Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace – označování skotu a Metodický pokyn ČMSCH, a.s.

Naše značka : 2004 / 828 / VET Vyřizuje : Dr. Smolová
 

Všem KVS/MěVS
a jejich inspektorátům,
KC a KVL Brno,
IC Liberec

Praha 3.9.2004

Věc: Informace – označování skotu

Vážení kolegové,

v příloze Vám pro informaci zasíláme “Metodický pokyn pro označování turů včetně skotu”, který byl vypracován a rozeslán chovatelům Českomoravskou společností chovatelů, a.s. Připojujeme pouze vysvětlení k bodu 2. na straně 4, který se týká “přechodného období” pro navěšování nového typu ušních známek. Ušní známky s kódem Mze byly distribuovány a používány k označení skotu již od 1. dubna. To znamená, že skot v období 1. 4. 2004 až 30. 4. 2004 mohl být označován dvojím způsobem; buď do levého i pravého ucha plastovou ušní známkou s kódem Mze dle nové vyhlášky č. 136/2004 Sb., nebo podle vyhlášky č. 134/2001 Sb. do levého ucha plastovou a do pravého ucha kovovou ušní známkou s logem osoby pověřené vedením ústřední evidence.

Zároveň Vám zasíláme na vědomí materiál, kterým Ministerstvo zemědělství opakovaně informovalo Komisi, a tedy i ostatní členské státy EU, o vzorech ušních známek, průvodních listech a stájovém registru používaných v České republice pro označování a evidenci skotu. Tento materiál obsahuje i informaci o skutečnosti, že plastová ušní známka používaná pro skot narozený před 1. 1. 2003 obsahovala údaje předepsané vyhláškou (č. 134/2001 Sb.) pouze na jedné své části.

S pozdravem

MVDr. Josef V i t á s e k, Ph.D.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Příloha:

Metodický pokyn ČMSCH, a.s. pro označování turů včetně skotu

Materiál Mze informující Komisi


Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Metodický pokyn

pro označování turů včetně skotu

podle vyhlášky č. 136/2004 Sb.

pro chovatele

červenec 2004

ÚVOD

Vážení chovatelé.

V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 136/2004 Sb. dne 1. dubna 2004, bylo nutno pro chovatele zabezpečit jednak nové číselné řady ušních známek s novými identifikačními znaky a zároveň podle požadavků chovatelů pokrýt potřebu duplikátů, které by měly nahradit neplatné ušní známky. “METODICKÝ POKYN” by měl osvětlit některé konkrétní případy, týkající se platnosti či neplatnosti ušních známek.

Předpokládáme, že řada z Vás dosud nemá platné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., proto uvádíme zároveň i citace z této vyhlášky.

Tento metodický pokyn byl schválen MZe ČR

v červenci 2004.

Citace vyhlášky č. 136/2004 Sb.

Oddíl 2

Označování turů

§ 10

Způsoby a termín označování turů

(1) Tuři se označují dvěma identickými plastovými ušními známkami.

(2) Každé tele musí být do 72 hodin po narození trvale označeno dvěma identickými plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu; do této doby chovatel musí zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost.

(3) Ušní známky se zavěšují ke kořenu ušního boltce (mezi kožní řasy boltce).

(4) Způsob označování turů ušními známkami je uveden v příloze č. 2.

§ 11

Ušní známky používané pro označování turů a jejich vzory

(1) Plastová ušní známka používaná pro označování turů se musí skládat ze dvou částí, které jsou spojeny trnem;každá část musí být vysoká nejméně 45 mm, široká nejméně 55 mm a výška na ní uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Každá část plastové ušní známky musí obsahovat

  a) identifikační číslo zvířete,
  b) kód příslušného úřadu (MZe).

(3) Ušní známka používaná pro označování turů musí v identifikačním čísle zvířete obsahovat na sedmém místě u býků číslici 0, u jaloviček číslici 9 a na následujících posledních dvou místech číselné označení kraje, ve kterém se zvíře narodilo, a které se musí shodovat s prvními dvěma číslicemi registračního čísla hospodářství, v němž se zvíře narodilo.

(4) Vzor plastové ušní známky používané pro označování turů a vzory části duplikátu plastové ušní známky používané pro označování turů jsou uvedeny v příloze č. 2.

obr. 1

 

obr. 2

 1. Plastová známka se skládá ze dvou částí a obě části B + B musí být shodně popsány identifikačními znaky včetně identifikačního číslo (obr. 1,2).
 2. Přechodné období pro navěšování tohoto typu známek bylo pro zvířata narozená od 1. 4. do 30. 4. 2004 (obr. 1,2).
 3. Od 1. 5. 2004 lze navěšovat pouze tento typ známek (obr. 1,2).

obr. 3

obr. 4

obr. 5

 1. U zvířat narozených do 30. 4. 2004 bylo možno používat plastovou známku s logem ČMSCH a.s. v levém uchu a kovovou známku s logem ČMSCH a.s. v pravém uchu (obr. 3,4, a 5).
 2. Plastová známka se skládá ze dvou částí a obě části B + B musí být shodně popsány identifikačními znaky včetně identifikačního čísla.

 3. Skotu narozenému do 31. 12. 2002 lze ponechat v levém uchu tento typ plastové známky pokud alespoň jedna její část obsahuje logo ČMSCH, a.s. a identifikační číslo zvířete včetně CZ (obr. 6,7 a 8).

obr. 6

obr. 7

obr. 8

díl C nemusí obsahovat logo ani jiné identifikační znaky

 1. Plastové a kovové ušní známky bez loga ČMSCH a.s. nebo MZe a CZ se musí nahradit plastovými duplikáty. Jakékoliv jiné logo – například logo výrobce se neuznává (např. HEMA).

obr. 9 logo MZe,

logo ČMSCH, a.s.

obr. 10 Plastové ušní známky bez loga ČMSCH, a.s. a bez loga MZe

JINÉ OZNAČENÍ

Byla-li do ucha navěšena jiná ušní známka, než jak je stanoveno příslušnou legislativou, lze ji zvířeti pone

chat, jestliže nebrání zavěšení oficiální ušní známky. Jedná se především o tzv. “double” (bez loga a CZ).

Chybou je případ, kdy si chovatel objednal s oficiální plastovou ušní známkou i “double”, obě známky rozděl

il a navěsil do každého ucha tím způsobem, že spojil jednu část “doublu” s jednou částí oficiální ušní známky.

DUPLIKÁTY

(plast)

1. Před účinností vyhlášky č. 136/2004 Sb. bylo pořadí duplikátů označováno *.

Tyto známky jsou platné, pokud obsahují logo ČMSCH, a.s. a označení CZ.

2. Od 1. 5. 2004 jsou vydávány pouze plastové duplikáty.

obr. 11

římská číslice označuje pořadí vydaného duplikátu pro dané zvíře

Kovové ušní známky a jejich duplikáty

  1. Na kovových známkách a jejich duplikátech u zvířat narozených do 30.4. 2004 může být logo ČMSCH, a.s. nebo MZe.

obr. 12

Citace vyhlášky č. 136/2004 Sb.

Závěrečná ustanovení

§ 97

Používání dosavadních identifikačních prostředků

(1) Ušními známkami a křídelními známkami s grafickým znakem (logem) pověřené osoby4) podle dosavadních právních předpisů lze označovat prasata a běžce narozené do 30. dubna 2004.

(2) Plastovými a kovovými ušními známkami podle dosavadních právních předpisů lze označovat tury narozené do 30. dubna 2004.

(3) Ušními známkami podle dosavadních právních předpisů lze označovat ovce a kozy narozené do 30. září 2004

§ 98

Zvířata označená

Dosavadními identifikačními prostředky

(1) Skotu označenému podle dosavadních právních předpisů plastovou ušní známkou v levém uchu a kovovou ušní známkou v pravém uchu lze tyto identifikační prostředky ponechat, pokud

  a) každá část plastové ušní známky obsahuje identifikační číslo zvířete a grafický znak (logo) pověřené osoby 4)

  b) kovová ušní známka obsahuje identifikační číslo zvířete a grafický znak (logo) pověřené osoby 4)

(2) Skotu narozenému do 31. prosince 2002 lze ponechat plastovou ušní známku, pokud alespoň jedna její část splňuje požadavky uvedené v odstavci 1 písm. a) a požadavky na velikost uvedené v § 11 odst. 1.

(3) Jako duplikát kovové ušní známky skotu podle dosavadních právních předpisů lze použít pouze plastovou ušní známku podle § 11.

(4) Je-li skot označený ušními známkami, které nesplňují požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2, musí být dosavadní ušní známky sejmuty podle § 8 písm. c) a nahrazeny duplikáty plastových ušních známek podle § 11.

(5) V případě, že skot není označen dvěma ušními známkami, musí být doznačen do druhého ucha duplikátem plastové ušní známky podle § 11.

(6) Prasatům označeným plastovými ušními známkami podle dosavadních právních předpisů lze tyto plastové ušní známky ponechat, pokud obsahují

  a) označení země původu – písmena “CZ” pro Českou republiku,

  b) čtyřmístný alfanumerický kód, který musí vyjadřovat část registračního čísla hospodářství, v němž se prase narodilo nebo na které bylo dovezeno, uvedenou v § 2 písm. c) bodu 2,

  c) grafický znak (logo) pověřené osoby 4).

(7) Ovcím a kozám označeným plastovými ušními známkami podle dosavadních právních předpisů lze tyto plastové ušní známky ponechat, pokud obsahují

  a) identifikační číslo zvířete,

  b) grafický znak (logo) pověřené osoby; 4) grafický znak (logo) pověřené osoby 4) nemusí obsahovat dosavadní plastové ušní známky ovcí a koz narozených do 31. března 2002.

(8) Běžcům označeným křídelními známkami podle dosavadních právních předpisů lze tyto křídelní známky ponechat, jestliže obsahují

  a) identifikační číslo zvířete,

  b) grafický znak (logo) pověřené osoby 4)

Díl 5

Závěrečná ustanovení

§ 100

Přechodné ustanovení

pro zajištění identifikačních prostředků

nebo jejich duplikátů

V období od 1. dubna 2004 do 30. června 2004 zajistí pověřená osoba 4) odeslání identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů chovateli do 12 pracovních dnů ode dne doručení jeho žádosti o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů.

§ 102

Účinnost a platnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení § 9 odst. 3, jde-li o ovce a kozy, § 39 odst. 5 písm. f) a § 93, která nabývají účinnosti dnem 1. května 2004.

(2) Ustanovení § 89, 90 a 92 pozbývají platnosti dnem 30. dubna 2004.