Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

X. Kongres KVL SR

KOMORA VETERINÁRNYCH LEKÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

X. Kongres KVL SR

29. – 30. máj 2010

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii. Všetky platby budú cez registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou!

Vložné, bez recepcie, (2 dni) pre účastníkov:

70 € s DPH – pre členov KVL SR (cena bez DPH 58, 82 €, z toho DPH 11, 18 €)

110 € s DPH – pre nečlenov KVL SR (cena bez DPH 92, 44 € z toho DPH 17, 56 €)

Riadni študenti denného štúdia UVL F Košice, VFU Brno (2 dni):

20 € s DPH

Recepcia (29. 5. 2010, sobota): 30 € (platba je možná len v hotovosti , priamo na mieste pri registrácii)

Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:

(vložné je nedeliteľné a pla.. sa len na mieste konania pri registrácii)

– 1 x poukaz v hodnote 30 € + doplatok 40 €
– 2 x poukaz v hodnote 60 € + doplatok 10 €
– v prípade použiti a vzdelávacích poukazov (možná kombinácia platby) je potrebné vzdel. poukazy s Vaším menom priniesť priamo na miesto a odovzdať ich pri registrácii. V prípade nedoloženia vzdel. poukazov pri kombinovanej platbe, bude potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti !!!
– platba priamo na mieste (člen KVL SR) 70 € (elektronické prihlásenie najneskôr do 24. 5. 2010)
– platba priamo na mieste (nečlen KVL SR) 110 € (elektronické prihlásenie najneskôr do 24. 5. 2010)

Dátum ukončenia prijímania prihlášok bez navýšenia vložného: 24. 5. 2010 (vrátane).

Prihlásením sa na akciu po 24. 5. 2010, alebo priamo na mieste, sa vložné navyšuje o 20 €.

Upozorňujeme, že pri platbe (bez Vášho predchádzajúceho prihlásenia) sa pri navýšenom vložnom nedajú uplatniť vzdelávacie poukazy.

Storno poplatok po prihlásení a následnej neúčasti na akcii, je po 24. 5. 2010 stanovený na 20 €
(storno poplatok akceptujete vypísaním Vašej elektronickej prihlášky – Vašou registráciou).

Na Kongres KVL SR je možné sa prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk, do termínu: 24. 5. 2010 (bez navýšenia). Telefonické, ani žiadne iné prihlásenie sa na X. Kongres nie je možné!

Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mail, ktorý uvediete v prihláške.

Cena vložného zahŕňa: obed v sobotu, občerstvenie počas prestávok (v sobotu aj v nedeľu), zborník v printovej podobe, vstup do prednáškových miestnosti (ľubovoľný prechod medzi jednotlivými sekciami), vstup do výstavných priestorov, sprievodný program, darček. Po ukončení odborného programu sa budú dňa 30. 5. 2010 prítomným účastníkom odovzdávať Certifikáty o účasti.

Sprievodný program: jazda na koči, turistika, „komorové“ MDD pre deti (záujem o akciu MDD je potrebné nahlásiť najneskôr do 17. 5. 2010 na sekretariát KVL SR).

Ubytovanie individuálne, odporúčame: Hotel Grand Jasná, Demänovská Dolina, recepcia tel.: 044 – 5591 441-4, e-mail: hotelgrand@jasna.sk, www.grandjasna.sk, z dôvodu dohodnutých zvýhodnených cien v hoteli Grand, je potrebné uviesť, že ste účastníkmi „veterinárskeho kongresu“, ďalšie informácie: www.liptov.sk

Všetky informácie budú priebežne uverejňované aj na www.kvlsr.sk.

V prípade otázok týkajúcich sa X. Kongresu KVL SR, nás môžete kontaktovať e-mailom: kvlsr@kvlsr.sk, alebo na telefonicky: 02 – 65 44 32 12, Ing. M. Gregorová 0907 320 010, Ing. M. Vochtová 0903 895 003.

Bodové ohodnotenie Kongresu KVL SR: 80 bodov

PROGRAM X. KONGRESU KVL SR

Sobota 29. 5. 2010
07.30 – 09.30 Registrácia účastníkov
09.30 – 10.00 Otvorenie, privítanie účastníkov X. Kongresu KVL SR
10.00 – 14.00 Odborný program v sekciách
12.00 – 14.00 Obed
14.00 – 16.00 Odborný program v sekciách
16.00 – 16.30 Prestávka
16.30 – 18.00 Odborný program v sekciách
20.00 Banket

Nedeľa 30. 5. 2010
09.00 – 10.30 Odborný program v sekciách
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 13.00 Odborný program v sekciách


SEKCIA HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Prednášajúci: Doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc., (ČR), MVDr. Marián Fabiš, PhD.

Sobota 29. 5. 2010
10.00 – 11.30 Vplyv výživy na reprodukciu dojníc (MVDr. Marián Fabiš, PhD.)
11.30 – 13.30 Obed
14.00 – 15.00
Prístup k efektivnej kontrole, riadenie a ovplyvňovanie pohlavných funkcií dojníc (Doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc.)
15.00 – 16.00
Puerperium, význam a jeho ovplyvňovanie pre ďalšie reprodukčné výkonnosti dojníc (Doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc.)
16.00 – 16.30
Prestávka
16.30 – 17.00
Niektoré faktory ovplyvňujúce priebeh puerperia a ich dopad na medikamentózne ovplyvňovanie priebehu puerperia (Doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc.)
17.00 – 18.00
Obnovenie a stabilizácia ovariálneho cyklu post partum, prakticky využiteľné možnosti ovplyvňovania a riadenia ovariálneho cyklu dojníc (Doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc.)

Nedeľa 30. 5. 2010
09.00 – 10.30
Využívanie riadenej reprodukcie vo vzťahu k ekonomike chovu dojníc (Doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc.)
10.30 – 11.00
Prestávka
11.00 – 12.00
Najčastejšie problémy reprodukcie v chovoch HD a prístupy k ich riešeniam (Doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc.)


SEKCIA MALÉ ZVIERATÁ

Prednášajúci: Dr. Rachel Korman, BVSc GPCertFelp MA CVS (SA Med) MRCVS (UK), MVDr. Lucia Panáková, DECVD, MVDr. Jan Rybníček, DECVD, MRCVS (ČR)

Sobota 29. 5. 2010
10.00 – 11.30
Čo by sme mali a čo nemali robiť u dermatologického pacienta v bežnej praxi (MVDr. Jan Rybníček, DECVD, MRCVS)
11.30 – 13.00
Klinický prístup k pacientovi s Otitis externa (MVDr. Lucia Panáková, DECVD)
13.00 – 14.30
Obed
14.30 – 16.00
Klinický prístup u mačky s pruritom (MVDr. Lucia Panáková, DECVD)
16.00 – 16.30
Prestávka
16.30 – 18.00
Špecifi ká v dermatológii u mačiek, eozinofilný komplex (MVDr. Jan Rybníček, DECVD, MRCVS)

Nedeľa 30. 5. 2010
09.00 – 09.45 Starostlivosť o staré mačky (Dr. Rachel Korman, MRCVS)
09.45 – 10.30 Cukrovka mačiek (Dr. Rachel Korman, MRCVS)
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.00 Anémia mačiek (Dr. Rachel Korman, MRCVS)
12.00 – 13.00 Žltačka mačiek (Dr. Rachel Korman, MRCVS)


SEKCIA HYDINY A EXOTICKÉHO VTÁCTVA

(workshop)

Prednášajúci: MVDr. Ivan Kostúr, MVDr. František Krupan, MVDr. Ladislav Molnár

Sobota 29. 5. 2010
10.00 – 11.30 Aktuálne zdravotné problémy v chovoch hydiny (MVDr. Ivan Kostúr)
11.30 – 12.30 Chov a choroby holubov (MVDr. Fran.. šek Krupan)
12.30 – 14.00 Obed
14.00 – 15.00 Fixácia, manipulácia a základné vyšetrovacie postupy u exoti ckého vtáctva (MVDr. Ladislav Molnár)
15.00 – 16.00 Spôsob a odber laboratórnych vzoriek diagnostického významu u exotického vtáctva (MVDr. Ladislav Molnár)
16.00 – 16.30 Prestávka
16.30 – 17.00 Najčastejšie chorobné jednotky a ich diferenciálna diagnostika u exotického vtáctva (MVDr. Ladislav Molnár)
17.00 – 18.00 Liečivá, terapeutiká a ich aplikácia u exotického vtáctva (MVDr. Ladislav Molnár)


SEKCIA KONÍ

Prednášajúci: MVDr. Markéta Sedlinská (ČR), MVDr. Vladimír Hura, MVDr. Martin Mihály, PhD., MVDr. Dušan Solár, Ing. František Grácz

Sobota 29. 5. 2010
10.00 – 12.30 Ochorenia žriebät (MVDr. Markéta Sedlinská)
Zhodnotenie zdravotného stavu žriebäťa, intenzívna starostlivosť o žriebä a starostlivosť o osirelé žriebä, najčastejšie vnútorné choroby žriebät
12.30 – 14.00 Obed
14.00 – 14.30 Popis koňa (Ing. František Grácz)
14.30 – 16.00 Poruchy reprodukcie u koní (MVDr. Vladimír Hura)
Patológia gravidity kobýl, normálny a patologický pôrod, puerpérium a komplikácie
16.00 – 16.30 Prestávka
16.30 – 18.00 Praktická sonografia pohlavných orgánov koňa – workshop (MVDr. Vladimír Hura, MVDr. Dušan Solár)
Nedeľa 30. 5. 2010
09.00 – 10.30 Prvá pomoc a správne rozhodnutie veterinárneho lekára pri akútnych kolikách u koní v teréne (MVDr. Martin Mihály, PhD.)
Diagnostický postup pri vyšetrení koňa s kolikovým syndrómom, medikamentózna terapia ochorení tráviaceho traktu
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 Najčastejšie ortopedické choroby žriebät (MVDr. Martin Mihály, PhD.)
Hyperextenzia prsta, angulárne deformity, fl exné deformity, osteochondróza