Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace k možnému výskytu reziduí PCB v chovech hospodářských zvířat

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2012/030235-G      
Vyřizuje:   MVDr. Tomáš Krůta      
Telefon:   227010147      
V Praze dne:   31.10.2012      
 
Všem KVS, SVL, KVL, Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Svaz chovatelů holštýnského skotu, Český svaz chovatelů masného skotu, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů ovcí a koz Svaz chovatelů drůbeže České republiky

Věc: informace k možnému výskytu reziduí PCB v chovech hospodářských zvířat

Od 1. ledna 2012 nařízením Komise (EU) č. 1259/2011 byla stanovena pro maso prasat, skotu a ovcí, drůbeže, ale i pro mléko a mléčné výrobky a vejce maximální hodnota PCB 40 ng/g tuku z původní hodnoty 200ng/g. V důsledku snížení limitu PCB může dojít, v ojedinělých případech, k překročení nadlimitní kontaminace PCB v tkáních zvířat a v jejich produktech. Vzhledem k této situaci týkající se možného výskytu reziduí PCB v živočišných produktech hospodářských zvířat bych Vás chtěl informovat o možnostech preventivních opatření, která mohou udělat chovatelé, aby zabránili případným škodám, způsobeným nepoživatelností živočišných produktů

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Příloha: Upozornění Státní veterinární správy pro chovatele hospodářských zvířat


Příloha:

Upozornění Státní veterinární správy

pro chovatele hospodářských zvířat

Polychlorované bifenyly (PCB) byly hrozbou velkokapacitních chovů poté, co se zjistilo, že jde o látky škodlivé pro zdraví lidí i zvířat s vysokou schopností kumulovat se v tukové tkáni a dlouhodobě setrvávat v prostředí. Zvláště velkokapacitní kravíny s kovovými konstrukcemi, s řadou silážních jam, senážních věží a jiných konstrukcí byly bohatě natřeny barvami s obsahem PCB.

V ČR dosud platil maximální přípustný limit PCB pro maso hovězí, vepřové a drůbeží – 200 ng/g tuku (vyhláškou MZ č. 305/2004 Sb.). S platností od 1. ledna 2012 nařízení Komise (EU) č. 1259/2011 stanovilo pro maso prasat, skotu a ovcí, drůbeže, ale i pro mléko a mléčné výrobky a vejce hodnotu 40 ng/g tuku. V důsledku snížení limitu PCB může dojít, v ojedinělých případech, k překročení nadlimitní kontaminace PCB v tkáních zvířat a v jejich produktech.

U staveb, ve kterých se chovají hospodářská zvířata pro produkci potravin, případně zařízení se kterými přichází zvířata nebo krmivo do přímého styku a které byly postaveny před rokem 1986 (zákaz použití materiálů s obsahem PCB) a nebyly po této době zásadním způsobem zrekonstruovány, je důvodné předpokládat, že nátěrové a stavební hmoty obsahují PCB.

Staré barvy s obsahem PCB

Z výše uvedených důvodů doporučujeme chovatelům zjistit ze stavební dokumentace, zda nebyly použity materiály s obsahem PCB např.:

  • nátěrové hmoty na bázi chlorkaučuku s označením H1000, H2001, H2003, H2006, H2008, barva na značení silnic H2202, barva k nátěru bazénů H2203, epoxyesterová barva S2363, sanitární barva S2993, polystyrénový lak S1815, polyuretanové barvy S2802, S2803, S2850, S2851.

Staré barvy s obsahem PCB

V případě, že takovéto podezření existuje, doporučujeme poradit se s veterinárním inspektorem krajské veterinární správy a tyto materiály (seškrab barev, omítek a podobně) nechat vyšetřit ve Státním veterinárním ústavu v Praze, Jihlavě a Olomouci obsah PCB (cca 2000 Kč/vzorek). Opravdu i poměrně malá množství olízané barvy, izolační hmoty, nebo pozření kontaminovaného krmiva, může způsobit z hlediska platného maximálního limitu PCB jeho překročení, čímž se stává živočišný produkt nepoživatelný. Přetření starých nátěrů novými barvami, podle zkušeností z minulých let nestačí. V případě kontaminovaných chovů nelze uvolnit surovinu, nebo potravinu do oběhu a zvířata musí být utracena a neškodně odstraněna. Likvidace technických materiálů musí být konzultována s referáty/odbory životního prostředí příslušných okresních a městských úřadů.

Pro případné dotazy je k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz kontaktní formulář v odkazu Základní informace – kontakty.

0_PCB.pdf

Upozorneni_pro_chovatele.docx