Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace – osoba pověřená vedením evidence pasů zvířete v zájmovém chovu


STÁTNÍ   VETERINÁRNÍ   SPRÁVA ČR

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2  Tel.: +420 227 010 146 Fax.: +420 227 010 195


Naše značka : 2006 / 361 / VET Vyřizuje : MVDr. Smolová
 

Všem KVS a jejich inspektorátům
IC Liberec, KVL Brno

Praha 21.3.2006

Věc: Informace – osoba pověřená vedením evidence pasů zvířete v zájmovém chovu

Vážení kolegové,

dnem 27. února 2006 vešla v účinnost novela veterinárního zákona, a to zákon č. 48/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Tato novela vyřešila otázku osoby, která vede evidenci pasů zvířete v zájmovém chovu. Paragraf 4 odst. 1 písm. g) novely stanovuje, že touto osobou je Komora veterinárních lékařů České republiky.

V souvislosti s touto novelou je v Evidenci dokumentů upravena i “Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře pro vydávání pasu”. Upravená žádost je také přílohou tohoto dopisu.

S pozdravem

MVDr. Josef Vitásek, Ph.D.
ředitel odboru
ochrany zdraví a pohody zvířat

Příloha:

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře pro vydávání pasu