Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Plánovaný scénář průběhu vakcinace Blue tongue 2008


Výsledek jednání k vakcinaci

Blue tongue 31.7.2008 – Praha

Plánovaný scénář průběhu vakcinace

1.8.2008
– KVS dostanou seznamy chovatelů z centrální evidence + proběhne informační kampaň veřejnosti (rozhlas, tisk, televize, krajské a obecní úřady, prosba o součinnost SVL, apod.)
15.-20.8.2008
– přijede vakcina do ČR (Praha), následně bude distribuována prostředky SVÚ na jednotlivé KVS pro potřebu SVL. Vakcina bude ve 100 ml a 20 ml (50ti a 10ti dávky).
po 20.8.2008
– KVS budou mít nachystány k podpisu smlouvy se SVL. SVL obdrží proti smlouvě potřebné množství vakciny (KVS stanoví dny a hodiny, kdy bude možné vakcinu vyzvednout).
 
– KVS určí na svém území 50 ks skotu jako ověřovací zvířata (sentinelová), která se nebudou vakcinovat. V jednom hospodářství chovatele to může být maximálně 5 ks.
 
– SVL, kteří podepíší smlouvu s uvedením množství odebrané vakciny tuto obdrží a převezmou do své úschovy do termínu ukončení akce.
 
– chovatelé budou mít připraveny seznamy zvířat nad 3 měsíce stáří, která budou podléhat povinné vakcinaci. Chovatelé jsou povinni si provedení vakcinace zabezpečit !!!
 
– SVL provedou po dohodě s chovateli vakcinaci zvířat (2 ml i.m.) s jejich revakcinací za 21 dnů v souladu s návodem k použití vakciny (ZULVAC 8 Bovis, ZULVAC 8 Ovis).
 
– SVL po vakcinaci provede požadované záznamy do evidence u chovatele a potvrdí do průvodních listů skotu část B (optimálně razítko ve formátu VacBT-datum očkování).
 
– po ukončení akce (i kdyby byla vícedenní) vyplní SVL 3x formulář o provedení akce a 1x jej doručí nejpozději do 14-ti dnů příslušné KVS společně s fakturou, 1x předá chovateli a 1x si ponechá ve vlastní evidenci (obdobně jako u tzv. “státní zakázky”). Splatnost faktury je nastavena na 30 dnů s penalizací 0,05% za každý den prodlení.
 
– primovakcinace všech dotčených zvířat musí být ukončena do 14.9.2008 !!!
 
Pozor !!! – za porušení povinností SVL spojených s touto akcí bude ve smlouvách nastavena sankce 1.000 Kč za každý den prodlení.
 
– KVS doplní údaje do evidence v seznamech chovatelů.
 
– do 30.8. bude seznam zvířat porovnán s ústřední evidencí v Liberci.
po 30.8.
– probíhá plynulé dovakcinovávání zvířat, která dosáhla 3 měsíců věku až do konce roku 2008. V lednu je možná pouze revakcinace zvířat, která se přehoupnou přes nový rok.
po 1.1.2009
– SVL vyplní doklad o nepoužitých a nespotřebovaných baleních vakcin, které převzal od KVS a vrátí je na KVS. Prázdné obaly likviduje na vlastní náklady dle legislativy.
rok 2009
nikdo v daný okamžik netuší zda-li a za jakých podmínek bude probíhat vakcinace proti BT na území ČR a kdo ji eventuelně bude hradit