Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace ke stážím veterinárních lékařů a studentů, k DPH na veterinární léčiva a k elektronické evidenci tržeb

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Martin Grym

Pravidla nových projektů v praxi veterinářů

 

Jak již bylo ve Zvěrokruhu č. 9 ohlášeno, byl spuštěn projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2. Jde o projekt podpory veterinárních lékařů k získání praxe, a to na základě jednorázové účelové dotace z evropských fondů. V současné době je již možné vypisovat karty stáží a do projektu se zapojit. Zástupci představenstva KVL vyjednali pro veterinární lékaře šablonu s největší časovou dotací, a to 480 hodin.

Zestručněné a zjednodušené informace ke stážím:

Systém funguje na základě nabídky a poptávky. Své služby mentora (poskytovatele stáže) nabízí veterinární lékař, který má trvalý pobyt na území ČR mimo Prahu, nesmí být osobou blízkou ke stážistovi, před zapojením do projektu musí vykonávat praktickou veterinární činnost minimálně poslední dva roky a musí mít čtyřletou praxi v oboru. Mentor garantuje průběh a kvalitu stáže, podepisuje smlouvu o zajištění stáže, deník stážisty a certifi kát, který vydá stážistovi Fond dalšího vzdělávání po ukončení praxe.

Stážista poptávající praxi musí mít trvalý pobyt na území ČR mimo Prahu, nesmí být studentem, nesmí být OSVČ ani na mateřské dovolené, nesmí jít o osobu blízkou mentorovi stáže, a nesměl být v posledních pěti letech v zaměstnaneckém poměru s poskytovatelem stáže. Typickým stážistou tedy bude pravděpodobně čerstvý absolvent fakulty veterinárního oboru.

Stážista musí absolvovat minimálně 480 hodin stáže, z čehož by aktivní vedení mentorem mělo být minimálně 340 hodin. Minimální doba trvání praxe je tři měsíce, maximální šest měsíců. Stážista musí absolvovat ve stanovených dnech minimálně čtyři hodiny nepřetržité stáže. Na jednoho mentora připadá maximálně jeden stážista. Maximální částka stanovená na uhrazení nákladů mentorovi na jednoho stážistu je 195 549 Kč, která se vyplácí po řádném ukončení stáže.

Podrobné a přesné informace naleznete na adrese http://www.stazevefirmach.cz/.

Začátkem října se rozběhl zcela nový a analogický projekt, označovaný jako Stáže pro mladé, který rozšiřuje portfolio šablon. Projekt Stáže pro mladé je určen studentům posledních ročníků středních a vysokých škol. Poskytovatel uzavírá se stážistou dohodu o provedení práce a stážistovi je propláceno 60 Kč za každou odstážovanou hodinu.

Šablony, které projekt Stáže pro mladé přebírá z projektu Stáže ve firmách se obsahově po odborné stránce nemění, trochu jinak však funguje systém proplácení nákladů. Poskytovatel si při vypisování karty stáže stanoví délku stáže (max. čtyři měsíce) a hodinový rozsah (max. 300 hodin). V každé šabloně stáže jsou pak uvedeny náklady na odstážovanou hodinu, které pokrývají jak částečnou náhradu mzdy mentora, tak výše uvedených 60 Kč, které jsou propláceny stážistovi. Celkové hodinové náklady na stáž u veterinárního lékaře byly stanoveny na 262,35 Kč, z čehož dostává 60 Kč stážista a zbytek zůstává mentorovi.

Vzhledem k tomu, že se od začátku října změnil systém schvalování karet, kdy se zájemci ze strany poskytovatelů budou po vypsání karty řadit do fronty a karty budou schvalovány chronologicky, vám v případě zájmu o stáž doporučujeme vytvořit koncept a kartu po spuštění systému zaslat co nejdříve ke schválení.

Podrobné infomace najdete na http://www.stazepromlade.cz/.

Podávání informací k šablonám a k návaznému projektu Stáže ve firmách 2 má v kompetenci Ing. Nikol Nejmanová (nikol.nejmanova@fdv.mpsv.cz).

Informace k DPH na veterinární léčiva

Na základě jednání Komory se zástupci Ministerstva financí, které se týkalo zařazení veterinárních léčivých přípravků (VLP) do druhé snížené sazby DPH (10%) společně s humánními léčivy, byl nakonec tento věcný záměr odsouhlasen ministrem financí A. Babišem i ministrem zemědělství M. Jurečkou. Proběhla rozprava v Rozpočtovém výboru a při 2. čtení v PSP ČR byl přečten pozměňovací návrh na zařazení VLP do druhé snížené sazby DPH. V PSP ČR byl 24. 9. 2014 ve 3. čtení projednán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. V rozpravě k pozměňovacímu návrhu poslance J. Uhlíka, který obsahoval snížení sazby DPH na VLP z 21 na 10 %, se nikdo nevyjádřil.

Stanovisko předkladatele bylo pozitivní. Návrh byl následně za přítomnosti 169 poslanců přijat. Pro přijetí pozměňovacího návrhu se vyjádřilo 131 přítomných poslanců. Návrh zákona, kterým se změní zákon č. 235/2004 Sb., byl přijat, pro hlasovalo 134 poslanců z přítomných 170. „Dne 23. 10. 2014 schválil novelu Senát, na řadě je tedy podpis prezidenta.” Podrobné informace o zohlednění této změny ve vašem účetnictví a další kroky KVL, vedoucí k zajištění výdeje léčiv veterinárními lékaři v této sazbě DPH, budou zveřejněny ve Zvěrokruhu. Tyto informace budou vycházet z pokynů Ministerstva financí a Správy cel.

 

Informace k elektronické evidenci tržeb

Se značným předstihem bychom rádi informovali své členy, že Ministerstvo financí připravuje věcný záměr zákona o elektronické evidenci tržeb, jehož účinnost plánuje od 1. ledna 2016.

Zástupci Ministerstva financí, Finanční správy, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR, velkých obchodních řetězců i středních a malých podnikatelů se sešli na panelové diskusi k přípravě věcného záměru zákona o elektronické evidenci tržeb. Šlo o historicky vůbec první setkání zástupců státní správy a odborné veřejnosti na toto téma, které se uskutečnilo 9. července 2014 v sídle společnosti Deloitte pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Elektronická evidence tržeb je jedním z nástrojů boje proti daňovým únikům, který by měl být zaveden od roku 2016. Zástupci KVL SR upozornili, že na Slovensku se tato praxe zavádí již od roku 2015. Finanční správa díky novému systému bude moci on-line sledovat tržby podnikatelů a efektivně postihovat nepoctivce.

Většina přítomných zástupců podnikatelských svazů a sdružení uvítala navrhovaný koncept elektronické evidence tržeb a vyjádřila záměrům Ministerstva financí svoji podporu s tím, že i nadále je připravena spolupracovat na jeho realizaci.

Cílem zákona tedy bude efektivní vybírání daní a potírání šedé ekonomiky. Ministerstvo financí se zatím zhlédlo v on-line systému (tzv. chorvatském modelu). Principem bude internetová komunikace obchodníka s finanční správou. Všechny tržby u fyzických i právnických osob realizované v hotovosti budou zpracovávány tak, že obchodník při prodeji zboží či služby zašle datovou zprávu o probíhající transakci finanční správě a ta mu okamžitě zpětně potvrdí přijetí s unikátním kódem účtenky. Obchodník pak účtenku s unikátním kódem vytiskne a předá zákazníkovi, který má povinnost účtenku převzít. Evidenci dané tržby bude mít zákazník možnost ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

 
(zdroj: http://www.mfcr.cz/)
Martin Grym