Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace týkající se afrického moru prasat

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2014/007968-G  
Všem KVS a MěVS Praha, všem SVÚ, KVL, VÚ Hlučín, ČMSCHP a ČMMJ
Vyřizuje:   MVDr. Tomáš Krůta  
Telefon:   227010147  
       
V Praze dne:   04.02.2014  

Věc: Informace týkající se afrického moru prasat

Vzhledem k současné nákazové situaci Vám zasílám v příloze informativní materiály zabývající se problematikou afrického moru prasat, pro odbornou, chovatelskou i laickou veřejnost.

Dovoluji si požádat všechny KVS, aby i prostřednictvím svých inspektorátů distribuovaly poskytnuté informace (leták k ACH a AMP) do konce tohoto týdne chovatelům prasat.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Leták AMP
Africký mor prasat – info


Africký mor prasat a možnosti předcházení této nákaze

(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Africký mor prasat (AMP)

 • je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat

 • je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou

 • je přenosný přímým kontaktem, exkrementy a sekrety nakaženého zvířete nebo prostřednictvím klíšťat na prase domácí i divoké

 • se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů a krváceninami v podkoží

 • se dále projevuje u prasnic zmetáním

 • charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, krváceniny v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech

Možnosti předcházení této nákaze

Chovatelé hospodářských zvířat

 • dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti

 • zamezit vniknutí divokých prasat do areálu hospodářství, případně jejich kontaktu s krmivem a stelivem

 • respektovat zákaz používání kuchyňských odpadů ke krmení zvířat

Myslivci

 • věnovat zvýšenou pozornost uloveným divokým prasatům, zda se u nich neprojevily některé výše popsané příznaky

 • zajištění odeslání vzorků z nalezených uhynulých divokých prasat na vyšetření do SVÚ

V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. Vakcinace prasat proti této nákaze je jednak zakázána legislativou a vakcína neexistuje. V Evropě se dlouhodobě africký mor vyskytuje na Sardinii. Jedná se však o izolovanou lokalitu, odkud se nákaza dále nešíří. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří přes Rusko, až v letošním roce byla potvrzena v Litvě, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku.


Africký mor prasat

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata.

Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 1-2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie.

Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat (KMP), ale průběh je rychlejší.

Patologickoanatomické změny charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, petechie v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech.

Potvrzení diagnózy spočívá v identifikaci viru nebo protilátek. Odebírá se nesražená krev, slezina, játra, plíce, ledviny, gastrohepatické a submandibulární mízní uzliny a tonzily.

Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit KMP. Odlišení virů lze provést biologickým pokusem – inokulace prasat imunních a neimunních proti viru KMP.

Základním opatřením pro ochranu nezamořených území je zákaz dovozu prasat a produktů ze zamořených oblastí. Dodržování zákazu krmení zvířat kuchyňskými odpady. Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě vakcína proti této nákaze v současné době neexistuje.

V případě vzniku nákazy je nutné včasné odhalení ohniska, jeho neprodlená izolace a vytvoření ochranného pásma. Všechna prasata v ohnisku se utratí a neškodně odstraní.

V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří na západ, až v letošním roce byla potvrzena v Litvě, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku. Výskyt v členském státu EU znamenal omezení obchodu celé EU s Ruskou federací. Kromě omezení obchodu, může výskyt nákazy vyvolat nutnost vyšetřováním prasat, s čímž jsou spojeny další nemalé náklady.

V současné době Ústřední veterinární správa státní veterinární správy zahájila monitoring u divokých prasat. Vyšetření je zaměřeno na uhynulá divoká prasata. Tato prasata budou vyšetřována virologicky. Vyšetření zajišťuje Národní referenční laboratoř při SVÚ Jihlava.

V případě, že by se nadále zhoršovala nákazová situace a vzniklo by minimálně podezření na výskyt této nákazy, bylo by nutné zahájit vyšetřování podle diagnostické příručky afrického moru prasat v souladu s vyhláškou MZe č.202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat.

V případě potvrzení výskytu afrického moru prasat by místně příslušná KVS podle § 15 a § 49 odst. 1, písm. c) a § 54 zákona č.199/1999Sb., o veterinární péči nařídila v rámci mimořádných veterinárních opatření následující:

 • vymezení ohniska nákazy a jeho výstražné označení

 • zřízení ochranného pásma o poloměru min. 3 km a pásma dozoru o poloměru minimálně 10 km (ochranné pásmo je součástí pásma dozoru) a vnějšího nárazníkového pásma. V případě potřeby vyhlášení i dalšího pásma s omezením.

 • soupis hospodářství se zvířaty vnímavých druhů v pásmech

 • v ohnisku nákazy vykonávání soustavného veterinárního dozoru

 • stanovení úředního veterinárního lékaře, pověřeného řízením odborných veterinárních prací v ohnisku,

 • utracení všech prasat a neškodné odstranění utracených a uhynulých zvířat v ohnisku tak, aby se vyloučila jakákoliv možnost přenosu nákazy,

 • preventivní utracení prasat v ochranných pásmech, hrozí-li nebezpečí šíření nákazy,

 • zamezení pronikání volně žijících zvířat do ohniska,

 • provádění průběžné dezinfekce,

 • vyčištění a dokonalou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci ustajovacích a souvisejících prostor ohniska,

 • další opatření nezbytná k zdolání nákazy,

 • mimořádná veterinární opatření se stanoví i při výskytu nákazy v sousedním státě v příhraniční oblasti

Další informace jsou dostupné na stránkách Státní veterinární správy pod odkazem Zdraví zvířat

180541322_0_AMP_info_chovatele.pdf

180541322_1_Africky_mor_prasat_info.pdf

180541322_2_Letak_AMP.opraveny.pdf