Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace k výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku

Č. j.: SVS/2018/079467-G
Vyřizuje: MVDr. Milada Dubská
Telefon: +420 227 010 603

Dle rozdělovníku

V Praze dne 29.06.2018

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na dopis č. j.: SVS/2018/077749-G s informací o prvním výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku (příloha 1) si Vám dovoluji sdělit, že Bulharsko informovalo o dalším případu výskytu této nákazy na svém území.

Tento nový případ výskytu moru malých přežvýkavců byl potvrzen dne 28. 6. 2018. Nákaza byla zjištěna na farmě s celkem 151 ovcemi a 9 kozami ve vesnici Kosti, v oblasti Tsarevo, v regionu Burgas. Klinické příznaky, na základě kterých bylo vysloveno podezření na nákazu, byly zjištěny u 10 ovcí. Přesná lokalizace případu a jeho popis jsou v příloze 2 tohoto dopisu.

V souvislosti s touto změnou aktuální nákazové situace v Bulharsku znovu zdůrazňuji nutnost zvažovat pečlivě možná rizika zavlečení nákazy, a to zejména při nákupu zvířat ze zahraničí a při všech přesunech. Bezpečný je pouze nákup zdravých zvířat z oblastí a z chovů se známou nákazovou situací. V případě přesunu či transportu zvířat je třeba plánovat cestu tak, aby trasa pokud možno nevedla lokalitami s výskytem nákazy a oblastmi, kde jsou vyhlášena ochranná pásma a pásma dozoru. V této souvislosti je na místě i důsledné čistění a dezinfekce všech dopravních prostředků pro přesun zvířat, které vozí skot či jiná zvířata, přes území Bulharska.

Pro ochranu chovů na území ČR je třeba předcházet rizikům souvisejících nejen s přenosem nákazy prostřednictvím zvířat, ale rovněž se zaměřit na prevenci přenosu zprostředkovaného lidským faktorem. Všechny osoby navštěvující chov musí dodržovat zásady biologické bezpečnosti, používat předepsané ochranné obleky a pomůcky a zejména v případě osob, které navštěvují chov za účelem nákupu zvířat a zprostředkování jeho vývozu do zahraničí je na místě požadovat potvrzení o tom, že nebyly v kontaktu se zvířaty v chovech na územích s výskytem nákazy (Turecko, Bulharsko) nebo v chovech s neznámou nákazovou situací.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy

1. Informace_k_vyskytu_moru_malych_prezvykavcu_v_Bulharsku 2.
2. Informace Bulharska k druhému případu moru malých přežvýkavců.

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství – Ing. Petr Jílek, náměstek pro řízení Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Ministerstvo zemědělství – Ing. Jiří Hojer, ředitel odboru živočišných komodit
Agrární komora České republiky – Ing. Zdeněk Jandejsek CSc., prezident
Svaz chovatelů ovcí a koz
Dorper Asociace CZ
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Český svaz chovatelů jerseyského skotu
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
KVL ČR
Soukromí veterinární lékaři, svl@svscr.cz
Všem KVS SVS/MěVS SVS v Praze


Č. j.: SVS/2018/077749-G
Vyřizuje: MVDr. Marie Bleierová
Telefon: +420 227 010 383

Dle rozdělovníku

V Praze dne 26.06.2018

Informace k výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku.
Dne 23. 6. 2018 byl poprvé na území Evropské unie potvrzen mor malých přežvýkavců. Nákazy byla potvrzena v Bulharsku v regionu Yambol, v blízkosti hranic s Tureckem (10 km), kde se toto onemocnění endemicky vyskytuje.

Onemocnění bylo potvrzeno ve 3 hospodářství, kde byla nařízena opatření zahrnující utracení všech vnímavých zvířat a vymezení 3 km ochranného pásma a 10 km pásma dozoru. V současné chvíli je Evropskou komisí vydán zákaz přemisťování malých přežvýkavců a živočišných produktů z celého regionu Yambol.

Kromě Turecka a Bulharska se nákaza vyskytuje i v ostatních státech Asie, Afriky a na Blízkém a Středním východě.

Jedná se o nebezpečnou nákazu virového původu, která postihuje především ovce a kozy. Projevuje se horečkou, anorexií, zánětlivě nekrotickými ložisky v dutině ústní, průjmy, záněty plic a úhyny postižených zvířat. Původcem moru malých přežvýkavců je RNA virus z čeledi Paramyxoviridae, rodu Morbillivirus. Je antigenně blízký viru moru skotu, spalniček a psinky.

K moru malých přežvýkavců jsou nejvnímavější kozy, v menší míře pak ovce. Přirozená infekce se vyskytuje též u volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí a u velbloudů. Skot a prasata mohou prodělat inaparentní (bez příznaků) infekci, ale onemocnění nepřenáší. K přenosu infekce dochází především inhalační cestou, přímým kontaktem zdravých a nemocných zvířat. Podobně jako u moru skotu, zdrojem viru jsou všechny sekrety a exkrety infikovaných zvířat. Inkubační doba je cca 5 dnů. V závislosti na virulenci viru může morbidita dosahovat až 100% a mortalita 50 – 100%. Virus není nebezpečný pro člověka.

Léčba ani vakcinace se neprovádí. V případě výskytu této nákazy se nařizuje utracení zvířat a další související opatření v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a vyhláškou č. 299/2003 Sb. Tato opatření vychází z evropské legislativy, směrnice Rady č. 92/119/EHS, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat.

I přestože je nákaza zatím lokalizovaná pouze na území Bulharska, dovolujeme si Vám připomenout základní zásady dodržování pravidel biologické bezpečnosti na hospodářství. V tomto případě je důležitý zejména nákup zdravých zvířat pouze z chovů se známou nákazovou situací, zabezpečení chovu před vstupem nepovolaných osob a v případě přesunu či transportu zvířat podle možností plánovat cestu tak, aby trasa nevedla lokalitami s výskytem tohoto onemocnění a oblastmi, kde jsou vyhlášena ochranná pásma a pásma dozoru.

Dále připomínáme povinnost bezodkladně informovat soukromého veterinárního lékaře nebo krajskou veterinární správu v případě podezření z výskytu nebezpečné nákazy.

Informace k této nákaze jsou zveřejněny na webových stránkách SVS: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/mor-malych-prezvykavcu-2/.

Mapy výskytu naleznete v příloze tohoto dopisu.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1: Mapy výskytu

Rozdělovník:

Svaz chovatelů ovcí a koz
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
KVL ČR
Soukromí veterinární lékaři, svl@svscr.cz
Všem KVS SVS/MěVS SVS v Praze


588281174_0_Informace_k_vyskytu_moru_malych_prezvykavcu_v_Bulharsku

588281174_2_Informace_Bulharska_k_druhemu_pripadu_moru_malych_prezvykavcu

588281174_1_Informace_k_vyskytu_moru_malych_prezvykavcu_v_Bulharsku_1