Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvání k účasti – Veterinární mise do Izraele

 

V Praze, dne 30. července 2010

Vážené dámy, vážení pánové,

je nám ctí a potěšením, že zájem o náš program odborných misí do Izraele má neustále stoupající tendenci a v této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že připravujeme historicky I. českou veterinární misi do Izraele, která proběhne v termínu 14. – 21. listopadu 2010. Cesty tohoto typu organizované v minulosti se vždy setkaly s mimořádně kladným ohlasem a i tento fakt byl podnětem k tomu, že obchodní oddělení Velvyslanectví státu Izrael v Praze se spolu s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou rozhodlo tuto tradici rozšířit o další obor a za laskavé spolupráce Státní veterinární správy ČR a Ministerstva zemědělství ČR připravit obdobnou cestu pro nový okruh odborníků a profesionálů.

Na přípravě programu cesty se na izraelské straně podílejí relevantní odborné instituce a organizace a rovněž i obchodní oddělení českého zastupitelského úřadu v Tel Avivu. Důraz bude kladen především na to, aby program byl zaměřen na seznámení s činností příslušných veterinárních institucí v Izraeli, na návštěvy specializovaných pracovišť a na bilaterální odborná, případně i obchodní jednání.

Pro naplánování této cesty jsme připravili rámcový program a další dokumenty, které si Vám dovolujeme zaslat, abychom, především podle Vašich přání konkretizovaných v příslušném dotazníku, mohli připravit odborný program, který v co možná nejvyšší míře naplní Vaše potřeby a očekávání.

Odborný program by měl v zásadě pokrýt většinu plánovaného pobytu. Přesto, podle zkušenosti z obdobných dřívějších projektů, zařazujeme fakultativně do programu, v rámci časových možností, i některé všeobecně poznávací aktivity. Předběžný program mise, který najdete v příloze, bude ještě upřesněn podle skladby a odborných zájmů jejích účastníků. Zároveň bychom Vás rádi upozornili na fakt, že jednacím jazykem v rámci odborného programu mise bude angličtina. Tato skutečnost by měla být účastníky brána v úvahu, protože vzhledem k individuálně připravovanému programu není možné zajistit tlumočení.

Aby definitivní verze programu mohla být precizována, uvítali bychom jak urychlené vyjádření Vašeho zájmu o účast zasláním vyplněné přihlášky (Cestovní smlouvy), tak i prostřednictvím přiloženého formuláře (Questionnaire) specifikaci Vašich odborných preferencí, které se budeme snažit v co nejvyšší míře zohlednit.

Po zkušenostech z úspěšných předchozích akcí jsme organizačním zajištěním mise pověřili touroperátorskou firmu ALEA Tours & Trade s.r.o., kam můžete směřovat své eventuální technicko-organizační dotazy (na telefon 271 746 732 nebo e-mail tours@alea.cz, pan Jan Lerbletier). Tam také laskavě adresujte své eventuální přihlášky.

Pro veškeré odborné dotazy a informace o této misi kontaktujte, prosím, kdykoliv obchodní sekci Izraelského velvyslanectví v Praze (e-mail isratrade@volny.cz, telefon 233 097 541), popř. Česko-izraelskou smíšenou obchodní komoru (e-mail sarka.stegbauerova@ciok.cz , tel. 224 032 161).

Budeme se těšit na Váš zájem a zůstáváme s pozdravem,

Dr. Milan Kenkuš
Velvyslanectví Státu Izrael
obchodní sekce

Abychom byli schopni zajistit kvalitní a fundovaný odborný program vycházející z konkrétních přání a požadavků účastníků, je nezbytně nutné, aby případní zájemci nahlásili svou účast nejpozději do 15. 10.2010.


ALEA Tours & Trade s.r.o. U Vršovického nádraží 16, 101 00 Praha 10 Telefon/Fax 271 746 734 tours@alea.cz

z pověření

Velvyslanectví Státu Izrael – obchodní sekce

Badeniho 2, 170 06 PRAHA 7 – Telefon 233 097 541-2, Fax 233 097 549, e-mail: isratrade@volny.cz

I. česká veterinární mise do Izraele (14. – 21.11.2010)

Letový řád – EL AL Israel Airlines

Neděle 14.11. LY522 Praha-Tel Aviv 10:20 15:05       Neděle 21.11. LY521 Tel Aviv-Praha 05:50 09:10

Ubytování

Hotel METROPOLITAN **** http://www.hotelmetropolitan.co.il/

9-15 Trumpeldor St., Tel Aviv Telefon: +972-3-5192727 Fax: +972-3-5172626

Hotel s výhodnou centrální polohou, jeho vybavení odpovídá všem nárokům očekávaným v hotelech vyšší střední třídy, včetně možnosti internetového Wi-Fi připojení (zdarma ve všech prostorách hotelu). Ubytování je včetně polopenze.

Doprovod

zástupce cestovní kanceláře ALEA Tours & Trade (Jan Lerbletier)
česky mluvící místní licencovaná průvodkyně (Dalia Weber)

NÁVRHOVÝ PROGRAM (bude dále zpřesněn podle dalších konkrétně zajištěných aktivit odborného programu)

NE

07:30 hod. – sraz v odletové hale Terminalu Sever 1 na ruzyňském letišti v Praze, odbavení na odlet z Prahy;
přílet do Tel Avivu, transfer do hotelu, ubytování; od 17:30 v hotelové konferenční místnosti úvodní odborná prezentace na téma veterinářství a související obory v Izraeli (přednášející bude upřesněn), večeře, noc

PO

Odborný program: Návštěva Veterinary College v Rehovotu (http://ksvm.agri.huji.ac.il/en/index.php) – seminář a setkání s představiteli pedagogického kolegia včetně seznámení s novými vědecko-pedagogickýmu trendy v Izraeli a návštěvy Univerzitní veterinární nemocnice. Pak návštěva některé přední soukromé veterinární kliniky, např. Klein & Yadin v Holonu (specializace na veterinární ortopedii) a kliniky Prof. Yoni Perese (Veterinary Emergency Clinic).

ÚT

Odborný program (středozemní přímořská oblast) – bude upřesněno: prezentace a návštěva veterinární instituce, resp. odborného či výzkumného pracoviště

ST

Odborný program: Návštěva Veterinárního Institutu v Beit Dagan (http://www.vetserveng.moag.gov.il/vetserveng) a seznámení se zpusobem práce izraelské státní veterinární správy, event. seminář, kde by vědečtí či kliničtí pracovníci ústavu informovali o problematikách jako jsou např. vzteklina v Izraeli, nemoc BSE (syndrom šílených krav), slintavka, kulhavka, prasečí chřipka a pod. Poté návštěva a prohlídka Jeruzaléma.

ČT

Od 09:00 v hotelové konferenční místnosti odborný seminář – hlavní veterinář letiště Ben Gurion s infomací o způsobu importu a exportu potravin v Izraeli, event. i hlavní veterinář Izraelského národního parku (nemoci divoce žijících zvířat). Další odborný program bude upřesněn.

Návštěva oblasti Genezeratského jezera a Golanských výšin – zde návštěva kibucu Afikim (http://www.afimilk.com/) specializovaného na Agro-Hi-Tech (počítačové diagnostické metody detekce říje ve stádě, měření kvality mléka ve stáji, diagnostika zánětu mléčné žlázy a pod.). Poté také možnost návštěvy vinařství s ochutnávkou vynikajících místních vín.

SO

V Izraeli den pracovního volna – celodenní všeobecně poznávací cesta k Mrtvému moři a na pevnost Masada.

NE

Snídaně, ve 02:30 transfer na letiště Ben Gurion, odbavení a odlet do Prahy (přílet 09:10).

Konečná cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji 32.920 Kč
(vč. letištních popl., Security Tax a palivového příplatku v celkové výši 4.470 Kč)

Fakultativní služby:

Příplatek za ubytování na 1-lůžkovém pokoji 7.000 Kč
Připojištění úhrady léčeb. výloh v zahraničí 490 Kč

Naše cestovní kancelář je pro rok 2010 pojištěna proti úpadku dle zák. 159 / 1999 Sb. u České podnikatelské pojišťovny a.s. – pojistka č. 0200700235


Všeobecné smluvní a obchodní podmínky platné pro vztahy a právní poměry mezi ALEA Tours & Trade s.r.o. a odběrateli jejích služeb (dle zákona č. 159 / 1999 Sb.)

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří ALEA Tours & Trade s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané závazné Cestovní smlouvy (dále jen “smlouva”) potvrzené CK (případně jejím zplnomocněným prodejcem) a úhrady zálohy na účet CK.

Předáním vyplněné a podepsané smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky CK uznává a souhlasí s nimi.

Potvrzením smlouvy se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Katalogy zájezdů a služeb jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit před poskytnutím služeb podle smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů a služeb. V takovémto případě, kdy se údaje ve smlouvě odlišují od katalogu, jsou závazné údaje, uvedené a podepsané ve smlouvě.

2. Platební podmínky

CK má právo na zaplacení souhrnné ceny služeb před jejich poskytnutím.

CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % ze souhrnné ceny (včetně fakultativních služeb), doplatek souhrnné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 21 dnů před plněním smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 21 dnů před plněním smlouvy je zákazník povinen uhradit 100 % souhrnné ceny.

Platba se provádí v hotovosti, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. V případě nedodržení termínu úhrady ceny za plnění smlouvy nebo doplatku zákazníkem, je CK oprávněna služby neposkytnout a od smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené se zrušením smlouvy (stornopoplatky) hradí zákazník.

3. Cena

Cenou za služby (za plnění smlouvy) se rozumí souhrnná cena uvedená ve smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

CK je oprávněna do 21.dne před plněním smlouvy jednostranným úkonem zvýšit její souhrnnou cenu v případě, že dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně služeb, nebo

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10 %.

Písemné oznámení o zvýšení souhrnné ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před plněním smlouvy.

Je-li CK nucena zvýšit souhrnnou cenu za plnění smlouvy za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz dále).

4. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

a) právo na řádné poskytnutí objednaných služeb

b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CK, zastupitelský úřad – adresa a telefon)

c) právo být seznámen s případnými změnami rozsahu objednaných služeb a souhrnné ceny

d) právo zrušit svoje čerpání služeb kdykoliv před plněním smlouvy, a to odstoupením za podmínek dle čl. 6 těchto podmínek

e) právo písemně oznámit CK, že plnění vyplývající ze smlouvy bude místo něho čerpat jiná osoba. Současně s oznámením je povinen CK doručit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky tak, aby mohla být smlouva v jeho prospěch plněna. Oznámení musí být doručeno CK v termínu 7 dní před plněním smlouvy; původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení souhrnné ceny a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.

f) právo na reklamaci vad v souladu s článkem 7. těchto podmínek

g) právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami

h) právo obdržet potvrzení o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, jsou-li předem sestavené kombinace služeb zájezdem podle zákona 1)

K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu atp.)

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu plnění smlouvy, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

c) nahlásit účast cizích státních příslušníků

d) zaplatit cenu za plnění smlouvy v souladu s čl. 3 těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník souhrnnou cenu za plnění smlouvy ve stanoveném termínu, má CK právo od smlouvy odstoupit a účtovat odpovídající stornopoplatek

e) bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb

f) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb

g) dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů

h) při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp., pokud jsou vyžadovány); cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat.

i) řídit se pokyny průvodce nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu služeb je CK oprávněna zákazníka z účasti na dalších službách vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb.

j) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní odběratele služeb

k) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy

5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení služeb

1) Před plněním smlouvy

a) Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo je zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

b) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:

– při zrušení služeb cestovní kanceláří

– při změně termínu objednaných služeb o více než 24 hodin

– při závažné změně programu, trasy, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny za služby; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové (odjezdové) trasy z vynucených důvodů.

c) Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

CK si vyhrazuje právo zrušit služby nebylo-li dosaženo minimálního počtu 28 cestujících, pokud není v katalogu nebo v jiné formě nabídky uveden jiný minimální počet zákazníků zájezdu. O zrušení služeb je CK povinna zákazníka informovat písemně nejpozději 7 dnů před odjezdem.

2) V průběhu plnění smlouvy

a) CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v jejich průběhu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:

– zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající charakteru služeb

– vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění

– poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě

V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny.

CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a souhrnné ceny.

b) U služeb, jejichž součástí je ubytování v zahraničí, jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy a transferů a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení “pobytu”.

c) CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepřízně počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky

Zákazník má právo kdykoliv před plněním smlouvy od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři. Neplatí pro částky za letenky. Letenky se řídí podmínkami jednotlivých dopravců.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky:

– při stornování v období od 30 do 21 dnů před plněním: 10 % souhrnné ceny
– při stornování v období od 20 do 14 dnů před plněním: 25 % souhrnné ceny
– při stornování v období od 13 do 8 dnů před plněním: 50 % souhrnné ceny
– při stornování v období od 7 do 3 dnů před plněním: 75 % souhrnné ceny
– při stornování v období 2 a méně dnů před plněním: 100 % souhrnné ceny

Souhrnnou cenou se rozumí plná prodejní cena.

V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu či apartmá nižším počtem osob.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování služeb. Do počtu dnů se nezapočítává den započetí poskytovaných služeb (odletu, odjezdu či nástupu na ubytování apod.).

Pokud zákazník v termínu dle smlouvy nezačne odebírat služby nebo svoji vinou služby zamešká nebo mu okolnosti neumožňují je odebrat, má CK nárok na úhradu ztráty, která ji tím vznikne, popřípadě na úhradu souhrnné ceny všech poskytovaných služeb.

V případě, že zákazník v průběhu poskytování služeb svévolně službu neodebere nebo plně nevyčerpá, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

V případě změny jména zákazníka dle písm. e) článku 4. (práva zákazníka) účtuje CK paušální poplatek 100,- Kč.

Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a CK tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek odpovídající stornopoplatkům.

7. Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dní od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mělo být plnění smlouvy ukončeno, jinak právo zaniká.

Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření smlouvy.

Cestovní kancelář se k reklamaci vyjádří do dvou měsíců ode dne, kdy ji obdržela.

Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CK, případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jiné odpovědné osobě tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce/delegát CK, příp. jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.

CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

– zákazníkem

– třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb

– neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou.

Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.

8. Pojištění

V případě, kdy předem sestavená kombinace služeb je zájezdem podle zákona, uzavírá CK se zákazníkem Cestovní smlouvu. Na zájezd podle Cestovní smlouvy se vztahuje pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil zaviněním CK pouze z části.

V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění Cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní a obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2000 a vztahují se obecně na všechny služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a uzavřené smlouvy.

Ing. Jiří Lukeš v.r.
jednatel
 
Jan Lerbletier v.r.
jednatel

Přihláška Veterinární mise do Izraele.zip