Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Česká republika úředně prostá IBR

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/127482-G
Vyřizuje: MVDr. Miroslava Lutzová
Telefon: +420 227 010 688

Dle rozdělovníku

V Praze dne 09.11.2020

Česká republika úředně prostá IBR

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na dopis č. j.: SVS/2020/114202-G si Vás dovolujeme informovat o tom, že České republice byl ke dni 6. listopadu 2020 přidělen status země prosté infekční bovinní rinotracheitidy (IBR).

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2020/1663 byla Česká republika zařazena do přílohy II rozhodnutí Komise č. 2004/558/ES (dále jen „rozhodnutí“), mezi země prosté IBR. To znamená, že nám byla pro obchodování se skotem přiznána vyšší úroveň doplňkových záruk pro IBR v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS.

Skot určený pro chov nebo produkci (výkrm) určený do ČR a pocházející z členských států nebo regionů EU jiných než těch, které jsou uvedeny v příloze II (členské státy nebo jejich regiony prosté IBR), musí splňovat doplňkové záruky podle článku 3 písm. 1 rozhodnutí. Tato informace musí být uvedena v bodu II.3.3. oddílu C veterinárního osvědčení (TRACES) podle vzoru uvedeného v příloze F směrnice 64/432/EHS.

Současně připomínáme, že dnem přidělení statusu pozbývají platnost veškeré dosud platné výjimky v plnění dodatečných záruk na IBR při dovozu skotu do ČR.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Příloha

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1663 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Česka jako území prostého infekční rinotracheitidy skotu a o schválení programu eradikace infekční rinotracheitidy skotu v několika francouzských regionech

Rozdělovník:

Ministerstvo zemědělství ČR
Agrární komora ČR
Komora veterinárních lékařů ČR
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Český svaz chovatelů jersey skotu
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Asociace soukromého zemědělství ČR
AGRIBEST EU S.r.o.
AGRO ROYAL S.r.o
ANIMALCO A.s.
BEST AGRO CZECH SE
BOHEMIA BREEDING,export – Import,a.s.
Bovimeister-CZ S.R.O.
BOVINEXczech S.r.o.
BOVITRADE S.r.o.
BUDWEISER EXPORT-IMPORT S.r.o.
CATTLE-MARKET, S.r.o.
Danimpex Trade International S.r.o
FARMA BLATINY – CZ, S.r.o.
Farma Velké Pavlovice S.r.o.
GAFLOR GROUP S.r.o.
GMP S.r.o. “CZ-BIO-002”
Ing. Tomáš Vak
INTER GLOBAL AGRO S.r.o
ISB-GENETIC S.r.o.
JOKA-Mareček S.r.o.
Kamille Group, S.r.o.
KB-AGROEXPORT S.r.o.
Kulmon-Škoda S.r.o.
Kovář Distribuce S.r.o.
MARHABEST S. R. O.
Radek Michal, S.r.o.
Shromažďovací Středisko Zvířat Orlice
T.G.B. Food Import-Export, S.r.o.
ZOOMORAVA S.r.o


L 374/8    Úřední věstník Evropské unie       10.11.2020

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1663

ze dne 6. listopadu 2020,

kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Česka jako území prostého infekční rinotracheitidy skotu a o schválení programu eradikace infekční rinotracheitidy skotu v několika francouzských regionech

(oznámeno pod číslem C(2020) 7578)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství(1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 64/432/EHS stanoví veterinární předpisy týkající se obchodu se skotem uvnitř Unie. Článek 9 uvedené směrnice stanoví, že členský stát, který uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení jedné z nákaz uvedených v příloze E části II zmíněné směrnice, může svůj program předložit Komisi ke schválení. Uvedený článek rovněž stanoví, že v obchodu se skotem uvnitř Unie mohou být vyžadovány doplňkové záruky. Infekční rinotracheitida skotu, nákaza způsobená bovinním herpesvirem typu 1 (BHV-1), je v souvislosti se skotem uvedena v příloze E části II směrnice 64/432/EHS.

(2) V únoru 2020 Francie podle článku 9 směrnice 64/432/EHS předložila Komisi podpůrnou dokumentaci za účelem schválení svého vnitrostátního programu tlumení a eradikace infekční bovinní rinotracheitidy pro všechny departementy metropolitní Francie kromě Korsiky a rovněž Komisi požádala, aby schválila, že se na ni vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu.

(3) Článek 10 směrnice 64/432/EHS stanoví, že členské státy, které se domnívají, že jejich území nebo část jejich území jsou prosté jedné z nákaz uvedených v příloze E části II uvedené směrnice, předloží Komisi příslušnou podpůrnou dokumentaci. Uvedený článek rovněž stanoví, že v obchodu se skotem uvnitř Unie mohou být požadovány doplňkové záruky.

(4) V lednu 2020 Česko podle článku 10 směrnice 64/432/EHS předložilo Komisi podpůrnou dokumentaci za účelem uznání celého jeho území za prosté BHV-1 a rovněž Komisi požádalo, aby schválila, že se na něj vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu.

(5) V rozhodnutí Komise 2004/558/ES(2) jsou uvedeny členské státy a regiony členských států, na které se oprávněně vztahují doplňkové záruky pro infekční rinotracheitidu skotu podle článků 9 a 10 směrnice 64/432/EHS. V příloze I rozhodnutí 2004/558/ES jsou uvedeny členské státy a regiony členských států, v nichž se uplatňují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 9 směrnice 64/432/EHS a v příloze II rozhodnutí 2004/558/ES jsou uvedeny členské státy a regiony členských států, v nichž se uplatňují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 10 směrnice 64/432/EHS.

6) Na základě posouzení podpůrné dokumentace, kterou předložila Francie, by měly být metropolitní departementy tohoto členského státu kromě Korsiky uvedeny v příloze I rozhodnutí 2004/558/ES a měly by se na ně vztahovat doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 9 směrnice 64/432/EHS.

(7) Kromě toho by na základě posouzení podpůrné dokumentace, kterou předložilo Česko, tato země neměla být nadále uvedena v příloze I rozhodnutí 2004/558/ES, měla by však být místo toho uvedena v příloze II uvedeného rozhodnutí a měly by se na ni vztahovat doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 10 směrnice 64/432/EHS.

(8) Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(9) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES se nahrazují zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. listopadu 2020.

Za Komisi
Stella KYRIAKIDES
členka Komise

———————

(1)Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 20).


priloha_843985756_0_provadeci_rozhodnuti_Komise_2020_1663

priloha_843985756_1_Ceska_republika_uredne_prosta_IBR