Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2012 – úkony týkající se zoozvířat

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 5631 / 2011      
Vyřizuje:   Krůta Tomáš MVDr.      
Telefon:   227010147      
V Praze dne:   26.10.2011      
 
MZe – odbor živočišných komodit,
Všem KVS a MěVS Praha,
všem zoologickým zahradám,
všem cirkusům
KC Brno,
KVL Brno

Věc: Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2012 – úkony týkající se zoozvířat

V Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2012 byly zrušeny všechny kódy uvedené v části jedna I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu, v současné kapitole 14. Zoozvířata – ve schválených zoologických zahradách a cirkusová zvířata – v registrovaných cirkusech.

Tato změna byla navržena z důvodu optimalizace monitoringu nákaz ve schválených zoologických zahradách a v registrovaných cirkusech. V současné době aktivní monitoring není s ohledem na aktuální nákazovou situaci nezbytný. Považujeme proto za vhodné převést tento systém na pasivní surveillance. Chovatelé, kteří by na základě vyšetření zvířat nebo z jiných důvodů, mají podezření, že se jedná o nákazu, jsou povinni, podle § 11 odst.1, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o podezření neprodleně uvědomit místně příslušnou krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární správu v Praze (dále jen „KVS“). KVS na základě podnětu zahájí epizootologické šetření a v případě potřeby nařídí odběr vzorků, stanoví jeho rozsah a přijme další potřebná opatření. V případě, že nařídí provedení laboratorního vyšetření, pak je toto vyšetření hrazeno ze státního rozpočtu.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat