Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko KVL ČR k projednávanému znění novely zákona o léčivech

STANOVISKO KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY K PROJEDNÁVANÉMU ZNĚNÍ NOVELY ZÁKONA O LÉČIVECH

Vážený pane předsedo Senátu, vážení senátoři,
na základě § 2 odst.(2) písm. j) zákona č. 381/1991 Sb. Vás jménem představenstva Komory veterinárních lékařů ČR upozorňuji na změnu § 77 odst. 1 písm. c) a doplněný bod 8 v novele Zákona o léčivech, kde Sněmovna oproti vládnímu návrhu a přes negativní stanovisko předkladatele i zpravodaje této novely propustila znění:

“Distributor je povinen distribuovat léčivé přípravky: chovatelům, kteří chovají jatečná zvířata a zvířata určená pro produkci potravin na základě předpisu ošetřujícího veterinárního lékaře oprávněného vykonávat odbornou veterinární činnost podle zvláštního právního předpisu, jde-li o registrované veterinární přípravky.”

Stanovisko Komory veterinárních lékařů k této změně vládního návrhu je negativní.

Zdůvodnění:

 

  • Je v rozporu s evropským právem (zejména Směrnicí 2004/28/ES, zvl. Čl. 66 a 67) stejně jako s evropským i světovým trendem snižování spotřeby a racionalizace používání léčiv v chovech zvířat.

  • Není provázané se Směrnici 96/22 EC ve vztahu k zakázaným látkám a návrh absolutně zhoršuje situaci ve vztahu k dohledatelnosti reziduí.

  • Navrhovaná úprava povede ke ztížení práce dozorových orgánů a zpochybnění jejich záruk za nezávadnost produktů živočišného původu, čehož může být zneužito při mezinárodním obchodu.

  • Zvýší se nebezpečí porušování Zákona na ochranu zvířat proti týrání při neodborné aplikací léčiv laickými osobami u chovatele.

  • Ustanovení zavádí diskriminaci malých chovatelů oproti velkým chovatelům hospodářských zvířat.

 

Komora veterinárních lékařů České republiky proto v souladu s dalšími odbornými vyjádřeními navrhuje návrat k původnímu znění par. 77 vládního návrhu Zákona o léku, tj. vypuštění doplněného bodu 8.

V Brně dne 27.11.2007

MVDr. Karel Daniel
Prezident KVL ČR