Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Africký mor prasat – první výskyt v České republice

Č. j.: SVS/2017/078709-G

Vyřizuje: MVDr. Kateřina Beranová

Telefon: +420 227 010 149

V Praze dne 27.06.2017

Africký mor prasat – první výskyt v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o potvrzení prvního případu výskytu afrického moru prasat na území České republiky.

Dne 26. 6. 2017 potvrdila Národní referenční laboratoř pro africký mor prasat přítomnost viru afrického moru prasat (dále jen AMP) u uhynulého divočáka, který byl nalezen v Želechovicích nad Dřevnicí ve Zlínském kraji. Dne 27. 6. 2017 byl potvrzen původce AMP Státním veterinárním ústavem Olomouc u druhého uhynulého divokého prasete ze stejné lokality. Vzorek z tohoto druhého kusu byl rovněž zaslán ke konfirmaci do Národní referenční laboratoře pro africký mor prasat.

Jedná se o první případ této nákazy v České Republice. V chovu prasat nebyl AMP doposud prokázán a nebyly zatím potvrzeny ani žádné další případy u divokých prasat.

V letošním roce byly hlášeny případy nákazy u domácích i volně žijících prasat z Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Ukrajiny a Sardinie.

AMP je vysoce nakažlivá nebezpečná virová nákaza postihující všechny věkové kategorie prasat domácích a volně žijících. Nákaza není přenosná na člověka. K přenosu viru dochází přímým kontaktem s infikovanými prasaty nebo prostřednictvím kontaminovaných materiálů a krmiv. Virus AMP je vysoce odolný ve vnějším prostředí a v materiálech živočišného původu. K zavlečení nákazy často dochází prostřednictvím syrových nebo nedostatečně tepelně upravených výrobků obsahujících vepřové maso.

Klinické příznaky onemocnění se podobají klasickému moru prasat. U infikovaných zvířat dochází k náhlým úhynům, v případě akutního průběhu onemocnění se objevuje horečka, malátnost, dýchací poruchy, ztráta chuti k příjmu potravy, zažívací obtíže a přítomnost krvácenin na kůži a vnitřních orgánech. U březích prasnice může dojít ke zmetání.

Léčba není možná, vakcína proti AMP neexistuje. V případě potvrzení výskytu nákazy v chovu se postupuje podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) a vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat.

Veterinární opatření, která Státní veterinární správa přijme, budou směřovat k zabránění zavlečení nákazy do chovů domácích prasat. Ochrana chovů prasat spočívá zejména v zajištění biologické bezpečnosti, především je nutné zamezit kontaktu s volně žijícími prasaty (kvalitní oplocení), zabránit přístupu nepovolaných osob do chovů, provádět důkladné čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí a jiných prostorů a zařízení, kde jsou zvířata chována, a nezbytné je také zajištění bezpečnosti krmiv (nezkrmování kuchyňských odpadů).

K zamezení šíření nákazy je nezbytné neprodleně hlásit zvýšené či hromadné úhyny v chovu prasat nebo zvýšený výskyt zmetání prasnic.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír
Myslivecké organizace – ČMMJ
Svaz chovatelů prasat
Český svaz majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.
Agrární komora
Státní veterinární ústavy
Všem KVS a MěVS v Praze
Komora veterinárních lékařů ČR
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
GŘ HZS
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Členové ústřední nákazové komise
Obce s rozšířenou působností
Schválení soukromí veterinární lékaři
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
ZOO a zámek Zlín – Lešná
Záchranné stanice
Asanační podniky
Provozovatelé jatek
Hasičský záchranný sbor České republiky


482138479_0_Vyskyt_Africkeho_moru_prasat_v_Ceske_republice