Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o novém rozhodnutí Komise k Aujeszkyho chorobě u prasat

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2, Tel.: +420 227 010 130 Fax.: +420 227 010 191


Naše č. j.:   2010 / 3276 / SVS Vyřizuje : Krůta Tomáš MVDr.
 
Všem KVS a MěVS Praha, KC Brno a KVL Brno

V Praze dne: 10.08.2010

Informace o novém rozhodnutí Komise k Aujeszkyho chorobě u prasat

Dne 6. srpna 2010 bylo vydáno rozhodnutí Komise 2010/434/EU, kterým se mění přílohy I a II, rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství. Příloha I je doplněna o Slovinsko, které doložilo, že Aujeszkyho choroba v tomto státě nebyla nikdy zjištěna. Do přílohy II bylo zařazeno Španělsko a Polsko, které předložily programy tlumení této nákazy. Komise předložené programy posoudila a schválila.

Výše zmíněné rozhodnutí má vliv na podmínky pro eventuální dovoz prasat do České republiky.

Ze Slovinska mohou být do České republiky dovážena prasata jak k okamžité porážce, tak plemenná a chovná bez omezení.

Ze Španělska a Polska mohou být dovážena prasata k okamžité porážce bez omezení, ale prasata k dalšímu chovu musí splňovat podmínky stanovené pro obchodování s těmito prasaty stanovené rozhodnutím Komise 2008/185/ES.

S pozdravem

 
Doc. MVDr. Milan M a l e n a , Ph.D., , v.r.
ústřední ředitel

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková