Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace o změně legislativy a o nových pasech zvířete v zájmovém chovu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.: SVS/2014/072448-G
Všem schváleným SVL
Vyřizuje: MVDr. Aurika Smolová
Telefon: 227010151
V Praze dne: 29.09.2014

Informace o změně legislativy a o nových pasech zvířete v zájmovém chovu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jsme Vás informovali v červenci 2013, byla přijata nová legislativa v oblasti neobchodních přesunů zájmových zvířat. Jedná se o nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003, které stanovuje a upřesňuje mimo jiné povinnosti veterinárního lékaře, který vystavuje pasy zvířete v zájmovém chovu.

Dalším novým předpisem je prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013, o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, které ustanovuje nový vzor pasu zvířete v zájmovém chovu. Obě nařízení nabývají účinnosti 29. prosince 2014.

Vystavování pasů podle nového vzoru je možné a povinné od 29. prosince 2014; stávající pas lze i nadále používat, pokud je chovateli vydán nejpozději 28. prosince 2014. V NAŘÍZENÍ NENÍ TEDY STANOVENO ŽÁDNÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ! V této věci jsme se dotázali Komise, která potvrdila, že jiný výklad nařízení není možný.

Nejdůležitější ustanovení týkající se povinností schváleného veterinárního lékaře vystavujícího pas:

 • Pas zvířete v zájmovém chovu je určen pouze pro psy, kočky a fretky.

 • Před vystavením a vyplněním pasu musí schválený veterinární lékař ověřit, že zvíře je označeno mikročipem (transpondérem), který splňuje normy ISO 11784 a ISO 11785.

  Označení tetováním je pro účely přesunů mezi členskými státy EU uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011 (POZOR! Pro účely přesunů do Chorvatska musí být zvíře označeno vždy mikročipem).

 • Do příslušných kolonek identifikačního dokladu musí schválený veterinární lékař řádně vyplnit následující údaje

  • umístění transpondéru nebo tetování, datum aplikace nebo datum odečtení transpondéru nebo tetování, jakož i alfanumerický kód zobrazený transpondérem nebo tetováním. Po vyplnění těchto údajů musí být stránka pasu zapečetěna samolepící folií, která je pro tento účel do pasu výrobcem všita;

  • jméno, druh, plemeno, pohlaví, barva, datum narození uvedené majitelem a veškeré výrazné nebo rozeznatelné rysy či vlastnosti zvířete;

  • jméno a kontaktní údaje majitele;

  • jméno, kontaktní údaje a podpis schváleného veterinárního lékaře, který identifikační doklad vystavil nebo vyplnil.

 • Po vyplnění všech těchto údajů musí majitel zvířete pas podepsat.

 • Pro účely přesunů mezi členskými státy EU je minimální věk pro očkování proti vzteklině 12 týdnů, při očkování musí být zvíře již označeno.

 • Před každým dalším záznamem do pasu musí být veterinárním lékařem provedena kontrola totožnosti zvířete.

Nový vzor pasu byl poskytnut výrobcům a v nejbližších dnech bude zahájena jejich hromadná výroba.

S pozdravem

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Příloha:

Nejdůležitější změny v novém vzoru pasu zvířete v zájmovém chovu

Na vědomí:

Komora veterinárních lékařů ČR


228331501_0_Novy_vzor_pasu_zvirete_v_zajmovem_chovu.pdf

228331501_1_SVS.2014.072448_G.pdf