Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace revizní komise k petpasům

  Časopis Zvěrokruh 2/2015
     Pro praxi

Sdělení revizní komise k potvrzování vakcinace proti vzteklině do petpasů nového vzoru

Revizní komise sděluje, že podle nové vyhlášky č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech je nově do pasu zvířat oprávněn potvrzovat vakcinaci proti vzteklině pouze schválený veterinární lékař podle zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči. Seznam těchto lékařů lze vyhledat na webových stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz). Neschválený veterinární lékař je oprávněn do pasu potvrzovat vakcinaci proti ostatním nákazám, mimo vzteklinu.

Revizní komise se na svém jednání dne 15. 1. 2015 shodla na následujícím plánu postupu při kontrole dodržování tohoto ustanovení:

Revizní komise nemá v současné době v plánu kontrolovat dodržování tohoto ustanovení plošně a cíleně. V případě, že bude namátkově zjištěno, že neschválený veterinární lékař překročil svoji kompetenci a vystavil potvrzení v takovém oddíle petpasu, které mu nepřísluší, bude to revizní komise řešit upozorněním a poučením o zákonném postupu.

V případě, že by neschválený veterinární lékař nezákonným postupem způsobil neplatnost petpasu, anebo by způsobil škodu majiteli zvířete, bude toto jednání posuzovat revizní komise jako disciplinární delikt s následným návrhem na zahájení disciplinárního řízení.

Oznámení revizní komise o novelizaci vnitřního předpisu pro vydávání petpasů

Upozorňujeme veterinární lékaře, schválené pro vydávání petpasů, že XXIII. sněm KVL dne 22. 11. 2014 schválil novelizaci vnitřního předpisu pro vydávání pasů, který nově stanovuje povinnost zneplatnit pas, který byl nějakým způsobem znehodnocen, ještě před přiřazením konkrétnímu zvířeti a vydáním majiteli (např. zásadní chyba při vyplňování, náhodné mechanické poškození, polití tekutinou apod.)

Ve vnitřním předpisu pro registraci petpasu je v odstavci 3 nově zavedeno písmeno h): Veterinární lékař je povinen zaregistrovat zrušení petpasu v centrálním registru v případě, že ještě před vydáním pet pasu došlo k jeho zničení nebo jinému znehodnocení, které znemožňuje jeho pozdější vydání.

Tato povinnost byla stanovena z důvodu, že dosud tyto pasy v databázi fi gurovaly jako domněle připravené k vydávání a byla narušena kontrolní funkce registru. Bohužel byly zjištěny případy, kdy došlo k hromadnému úniku nevydaných pasů do nelegálního oběhu a jejich zneužití při nelegálních obchodních transportech zvířat. Formální zneplatnění fyzicky znehodnoceného pasu usnadňuje kontrolní funkci registru a výrazně brání zneužití pasů, které registr vede jako domněle připravené k vydávání.

Fyzicky znehodnocený pas se v databázi zneplatní jednoduchým způsobem za použití volby důvodu pro zneplatnění pasu: znehodnocení před vydáním způsobem popsaným sérií obrázků 1–4 v tomto sdělení”.

Obr. 1:
V seznamu pasů přidělených k vydávání vyhledat pas, který má být zneplatněn, a na konci řádku vpravo zvolit možnost: zrušit

Obr. 2:
Z nabídky důvodů pro zrušení zvolit volbu znehodnocení před vydáním

Obr. 3:
Potvrdit volbu zrušení pasu: OK

Obr. 4:
Potvrzující zpráva o úspěšném zneplatnění petpasu

Oznámení revizní komise

Od 29. 12. 2014 skončila platnost původního vzoru petpasu podle vyhlášky č. 610/2004 Sb. Od tohoto data nelze vydat pas starého vzoru. Revizní komise žádá veterinární lékaře, jimž zbyly nevydané petpasy starého vzoru, aby je v databázi na webových stránkách KVL (petpas.vetkom.cz) zneplatnili za použití volby důvodu pro zrušení pasu:

vzor platný do 29. 12. 2014.

Pasy starého vzoru, které byly řádně vydané před 29. 12.2014, ale dosud byly nezaregistrované, lze nadále do databáze dodatečně zaregistrovat.

Obr. 5:
zvolit důvod zneplatnění: Vzor platný do 29.12. 2014

 
Revizní komise