují požadavkům vyhlášky MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Na trhu jsou k dispozici dva typy plastových ušních známek. V případě prvního typu se jedná o ušní známky spojené plastovým trnem, který je vyměnitelný. Tento typ ušních známek je postupně nahrazován ušními známkami, ve kterých je tzv. samčí část známky integrálně spojena s hrotem, který již není, jak tomu bylo dosud, vkládaný. Tento typ více vyhovuje požadavkům předpisů ES (např. nařízení Rady a EP 1760/2000 a 2629/97) z hlediska nemožnosti opakovaného použití, kdy po sejmutí dojde k poškození spojovacího zámku obou částí ušní známky. V současné době je možné používat oba typy ušních známek, a to přináší komplikace při praktickém zavěšování ušních známek. V některých případech jsou chovatelé nepřesně informováni soukromými veterinárními lékaři v tom smyslu, že tyto nové známky lze zavěsit jakýmikoliv aplikačními kleštěmi. Na to navazují stížnosti chovatelů na špatné ušní známky a aplikační kleště. Dle sdělení firmy Hema Malšice, s.r.o., která začala od května tohoto roku dodávat nové typy známek (s kovovým trnem) pro označování skotu (i prasat) nelze používat k zavěšení staré typy aplikačních kleští. Při záměně dochází jak k problémům s vlastním zavěšením, tak ke znehodnocení ušní známky. V průběhu prvního pololetí roku 2005 přejdou na tento typ i ostatní dodavatelé.

K tomu, aby nedocházelo k “týrání” zvířat při jejich označování je potřeba k zavěšení nových typů ušních známek použít i odpovídající kleště. Tyto kleště mají speciální odstupňovaný hrot, který je již univerzální pro všechny druhy tímto výrobcem dodávaných známek (skot, prasata). Tento typ kleští a hrotu budou v dohledné době používat i ostatní dodavatelé známek pro ústřední evidenci zvířat. Výrobce doporučuje umístění známky protikusu (samičí) do vnitřní (přední) části ucha. Tento způsob aplikace je samozřejmě složitější, ale tímto je zámek ušní známky lépe chráněn, a lze docílit snížení ztrátovosti až o 50%.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o poskytnutí této informace soukromým veterinárním lékařům, popřípadě chovatelům.

S pozdravem

MVDr. Josef V i t á s e k, Ph.D.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Příloha: