Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Africký mor prasat – změna regionalizace

Č. j.: SVS/2019/033309-G

Vyřizuje: MVDr. Milada Dubská, MVDr. Marie Bleierová

Telefon: +420 227 010 383

Dle rozdělovníku

V Praze dne 13. 03. 2019

Africký mor prasat – změna regionalizace

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o velmi významné změně, která se týká opatření realizovaných v České republice v souvislosti s výskytem afrického moru prasat (dále jen AMP).

Dne 26. 2. 2019 byla na jednání „Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmivo“ (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) schválená změna prováděcího rozhodnutí Komise č. 2014/709/EU, o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU. Tato změna spočívá ve vymazání katastrálních území ČR, které byly doposud v příloze tohoto předpisu vyjmenovány jako oblasti, pro která platí omezení a opatření nařízená z důvodu výskytu AMP (oblast I a oblast II).

Zmíněná novelizace tohoto rozhodnutí Komise č. 2014/709/EU je platná ode dne 13. 3. 2019 a vyplývá z ní, že pro ČR již nadále neplatí žádná omezení pro přesuny prasat z oblasti I a II.

V souvislosti s výše popsanou změnou evropské legislativy Úřední veterinární správa Státní veterinární správy s platností od 14. 3. 2019 zruší mimořádná veterinární opatření (dále jen „MVO“) nařízená pro oblast s intenzivním odlovem.

Současně Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj zruší MVO nařízená pro zamořenou oblast na území Zlínského kraje.

Pro celé území ČR budou nadále platit MVO vydaná celostátně pod č. j. SVS/2018/039334-G, změněna nařízením č. j. SVS/2019/024048-G, uveřejněna v úplném znění pod č. j. SVS/2019/025449-G (viz příloha č. 1 tohoto dopisu) a MVO pod č. j. SVS/2018/127866-G (viz příloha č. 2), která budou změněna ke dni 14. 3. 2019.

V návaznosti na zrušení oblasti s intenzivním odlovem a zamořené oblasti bude ukončen aktivní monitoring AMP u prasat divokých a současně i vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata, ze kterých byl odevzdáván vzorek pro účely tohoto monitoringu.

Zástřelné za prasata divoká ulovená v zamořené oblasti a oblasti s intenzivním odlovem bude vypláceno na základě žádostí podaných nejpozději do 15. 4. 2019, a to za divoká prasata ulovená nejpozději dne 14. 3. 2019, ze kterých byl odevzdán vzorek na vyšetření nejpozději do 21. 3. 2019.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. MVO – č. j. SVS/2019/025449-G
2. MVO – č. j. SVS/2018/127866-G

Rozdělovník:

Všem KVS SVS/MěVS SVS v Praze
Všem SVÚ
Ing. Patrik Mlynář, MZe
Ing. Martin Žižka, Ph.D. – MZe
Ing. Petr Jílek, MZe, petr.jilek@mze.cz
Ing. Jindřich Fialka, MZe, jindrich.fialka@mze.cz
Ing. Miloš Ježek, Ph.D – Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jan Stibal – Svaz chovatelů prasat
Agrární komora ČR
plk. MVDr. Vladimír Žákovčík, VVÚ Hlučín, Armáda ČR
Českomoravská myslivecká jednota
Krajský úřad pro Zlínský kraj
KVL ČR
VÚVel
VFU Brno
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky


Č. j. SVS/2019/025449-G

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační a informační nástroj a správní orgán nenese odpovědnost za jeho obsah

Č. j. SVS/2018/039334-G, ze dne 28. 3. 21018, ve znění č. j. SVS/2019/024048-G, ze dne 21. 2. 2019

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

Čl. 1

1) Každý chovatel prasat, jehož hospodářství je evidované u pověřené osoby podle zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), (dále jen „evidované hospodářství“), který přemístí, ať již za úplatu nebo bezúplatně, prase určené pro domácí porážku, je povinen vést řádnou evidenci těchto prasat.

2) V evidenci prasat určených pro domácí porážku podle odstavce 1 musí být uveden

a) počet přemísťovaných prasat,

b) datum přemístění prasat,

c) jméno, případně jména a příjmení dopravce a adresa dopravce, obchodní firmu nebo název a sídlo, není-li totožná s chovatelem,

d) jméno, případně jména a příjmení chovatele, ke kterém je prase přemisťováno a adresa domácnosti tohoto chovatele,

e) adresa hospodářství, do kterého je prase přemisťováno, není-li totožná s adresou domácnosti.

3) Každý je povinen uchovávat evidenci prasat určených pro domácí porážku po dobu nejméně 1 roku od data přemístění a na požádání ji předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.

Čl. 2

Každý chovatel, ke kterému je přemístěno prase určené pro domácí porážku, je povinen pro účely vedení evidence prasat podle článku 1 sdělovat správné a pravdivé údaje a k ověření totožnosti předkládat platný doklad.

Čl. 3

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení

1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.

2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

V Praze dne 22.02.2019

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží: Ministerstvo zemědělství a všechny krajské úřady
Všechny krajské veterinární správy


Č. j. SVS/2018/127866-G

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

Čl. 1

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,

b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,

c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,

e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

Toto ustanovení se nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným veterinárním opatřením vydaným krajskou veterinární správou státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.

Čl. 2

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.

Čl. 3

Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 a vyhláškou č. 299/2003 Sb. krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady.

Čl. 4

Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje ke zhotovení loveckých trofejí dovážet těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře, pokud byla ulovena v zemích, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění.

Čl. 5

Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje odesílat živá prasata divoká z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí.

Čl. 6

Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje používat v chovech prasat seno a slámu, která pochází ze zemí, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění.

Čl. 7

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 8

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

(3) Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/084885-G ze dne 13. 7. 2017 ve znění nařízení Státní veterinární správy čj. SVS/2017/087838-G ze dne 20. 7. 2017 a ve znění nařízení Státní veterinární správy SVS/2017/118690-G ze dne 5. 10. 2017.

V Praze dne 26. 10. 2018

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Ministerstvo zemědělství
všechny krajské úřady ČR


2019-03-13-priloha_657216673_1_Africky_mor_prasat_-_zmena_regionalizace

2019-03-13-priloha_657216673_2_MVO_SVS_2019_025449

2019-03-13-priloha_657216673_0_MVO_SVS_2018_127866-G-1