Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace o infekční anémii koní v Maďarsku

Státní veterinární správa
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2015/065523-G
Všem KVS a MěVS Praha
Komora veterinárních lékařů
SVÚ
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo vnitra
Vojenský veterinární ústav
schválení veterinární lékaři
Vyřizuje: MVDr. Miroslava Lutzová, MVDr. Zbyněk Semerád
Telefon: +420 227 010 688
V Praze dne: 25.6.2015

Informace o infekční anémii koní v Maďarsku

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi předat Vám aktuální informaci o infekční anémii koní v Maďarsku. V příloze najdete dopis, který jsme obdrželi od maďarské veterinární správy; současně je přiložen i pracovní překlad do češtiny.

Dále připomínám, že aktuální situaci o infekční anémii koní můžete sledovat na webu Státní veterinární správy ČR.

S pozdravem

doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Přílohy

1. Dopis od maďarské veterinární správy
2. Pracovní překlad dopisu


Překlad dopisu z Maďarska

Č.j.: ÉlfF/375-4/2015

Budapešť, 16.června 2015

Odesilatel:

Ministerstvo zemědělství, Dr. Lajoš BOGNÁR, Hlavní veterinární lékař, Náměstek ministra pro kontrolu potravinového řetězce

Adresát:

Dr. Milan MALENA, Hlavní veterinární lékař, Státní veterinární správa české republiky

Věc: Infekční anémie koní (Equine infectious anaemia, EIA) – informace o aktuální nákazové situaci v Maďarsku

Vážený doktore Maleno,

Rád bych Vás tímto informoval o případech infekční anémie koní, které se v poslední době vyskytly v Maďarsku, a o opatřeních přijatých proti této nákaze.

V Maďarsku jsou opatření týkající se infekční anémie koní přijímána na základě ministerského výnosu FM 41/1997, které obsahuje požadavky harmonizované směrnicí rady 2009/156/ES.

Za účelem zjištění infikovaných koní se povinně provádějí krevní zkoušky (sérologické testy na EIA a hříběcí) v Maďarsku na základě zákonných povinností u všech koní starších 6 měsíců jednou za tři roky. U koní, kteří mohou přijít do kontaktu s koňmi jiných majitelů – např. v případě koní účastnících se sportovních akcí – je majitel povinen nechat provést krevní zkoušky každoročně. Potvrzení nákazy EIA je na základě dvou pozitivních laboratorních zkoušek provedených v intervalu 21 dní. Utracení infikovaných koní je povinné.

Organizátoři koňských závodů či jiných akcí jsou povinni nahlásit přesná data a místa konání akcí příslušné kompetentní veterinární správě s předstihem. Tyto akce jsou pod úřední kontrolou, což znamená, že akce se nemůže zúčastnit žádný kůň bez příslušné dokumentace a výsledků krevních zkoušek.

Co se týče koňských trhů, pro každého koně účastnícího se takové akce je vyžadován laboratorní test na EIA s negativním výsledkem ne starším než 30 dnů. Takovéto akce jsou dozorovány úředními veterináři, přičemž jsou jimi kontrolovány – vedle již zmíněného – též další okolnosti, jako např. správná identifikace, záznamy v pasech atd.

V Maďarsku se mezi lety 1965 až 2010 nevyskytly díky přísným kontrolním opatřením v oblasti nákaz zvířat žádné případy EIA. Národní referenční laboratoř (NRL) provedla v předcházejících letech nákazové šetření s následujícími výsledky:

rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(do 9. června)
Počet vzorků
20 156
17 993
14 285
16 549
15 686
12 449
Počet pozitivních případů
8
14
8
6
7
11
procento
0,04%
0,08%
0,06%
0,04%
0,04%
0,09%

Ve všech těchto případech nevykazovali koně žádné příznaky, nákaza mohla být potvrzena pouze prostřednictvím povinných krevních zkoušek uvedených ve zmíněném ministerském výnosu. U koní, kteří se pravidelně účastní koňských akcí a u nichž jsou krevní testy prováděny každoročně, nebyla nákaza v posledních letech zaznamenána.

Dne 9. března 2015 potvrdila NRL EIA u koně přepraveného z kraje Veszprém k ošetření na klinice koňské medicíny fakulty veterinárního lékařství svatoštěpánské univerzity (dále ´klinika´). Tento kůň byl utracen 9. března 2015. Následně byla tři zvířata na klinice a dalších šest v místě jejich původu umístěno do devadesátidenní karantény.

Z nákazy EIA podezřelí tři koně držení v karanténě na klinice, a to ode dne 18. května 2015: jeden z nich uhynul na koliku nezávisle na nákaze dne 26. května 2015, další byl utracen 27. května 2015, třetí je stále na nákazu negativní.

Nákaza EIA u třech koní ze šesti karantenovaných v místě jejich původu byla potvrzena 2. a 3. června 2015. Utracení těchto zvířat proběhne v dohledné době. Další tři koně karantenovaní v místě jejich původu jsou zatím na EIA negativní. S ohledem na výše uvedené okolnosti a vzhledem k dlouhé inkubační době EIA se příslušná veterinární správa rozhodla prodloužit sledování karantenovaných zvířat o dalších 30 dnů a doplnit je o páté vyšetření krve.

Výsledky krevních zkoušek provedených u koní držených na klinice a těch, kteří kliniku již opustili, jsou negativní.

Příslušná veterinární správa přikročila též k vyšetření koní na hospodářství ´Dóra-major´, které leží v blízkém sousedství kliniky. Výsledky krevních zkoušek na EIA byly negativní.

V minulých dvou měsících počet krevních vzorků zaslaných na vyšetření na EIA a vozhřivku vzrostl v porovnání s předchozími lety. Díky tomu byla diagnostikována další 4 nakažená zvířata. Tato zvířata byla umístěna pod uzávěru společně se všemi na stejném místě drženými zvířaty. Jedno nakažené zvíře bylo již utraceno, tři další budou utracena v dohledné době. NRL vyšetřila zatím v letošním roce – do 9. června 2015 – celkem 12 449 vzorků.

Před případem na klinice byly v roce 2015 pouze 4 pozitivní nálezy, a to v rámci pravidelného vyšetřování/monitoringu.

V souvislosti s výše uvedenými případy, jakožto dodatečné povinné opatření, naše služba rozhodla o provedení vyšetření všech vnímavých zvířat, a to v okruhu 3 km kolem místa pobytu/původu nakažených zvířat. Toto dodatečné opatření je financováno státem.

V současné době je celkem 177 zvířat v 12 různých místech/obcích pod uzávěrou v důsledku jejich možného kontaktu se zvířaty, u nichž byla nákaza potvrzena.

Maďarská veterinární služba přijímá, jako doposud, všechna možná opatření k tomu, aby zjistila a zajistila všechna nakažená zvířata na území Maďarska, a to v souladu s národní a unijní legislativou. Přesto, že došlo v případě záchytu EIA na klinice k nakažení dalších 5 koní, díky rychlému zavedení protinákazových opatření ani tato další nakažená zvířata neznamenala vážné ohrožení koní v Maďarsku ani v ostatních Členských státech.

S pozdravem

Dr. Lájoš Bognár

288805570_0_Informace_o_infekcni_anemii_koni_v_Madarsku-1.pdf

288805570_1_EIA_Hungary.pdf

288805570_2_EIA_Preklad_dopisu_z_Madarska (1).docx