Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Česká republika jako uzavřené pásmo z pohledu katarální horečky ovcí

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 4817 / 2011      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
V Praze dne:   09. 09. 2011      
 
Agrární komora ČR,
Svaz chovatelů českého strakatého skotu,
Svaz chovatelů holštýnského skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
všechny KVS, MěVS Praha, KC Brno,
všechny SVÚ, VÚ Hlučín, KVL Brno

Věc: Česká republika jako uzavřené pásmo z pohledu katarální horečky ovcí (Bluetongue).

Vzhledem k tomu, že dne 25. září 2011 uplynou dva roky od posledního pozitivního případu katarální horečky ovcí v ČR, Vám zasíláme informaci, kdy lze očekávat zrušení uzavřeného pásma pro ČR a kdy by mohla být vyhlášena jako země prostá uvedené nákazy.

Dne 25. srpna zaslala Česká republika na Evropskou komisi deklaraci ohledně vyhlášení České republiky země prosté katarální horečky ovcí. Dne 8. 9. 2011 na zasedání Stálého výboru pro zdraví a pohodu zvířat v Bruselu Státní veterinární správa ČR (dále jen „SVS“) informovala ostatní členské státy formou prezentace o aktuální situaci ohledně katarální horečky ovcí v ČR.

Na základě stanoviska Komise a jejího výkladu článku 6, odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/5/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunu některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí, lze uzavřené pásmo zrušit až po uplynutí dvou sezón výskytu vektorů (tiplíků) bez cirkulace viru. Na základě výsledků entomologického monitoringu z let 2008 až 2010, lze předpokládat zrušení uzavřeného pásma nejdříve v listopadu 2011, tedy po ukončení sezóny výskytu vektorů. Tím bude splněna podmínka Komise pro dvě období výskytu vektorů bez cirkulace viru (2010 a 2011).

Výše uvedené stanovisko k zrušení uzavřeného pásma pro ČR z pohledu katarální horečky ovcí je v souladu s informacemi, které Vám SVS zaslala v dopise č. j. SVS/2461/2011 ze dne 3. 5. 2011.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan M a l e n a , Ph.D.
ústřední ředitel

Na vědomí: Ministerstvo zemědělství ČR – Ing. Karel Tureček, náměstek ministra

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková