Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Infekční anemie koní

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2015/057287-G
Všem KVS SVS a MěVS SVS Praha, všem SVÚ, KVL, VÚ Hlučín, Jockey club a ČJF
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Krůta
Telefon: +420 227 010 147
V Praze dne: 04.06.2015

Infekční anemie koní

Vzhledem k aktuální nákazové situaci u infekční anemie koní ukládám všem KVS SVS a MěVS SVS Praha, aby při vydávání veterinárních podmínek pro svody koní v těchto podmínkách upravily v odstavci 3 bod b) a to následovně:

b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců.

Změna se nevztahuje na již vydané veterinární podmínky.

V případě svodů koní s mezinárodní účastí bude nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínkou navíc pro koně z ostatních členských států povinnost vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití. Soukromý veterinární lékař při přejímce koní tyto doklady vždy zkontroluje, a pokud by kůň nesplňoval určené veterinární podmínky, nebude propuštěn z přejímky na svod.

Dále žádám všechny KVS SVS a MěVS SVS Praha, aby důsledně prováděly dozor nad konáním svodů koní a zejména se zaměřily na plnění stanovených veterinárních podmínek při přejímkách zvířat.

S pozdravem

doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Příloha: Podmínky pro svod koní


Koně:

platnost od 4. června 2015

 1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

 2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

 3. Dále musí být v průkazu uvedeno, že:

  a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu,

  b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců,

  c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen,

  d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití.

  e) kůň pocházející ze třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie a je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 63 až § 65 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovozu ze třetích zemí).

 4. V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní.

 5. Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před konáním závodů a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.

 6. Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel svodu pro celou dobu konání akce. Jeho jméno, datum a čas přejímky nahlásí odpovědná osoba nejpozději 7 dnů před konáním svodu na KVS.

 7. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní, účastnících se svodu, kde bude uvedeno:

  – jméno koně
  – majitel koně
  – datum a čas vyložení koně z dopravního prostředku
  – číslo veterinárního osvědčení a země původu koně (u koní ze zahraničí)
  – po ukončení přejímky si pořadatel nechá tento seznam od soukromého
     veterinárního – lékaře potvrdit a uchová ho pro případ kontroly po dobu 1 roku.

 8. Závodů se nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou.

 9. Veterinární dozor provede KVS ……………………………………………

 10. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny, popřípadě ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.

 11. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.

 12. Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.

283572632_0_Infekcni_anemie_koni.pdf

283572632_1_Podminky_kone.docx