Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace k dotačním titulům pro chovatele drůbeže a prasat

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 5354 / SVS      
Vyřizuje:   MVDr. Milada Dubská      
Telefon:   227 010 603      
V Praze dne:   11. 10. 2011      
 
Všem KVS a MěVS Praha, KC
Brno a KVL Brno
ČR

Věc: Informace k dotačním titulům pro chovatele drůbeže a prasat

Vážení kolegové,

V rámci dotačního programu 8. – Nákazový fond jsou zahájeny dva nové dotační podprogramy:

1. 8. F. b) – Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

2. 8. F. c) – Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže

1. Dotační titul pro chovy prasat

 • Předmětem dotace je podpora chovatelům prasat na úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb a spojené s prováděním opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz (brucelóza prasat, Aujeszkyho choroba prasat, klasický mor prasat, vezikulární choroba prasat, reprodukční a respirační syndrom prasat) ve stájích určených pro příslušnou kategorii prasat.

 • Nárok na náhradu nákladů vzniká u úkonů provedených od 1. 1. 2011 do 15. 11. 2011 (včetně).

 • Poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustájovací místo pro příslušnou kategorii prasat je podmíněno naskladněním zdravým zvířetem.

 • Úkony zaměřené proti šíření vyjmenovaných nákaz lze zahrnout do nákladů pouze, pokud jsou součástí ozdravovacího plánu schváleného příslušnou krajskou veterinární správou (dále jen „KVS“) a nejedná se o běžnou údržbu. Tento program může být pokračováním programu, který chovatel předložil KVS v souvislosti s prováděním činností zaměřených na ozdravování podle stávajícího dotačního titulu 8. F. a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovu prasnic nebo může jít o nový samostatný ozdravovací program od vyjmenovaných nákaz prasat.

 • Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů, a kategorie prasat jsou upřesněny v příloze 1 dopisu.

Na žádosti chovatele o dotaci KVS potvrdí skutečnosti, které souvisí s ozdravovacím plánem, s úkony v rámci tohoto plánu provedenými a konkrétním počtem ustájovacích míst a počtem naskladněných zdravých zvířat. Za účelem potvrzení těchto skutečností provede KVS administrativní kontrolu, při které:

1. Ověří datum zahájení ozdravovacího plánu.

2. Ověří dodržení podmínek schváleného ozdravovacího programu a doklady o provedení úkonů zahrnutých do ozdravovacího programu. Doklady o provedených úkonech nemusí být vystaveny na registrační číslo hospodářství, musí však potvrzovat provedení činnosti v prostoře na konkrétním hospodářství např. jménem hospodářství, adresou, apod.

3. Chovatel doloží počet naskladněných zvířat dané kategorie. Doklady o naskladněných zvířatech (faktura o nákupu, doklad z centrální evidence) musí potvrzovat datum naskladnění v období realizace ozdravovacího programu a zároveň v období pro uplatnění dotačního titulu a naskladnění zvířat na „ozdravená“ ustájovací místa.

2. Dotační titul pro chovy drůbeže

 • Předmětem dotace je podpora chovatele na úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti:

  1. k tlumení původců nákazy – Salmonela spp., Kampylobakter spp.

  2. preventivní opatření proti zavlečení aviární influenzy

 • Nárok na náhradu nákladů vzniká u úkonů provedených od 21. 9. 2011 do 15. 11. 2011 (včetně).

 • Úkony ke zvýšení biologické bezpečnosti lze zahrnout do nákladů pouze, pokud jsou součástí plánu preventivních opatření potvrzeného příslušnou KVS a nejedná se o běžnou údržbu.

 • Poskytnutí dotace na m2 haly pro drůbež je podmíněno naskladněním haly drůbeží minimálně z 90 % kapacity specifikované pro každou halu v preventivním plánu schváleném příslušnou KVS.

 • Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů za služby, vyjmenované kategorie chované drůbeže a používané technologie jsou podrobně v příloze 2 dopisu.

Na žádosti chovatele o dotaci KVS potvrdí skutečnosti, které souvisí s ozdravovacím plánem, s úkony v rámci tohoto plánu provedenými, s ošetřenou podlahovou plochy a počtem naskladněných ptáků. Za účelem potvrzení těchto skutečností provede KVS administrativní kontrolu, při které ověří:

 1. Zda má žadatel potvrzen preventivní plán biologické bezpečnosti a zda byl plán zahájen v období pro uplatnění dotačního titulu

 2. Zda úkony provedené třetí osobou jsou úkony uvedené v plánu a zda jsou provedené v období pro uplatnění dotačního titulu. Doklady o provedených úkonech musí potvrzovat provedení činnosti v konkrétní prostoře na konkrétní farmě (např. jméno farmy, adresa, registrační číslo apod.)

 3. Zda počet naskladněné drůbeže je minimálně 90 % kapacity drůbeže uvedené v plánu.

Další podrobné informace k oběma dotačním titulům jsou v přílohách 3. 4. Současně jsou všechny materiály k těmto dotacím dostupné na webu SVS ČR (http://www.svscr.cz).

Žádám všechny KVS, aby zajistily dostatečnou informovanost svých pracovníků, kteří se budou podílet na potvrzování žádostí o dotace, a přispěly tak k bezproblémovému průběhu podávání žádostí.

V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na Dr. Semeráda, Dr. Dubskou a Dr. Krůtu (dotační titul pro chovatele prasat). Vzhledem k tomu, že chovatele musí poslat žádost nejpozději do 15. 11. 2011, žádáme ředitele KVS, aby zajistili potvrzování žádostí pokud možno v den podání jak žádosti o schválení programu tak i vlastního dotačního titulu, pokud jsou splněny výše uvedené požadavky.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Příloha 1 : Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – zavedení dvou nových podprogramů v rámci dotačního programu 8. Nákazový fond – Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat¨

Příloha 2 : Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – zavedení dvou nových podprogramů v rámci dotačního programu 8. Nákazový fond – Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže

Příloha 3: Veterinární hlediska dotace do ozdravení v chovech prasat

Příloha 4: Veterinární hlediska dotace na preventivní opatření v chovech drůbeže

Příloha 1 – dotace prasata (pdf)

Příloha 2 – dotace drůbež (pdf)

Příloha 3 – Veterinární hlediska dotace do ozdravení v chovech prasat (ppt)

Příloha 4 – Veterinární hlediska dotace na preventivní opatření v chovech drůbeže (ppt)