Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace z pracovního jednání

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2015/054899-G
Všem KVS, MěVS Praha, všem SVÚ, KVL a VÚ Hlučín
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Krůta
Telefon: +420 227 010 147
V Praze dne: 01. 06. 2015

Informace z pracovního jednání

Dne 19. května 2015 se uskutečnilo pracovní jednání mezi ÚVS SVS a všemi SVÚ ohledně níže zmíněných témat. V příloze Vám zasílám zápis z tohoto jednání. Dovoluji si Vás požádát o seznámení všech zainteresovaných (inspektorů, SVL a chovatelů) se zmíněnými nedostatky (řádné vyplňování žádanek) a dohodnutými postupy u jednotlivých bodů jednání, tak jak je uvedeno v přiloženém zápisu.

Tato dohodnutá pravidla začínají platit neprodleně.

Téma pracovního jednání

 • Parazitologické vyšetření volně žijící spárkaté zvěře

  Vyplňování žádanek, průběžné roční vyhodnocení monitoringu, závěrečné vyhodnocení monitoringu po ukončení, požadované výstupy.

 • IBR

  Problematika konfirmačních vyšetření při podezření na reinfekci a spolupráce s příslušným inspektorátem, stanovování titrů.

 • Nakažlivá metritidy koní

  Odběr vzorků, vyšetření, sazebník a účtování.

 • Problematika komunikace IS SVS s Labsystémem

 • Laboratorní diagnostika v rámci kofinancovaných programů

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Příloha: Zápis z porady ÚVS SVS a všech SVÚ konané dne 19. května 2015


Zápis z porady ÚVS SVS a všech SVÚ konané dne 19. května 2015

Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny

Zahájení: Krátká informace o organizačních věcech a o novém informačním systému SVS.

Program:

Parazitologické vyšetření volně žijící spárkaté zvěře

• Vyplňování žádanek, průběžné roční vyhodnocení monitoringu, závěrečné vyhodnocení monitoringu po ukončení kalendářního roku, požadované výstupy.

Zástupci všech SVÚ bylo konstatováno, že úroveň vyplňování žádanek se podstatně zlepšila, nicméně například údaj, zda bylo uživatelem honitby provedeno antiparazitární ošetření, je uveden asi u pětiny žádanek. Rovněž důležité pro další zpracování je, aby v žádance bylo bezpodmínečně uvedeno katastrální území.

Byla předběžně navržena a doplněna tabulka (viz příloha) s údaji, které budou SVÚ poskytovat SVS vždy po skončení čtvrtletí do 20. následujícího měsíce. Každý SVÚ zašle elektronicky v excelu informace, které má k dispozici z vyšetření. V souboru bude ukázka několika řádků z hlediska údajů a výsledků. Tabulka bude odeslána do konce května Ing. Františku Svobodovi (f.svoboda@svscr.cz) a Dr. Krůtovi (t.kruta@svscr.cz). Ing. Svoboda tuto tabulku upraví, sjednotí a definitivní verzi, do které se požadované údaje budou vkládat zašle do konce června zpět všem SVÚ.

IBR

• Problematika konfirmačních vyšetření při podezření na reinfekci a spolupráce s příslušným inspektorátem, stanovování titrů.

Informace o současné nákazové situaci, o předpokládaném jejím vývoji a chystaných krocích ve vztahu k ozdravovacímu programu.

Ujednocení systému vyšetřování a vyhodnocování vyšetření.

Důležitost neprodleného informování KVS ze strany SVÚ v případě pozitivních nebo dubiózních výsledků – výsledky vyšetření je nutné zaslat co nejdříve na KVS a spolupracovat s příslušným inspektorátem v případě došetřování;

Konfirmační vyšetření si budou provádět jednotlivé SVÚ samy, pouze v nejasných případech, bude konfirmaci provádět NRL SVÚ Jihlava.

Stanovování titrů protilátek bude pouze v mimořádných situacích, protože prvořadé je, zda je nákaza potvrzena, či nikoliv – stanovování titrů nemá přímé opodstatnění a nesmí to být příčinnou opožděného zaslání výsledku vyšetření na KVS. O požadavku na stanovení titru bude SVÚ informovat odbor ochrany zdraví zvířat ÚVS SVS – kontaktní osobou pro IBR je MVDr. Martin Beňka (m.benka@svscr.cz).

V protokolech o vyšetření v rámci MKZ vždy uvádět čísla hospodářství. Pokud není objednávka řádně vyplněna (číslo hospodářství chybí), SVÚ objednávku vrátí nebo požádá o její doplnění.

Nakažlivá metritidy koní

• Odběr vzorků, vyšetření, sazebník a účtování.

Sjednocení postupu odběru vzorku, vyšetření a účtování.

Sjednocení bylo provedeno v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) Č. 846/2014, kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata z čeledi koňovitých.

Vzorky musí být vyšetřeny

a) kultivací za mikroaerofilních podmínek po dobu alespoň sedm dní na izolaci Taylorella equigenitalis – odběrové tampóny se uchovávají v transportním médiu AMIES.

b) polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) nebo PCR v reálném čase na zjištění genomu Taylorella equigenitalis – odběrové tampóny musí být suché a neuchovávají se v transportním médiu AMIES ale v chladu (4-8 st. C).

Pro potřeby Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace se provádí pouze kultivační vyšetření.

Odběr od klisen:

Dva vzorky – stěry musí být odebrány ze sliznice fossa clitoralis a sinus clitoralis. Odebírají se dva vzorky – stěry, kultivují se jako dva vzorky a účtují se jako dva vzorky. Vzorky musí být odebrány dvakrát po sobě v intervalu nejméně sedmi dnů.

Odběr od hřebců:

Tři vzorky – stěry musí být odebrány hřebci ze sliznice předkožky, močové trubice a fossa glandis. Odebírají se tři vzorky – stěry, kultivují se jako tři vzorky a účtují se jako tři vzorky. Vzorky musí být odebrány dvakrát po sobě v intervalu nejméně sedmi dnů.

SVÚ Praha a Jihlava zpracují do září 2015 Metodiku odběru vzorků na infekční metritidu koní.

Laboratorní diagnostika v rámci kofinancovaných programů

1. NÁRODNÍ PROGRAMY TLUMENÍ SALMONEL

a. Závěry protokolů

V případě výsledku pozitivního na Salmonella Enteritidis – vakcinační kmen:

“Výsledek vyšetření na přítomnost sérotypů salmonel sledovaných Národním programem pro tlumení salmonel je negativní.”

b. Suma nákladů na vyšetření

• Příspěvek na vyšetření RIL: EpFr25, EpFn50, EpFb06, EpFkr18, EpFkv07 (dopis č. 2010 / 2876 / SVS):

odběr vzorku svaloviny z celého kusu drůbeže – 5ks:

kód 2.03 (50,- Kč x 5) – 250,- Kč

vyšetření plotnovými metodami:

kód 7.03 – 30,- Kč

kód 7.04.1 (60 Kč x 2) – 120,- Kč

kód 7.05.1 – 260,- Kč

Celkem 660,- Kč

• Musí být stejné počty pod jednotlivými kódy:

 • odeslané do IS SVS systémem komunikace s Labsystémem
 • uvedené v měsíčním nápočtu pro NRL
 • sumární tabulky za rok pro NRL

• úřední vzorky u nosnic = 3 samostatné kultivace

• konfirmace v reprodukčních = 2 podvzorky = 2 kultivace

• do sumární tabulky uvádět i správné počty vyšetření na RIL a KÚD

2. KOMUNIKACE S LABSYSTÉMEM

• Import vzorku

i. správný počet vzorků (vyšetření) – 1 kód = 1 vzorek (KÚD není 6 vzorků k odeslání, EpFb01 nejsou 2 vzorky)

ii. správná data (datum odběru, datum doručení, datum vyřízení)

iii. veterinární pracovník (SVL, inspektor)

• Export vzorku – připraven export vzorku z IS SVS do Labysystému. Bude zahájeno testování ke zjištění připravenosti Labsystému.

Nadnesen problém rychlosti ověřování v IRZ.

V Praze dne19. května 2015

Zapsal MVDr. Tomáš Krůta

282567768_0_Zapis_z_porady_s_SVU.pdf

282567768_1_Zapis_.docx