Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Doplňující informace k veterinárním podmínkám pro zvířata v zájmovém chovu a koně vydanými s ohledem na výjimečnou situaci na Ukrajině

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.: SVS/2022/032800-G
Vyřizuje: MVDr. Tereza Holá
Telefon: +420 227 010 185

Komora veterinárních lékařů České republiky
MVDr. Petra Šinová
Novoměstská 1965/2
621 00 Brno – Řečkovice

V Praze dne 04.03.2022

Doplňující informace k veterinárním podmínkám pro zvířata v zájmovém chovu a koně vydanými s ohledem na výjimečnou situaci na Ukrajině

Vážená paní prezidentko,

Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) vydala v uplynulých dnech v reakci na výjimečnou situaci na Ukrajině veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která na území České republiky přicházejí v doprovodu svých majitelů či jiných osob na útěku z Ukrajiny anebo doprovázejí občany Evropské unie, kteří opouštějí z důvodu válečného konfliktu území Ruské federace. Stanovena byla také pravidla pro koně původem z Ukrajiny, kteří do České republiky vstoupili ze stejného důvodu. O všech vydaných podmínkách (dále jen „veterinární podmínky“) byla Komora veterinárních lékařů ze strany SVS již informována.

Jelikož veterinární podmínky ukládají osobám zodpovědným za zvířata povinnosti zahrnující veterinární péči poskytovanou soukromými veterinárními lékaři a rovněž ukládají povinnost soukromým veterinárním lékařům ve vztahu ke krajským veterinárním správám, chtěl bych Vám tímto poskytnout doplňující informace. Zároveň bych Vás chtěl požádat v této věci o součinnost, a to abyste zejména zajistila předání těchto informací členům Komory veterinárních lékařů.

Cílem veterinárních podmínek je, aby u psů, koček a fretek v zájmovém chovu, jež nesplňují standardní požadavky pro dovoz zvířat na území ČR, bylo po dovozu docíleno souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením EP a Rady (EU) č. 576/2013. Z nařízení např. vyplývá, že zvíře by mělo být označeno mikročipem, který splňuje technické požadavky na transpondéry uvedené v příloze II (tzn. čipem standardně používaným v Evropské unii). Pokud bylo zvíře ve třetí zemi označeno čipem, který tyto technické parametry nesplňuje, nemusí být kompatibilní se zde běžně používanými čtečkami a osoba zodpovědná za zvíře musí při každém odečítání mikročipu zajistit odpovídající čtečku. Vzhledem k okolnostem proto doporučujeme, aby zvířata s nekompatibilními čipy byla soukromými veterinárními lékaři opětovně označena a poté přeočkována.

Pro některá zvířata v zájmovém chovu mohou být k dispozici doklady vydané ve třetí zemi (např. tamní očkovací průkazy či pasy) s údaji o provedeném označení nebo vakcinaci proti vzteklině. U těchto zvířat by měl soukromý veterinární lékař posoudit průkaznost a spolehlivost dokumentů, nicméně doporučujeme i v těchto případech provést identifikaci zvířete mikročipem a přeočkování proti vzteklině a teprve poté vystavení českého očkovacího průkazu či EU pasu zvířete v zájmovém chovu.

Považujeme dále za nezbytné, aby soukromý veterinární lékař provedl vakcinaci zvířete proti vzteklině i v případech, pokud je zvíře identifikováno, avšak osoba zodpovědná za zvíře nepředložila doklad prokazující, že označení zvířete bylo provedeno před vakcinací proti vzteklině realizované ve třetí zemi.

Upřesňujeme také, že se nepožaduje, aby první a následné klinické vyšetření zvířete za účelem zjištění, zda zvíře nevykazuje klinické příznaky vztekliny, provedl tentýž soukromý veterinární lékař.

Vydané veterinární podmínky ukládají osobám zodpovědným za zvíře, aby prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře předaly místně příslušné KVS vyplněný formulář s informacemi o zvířeti. Žádáme tímto, aby uvedené formuláře předávali SVL na příslušnou KVS výhradně elektronickou cestou, a to na adresu elektronické podatelny, která je dostupná na webu SVS pod následujícím odkazem https://www.svscr.cz/prehled-adres-podatelen/. Prosíme o předání vyplněných formulářů do 3 pracovních dní. Originál ať prosím SVL uchovají na svém pracovišti po dobu minimálně 1 roku.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že SVS vydala dne 3. února 2022 formou tiskové zprávy doporučení týkající se dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny, v němž upřesňuje, že paušálně vydané veterinární podmínky se týkají pouze zvířat v zájmovém chovu, která přicházejí v doprovodu za ně zodpovídajících osob, avšak nevztahují se na hromadné přesuny zvířat neznámého původu, viz https://www.svscr.cz/doporuceni-svs-tykajici-se-dovozu-zvirat-neznameho-puvodu-z-ukrajiny/ Protože však nejrůznější organizace i jednotlivci záchranu psů neznámého původu a jejich přesun na území ČR přesto mají v úmyslu, bude SVS tyto případy řešit individuálně, tj. místně příslušná krajská veterinární správa rozhodne o stanovení veterinárních podmínek karantény na základě konkrétní žádosti žadatele.

Pokud jde o koně, zveřejnila SVS obecné veterinární podmínky pro koně původem z Ukrajiny, kteří vstoupili na území ČR z důvodu výjimečné situace. Tyto podmínky upřesní místně příslušná KVS pro konkrétní případy.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky