Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Africký mor prasat na Slovensku – aktuální vývoj situace

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2019/096078-G
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Jarosil
Telefon: +420 227 010 150

dle rozdělovníku

V Praze dne 08.08.2019

Africký mor prasat na Slovensku – aktuální vývoj situace

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na předchozí zprávy o výskytu afrického moru prasat (AMP) v chovech domácích prasat na Slovensku (viz dopisy č. j. SVS/2019/090449-G ze dne 25. 7. 2019 a č.j. SVS/2019/092864-G ze dne 1. 8. 2019) si dovoluji Vám zaslat informaci o aktuálním vývoji situace.

Dne 7. 8. 2019 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) zaslala hlášení o výskytu dalších dvou případů AMP u domácích prasat. U divokých prasat nebyl AMP dosud potvrzen.

Shodně s prvními dvěma pozitivními nálezy se jedná také o drobnochovy prasat, v jednom případě s jedním a ve druhém případě se třemi chovanými prasaty. Oba nově postižené chovy se nachází také v okrese Trebišov a od lokalit s výskytem prvních případů AMP jsou vzdáleny několik kilometrů.

V této souvislosti ŠVPS SR přijala odpovídající opatření v souladu s evropskou legislativou včetně nového vymezení ochranného pásma a pásma dozoru. Výčet všech oblastí spadajících do těchto pásem je uveden v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/1334 ze dne 7. 8. 2019, které naleznete v příloze tohoto dopisu. Zároveň přikládám i mapu s vyznačením regionalizace pro tuto oblast.

Přestože ve vymezených pásmech nejsou dle informací ŠVPS SR žádné komerční chovy prasat, dovoluji si Vás upozornit na riziko přenosu AMP nejen případným transportem živých prasat, ale zejména prostřednictvím nedostatečně tepelně opracovaného masa a masných výrobků pocházejících z této oblasti. V platnosti i nadále zůstávají MVO, která zakazují zkrmování kuchyňských odpadů, upravují nakládání s trofejemi lovné zvěře a zakazují dovoz sena a slámy pro chovy prasat z postižených oblastí.

Státní veterinární správa celou situaci pozorně sleduje a o dalším vývoji Vás bude i nadále informovat. Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách www.svscr.cz

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Přílohy:
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1334 ze dne 7. srpna 2019
2019 08 07 ASF SK map restricted zone 113

Rozdělovník:
Ing. Jindřich Fialka, MZe ČR
Ing. Patrik Mlynář, MZe ČR
Ing. Martin Žižka, Ph.D., MZe ČR
Ing. Miroslava Czetmayer Ehrlichová, MZe ČR
plk. MVDr. Vladimír Žákovčík, VVÚ Hlučín, Armáda ČR
MVDr. Radka Vaňousová, KVL ČR
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, VFU Brno
Ing. Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat
Jan Katina, Český svaz zpracovatelů masa, sekretariat@cszm.cz
Ing. Jiří Janota, ČMMJ
Ing. Miloš Ježek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., Agrární komora ČR
všechny KVS
všechny SVÚ
všichni schválení SVL


L 208/44                     Úřední věstník Evropské unie                      8.8.2019


ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1334

ze dne 7. srpna 2019

o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat na Slovensku

(oznámeno pod číslem C(2019) 5989)

(Pouze slovenské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Unie s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Africký mor prasat je infekční virová nákaza, která postihuje populace domácích a volně žijících prasat a může mít vážný dopad na ziskovost chovu prasat, a tím narušit obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.

(2) V případě výskytu ohniska afrického moru prasat existuje riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit i do jiných hospodářství s chovem prasat a na volně žijící prasata. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo produkty z nich rozšířit z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.

(3) Směrnice Rady 2002/60/ES (3) stanoví minimální opatření pro tlumení afrického moru prasat, jež se mají uplatňovat uvnitř Unie. Článek 9 směrnice 2002/60/ES stanoví pro případ ohnisek uvedené nákazy vymezení ochranných pásem a pásem dozoru, v nichž se použijí opatření stanovená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.

(4) V návaznosti na ohniska afrického moru prasat v okrese Trebišov na Slovensku informoval uvedený členský stát Komisi o situaci na svém území, pokud jde o africký mor prasat, a v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES vymezil ochranná pásma a pásma dozoru, ve kterých se použijí opatření uvedená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.

(5) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1273 (4) bylo přijato po vymezení ochranných pásem a pásem dozoru na Slovensku v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES.

(6) Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1273 byl vývoj epizootologické situace na Slovensku s ohledem na africký mor prasat takový, že se vyskytlo nové ohnisko v okrese Trebišov, a Slovensko proto provedlo požadovaná opatření pro tlumení a shromáždilo dodatečné údaje o dozoru.

(7) Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci se Slovenskem popsat na úrovni Unie revidované oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v souvislosti s africkým morem prasat v uvedeném členském státě. Tato revidovaná pásma dozoru a ochranná pásma zohledňují současnou epizootologickou situaci v uvedeném členském státě.

(8) V souladu s tím by v příloze tohoto rozhodnutí měly být stanoveny oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru na Slovensku, jakož i doba trvání takto stanovené regionalizace.

(9) Kromě toho by mělo být tímto rozhodnutím zrušeno a nahrazeno prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1273, aby se zohlednila aktualizovaná zavedená opatření pro zvládání nákazy a vývoj nákazové situace na Slovensku, pokud jde o africký mor prasat.

(10) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

——————-

(1)Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1273 ze dne 26. července 2019 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat na Slovensku (Úř. věst. L 201, 30.7.2019, s. 6).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Slovensko zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1273 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije do dne 18. listopadu 2019.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Slovenské republice.

V Bruselu dne 7. srpna 2019.

Za Komisi
Vytenis ANDRIUKAITIS
člen Komise

PŘÍLOHA

 

Slovenská republika
Oblasti podle článku 1
Datum ukončení platnosti
Ochranné pásmo Obce Strážne, Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom
18. listopadu 2019
Pásmo dozoru Obce Viničky, Klín nad Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Svätá Mária, Rad, Svinice, Svätuše, Malý Horeš, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Vojka, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov, Zatín, Bol’, Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Bot’any, Ptrukša, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník, Malčice, Petrikovce, Veľké Raškovce, Ižkovce, Beša, Čičarovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Budince, Kapušianske Kľačany, Ruská, Veľké Slemence
18. listopadu 2019

 


priloha_699928130_0_Africky_mor_prasat_na_Slovensku_-_aktualni_vyvoj_situace

2019-08-09-priloha_699928130_2_2019_08_07_ASF_SK_map_restricted_zone_113

priloha_699928130_1_Provadeci_rozhodnuti_Komise_EU_2019-1334_ze_dne_7._srpna_2019