Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace pro chovatele a obchodníky se skotem – označování telat a odbavování zásilek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2014/057039-G  
Všem KVS SVS a MěVS SVS Praha
Vyřizuje:   MVDr. Miroslava Lutzová  
Telefon:   +420 227 010 688  
       
V Praze dne:   29.07.2014  

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

v příloze najdete informační leták nazvaný „Informace pro chovatele a obchodníky se skotem“ týkající se označování telat a odbavování zásilek.

Chovatelům bude leták rozeslán prostřednictvím Českomoravská společnosti chovatelů, a.s. v Hradištku a současně bude uveřejněn na stránkách SVS.

Přesto, prosím, zajistěte distribuci letáku chovatelům skotu také při odbavování zásilek a ostatních činnostech souvisejících s výkonem státního veterinárního dozoru.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Příloha:

LETÁK – Informace pro chovatele a obchodníky se skotem

Na vědomí:

Česká plemenářská inspekce
Komora veterinárních lékařů
Český svaz chovatelů holštýnského skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.


Informace pro chovatele a obchodníky se skotem

(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Vážení chovatelé a obchodníci,

Státní veterinární správa si Vám dovoluje zaslat krátký informační leták týkající se povinností při označování telat. Důvodem zaslání těchto informací je několik případů, kdy chovatel zaslal telata mladší 28 dnů pouze s „průvodními listy skotu – telat do 28 dní věku“ do jiného členského státu, což legislativa neumožňuje.

Současně platná legislativa 1) ukládá chovateli povinnost trvale označit každé tele nejpozději do 20 dní po narození. Trvalé označení spočívá v zavěšení dvou plastových ušních známek, po jedné do každého ucha. Do doby zavěšení ušních známek musí chovatel zajistit totožnost a individuální rozlišení telat. Povinnost označit tele dříve než ve věku 20 dnů vzniká při

  • úhynu telete staršího 3 dnů a odeslání kadáveru do asanačního podniku. Úhyn telete mladšího 3 dnů (do 72 hodin od narození) se bere jako mrtvě narozené mládě a nepodléhá povinnosti individuálního značení;

  • domácí porážce skotu;

  • léčbě – u zvířete, kterému byl aplikován léčivý přípravek, musí chovatel zajistit identifikaci, a to buď podle vyhlášky 1) nebo náhradním označením, které i po trvalém označení zajistí prokazatelnou identifikaci léčeného zvířete.

Trvale označeno musí být každé tele starší 3 dnů (72 hodin) před přemístěním:

  • na jiné hospodářství; nutno zdůraznit, že telata mladší 10 dnů nelze vůbec přepravovat a dlouhotrvající cesty (nad 8 hodin) nesmí absolvovat telata mladší 14 dnů;

  • do shromažďovacího střediska, pokud bude následně přesunuto do jiného členského státu nebo třetí země. Každé tele musí mít při přemístění do shromažďovacího
    střediska vyplněný průvodní list skotu.

„Průvodní list skotu – telete do 28 dnů věku“ nelze použít pro obchod (přemístění) do jiného členského státu EU ani pro vývoz.

Zvířata v zásilce s „průvodním listem skotu – telete do 28 dnů věku“ nemohou být inspektorem KVS odbavena.

1) vyhláška č. 136/2004 Sb. (novela platná od 1. 4. 2014), kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

215871567_0_Instrukce_pro_odbavovani_zasilek-1.pdf

215871567_1_LETAK_Informace_pro_chovatele_a_obchodniky.pdf