Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Hlášení počtu vyšetření na vzteklinu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2013/044268-G      
Vyřizuje:   MVDr. Pavel Texl      
Telefon:   227010200      
           
V Praze dne:   03.07.2013      
 
Všem schváleným SVL
Komora veterinárních lékařů ČR

Věc: Hlášení počtu vyšetření na vzteklinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěl bych poděkovat všem, kteří jste již poslali hlášení počtu zvířat vyšetřených na vzteklinu za první pololetí 2013 a ostatní požádat, aby hlášení co nejdříve poslali. Systém umožňuje zasílat hlášení za I. pololetí do konce roku 2013.

Současně Vás prosím o zasílání hlášení výhradně nastavenou elektronickou cestou, v souladu s dopisem čj.: SVS/7475/2012 – ÚVS ze dne 25. 7. 2012. V případě zaslání hlášení jiným způsobem, nelze hlášení zpracovat (maile, poštou,…). Jen připomínám, že formulář hlášení počtu zvířat vyšetřených na vzteklinu naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy pod odkazem formuláře ke stažení – soukromí veterinární lékaři – formulář pro soukromé veterinární lékaře, počet vyšetření na vzteklinu.

Zároveň bych Vás chtěl informovat, že v Úředním věstníku EU č. L178 vyšlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003, které nabývá účinnosti 29. 12. 2014 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, které rovněž nabývá účinnosti 29. 12. 2014.

Tyto právní předpisy aktualizují podmínky při neobchodních přesunech zájmových zvířat v rámci Evropské unie a vzor dokladu, který je při těchto přesunech vyžadován. Jejich úplné znění naleznete pod těmito odkazy:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0001:0026:CS:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0109:0148:CS:PDF

Tímto také prosím Komoru veterinárních lékařů ČR o distribuci zmíněných právních předpisů subjektům, které zajišťují tisk a distribuci pasů schváleným veterinárním lékařům.

Děkuji, s pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení

145112670_0_Sdeleni_SVS.pdf