Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o potravinovém řetězci

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Josef Duben

TISKOVÁ ZPRÁVA 11. 5. 2010
Informace pro jatka a úředního veterinárního lékaře

… naše místo v potravinovém řetězci si rozhodně nenecháme vzít

 

Přestože nejde o novou informaci, dovolujeme si chovatelům připomenout povinnost, která vyplývá z přílohy II oddílu III nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, jde o tzv. Informace o potravinovém řetězci (dále IPŘ). To znamená, že chovatelé musejí provozovateli jatek 24 hodin před každou zásilkou zvířat zaslat požadované informace nebo, požádá- li provozovatel jatek nebo chovatel o výjimku, může mu krajská veterinární správa povolit zasílání IPŘ i méně než 24 hodin předem nebo až se zvířaty. Státní veterinární správa ČR připravila k využití příslušné formuláře, které jsou ke stažení na www.svscr.cz, a to pod rubrikou Veřejné zdraví – Informace o potravinovém řetězci.

Provozovatel jatek nesmí do prostor jatek přijmout zvířata, o kterých nemá k dispozici IPŘ. To znamená, že povinnost vypsat a zaslat IPŘ má každý, kdo chce na jatkách porazit jakékoli zvíře, jehož maso má být použito pro výživu lidí.

Informace o potravinovém řetězci zahrnují zejména následující údaje:

1. Informace o chovateli zvířat a veterinárním lékaři

Chovatel je vlastník nebo držitel zvířat, která jsou zasílána na jatky. Vystavováním IPŘ může chovatel pověřit vedoucího farmy nebo jinou osobu, která má přístup k uvedeným informacím a údajům. Vyplněné IPŘ mohou být zasílány provozovateli jatek předem také elektronicky.

Výsledky veterinární prohlídky zvířat na jatkách oznámí úřední veterinární lékař chovateli zvířat písemně nebo elektronicky v rozsahu stanoveném v dodatku k příloze I „VZOR DOKLADU“ nařízení EK (ES) č. 2074/2005.

Státní veterinární správa ČR připravila k využití příslušné formuláře

2. Údaje o zvířatech dodávaných na jatky

Uvádí se údaje o zvířatech z jednotlivých hal nebo ustájení (o partii zvířat) dodávaných na jatky. Pokud je znám, uvádí se např. úhyn v posledních 14 dnech u nosnic apod.

Léky, vakcíny a jiné látky se v IPŘ uvádějí jen tehdy, jestliže u nich byla stanovena ochranná lhůta delší než 0.

Podrobnosti o chorobách a laboratorních testech se uvádí, jestliže jsou známy výsledky.

3. Onemocnění zaznamenaná v chovech

Je nezbytné poskytovat všechny podrobnosti o každé diagnostikované chorobě na dané farmě, při které byla uložená jakákoli omezení nebo zákazy přemísťování zvířat.

Údaje o výsledcích veterinární prohlídky na jatkách se dodávají pouze u dvou po sobě následujících zásilkách zvířat stejného druhu ze stejného chovu poražených na různých jatkách, tj. pokud chovatel poráží na stejných jatkách, nemusí tuto část IPŘ dodávat.

V případech, kdy byla zvířata testována s pozitivním výsledkem na salmonely, trichofytózu, tuberkulózu, kampylobakteriózu nebo jiná onemocnění, má provozovatel jatek povinnost oznámit úřednímu veterináři na jatkách opatření, která bude provádět, aby se zabránilo kontaminaci v průběhu porážky, opracování balení apod. (porážka na konci směny, výměna pracovního oblečení, dezinfekce po porážce apod.). Zvířata nesmí být poražena a dále zpracována, dokud to úřední veterinární lékař nepovolí.

4. Provozovatel jatek kontroluje úplnost a platnost IPŘ, nehodnotí dodané údaje a informace předává úřednímu veterinárnímu lékaři.

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz