Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016

Státní veterinární správa
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2015/131745-G
Všem KVS SVS, MěVS SVS Praha, všem SVÚ, ÚSKVBL, KVL a VÚ Hlučín
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Krůta
Telefon: +420 227 010 147
V Praze dne: 03.12.2015

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

na poradě ministra zemědělství byl schválen a podepsán návrh Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016. V příloze č. 1 Vám zasílám tento schválený dokument ještě před jeho zveřejněním ve Věstníku MZe.

V příloze č. 2 je „Kontrolní list pro rozhodnutí KVS o provedení odběru úředního vzorku po nálezu Salmonella Enteritidis nebo Salmonella Typhimurium ve vzorku odebraném chovatelem v reprodukčních hejnech a v hejnech nosnic pro produkci konzumních vajec“. Z vyhodnocení provádění Národního programu pro tlumení salmonel v chovech drůbeže v ČR, které uskutečnily kontrolní mise DG(SANCO)/2012-6439 a DG(SANTE)/2015/7656, vyplývá, že rutinní provádění odběru úředního vzorku po nálezu Salmonella Enteritidis nebo Salmonella Typhimurium ve vzorku odebraném chovatelem (konfirmačního vyšetření), není v souladu s evropskou legislativou. Proto je nově v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2016 stanoveno provádění konfirmace na základě rozhodnutí KVS. Přiložený kontrolní list obsahuje kritéria, která mají být při rozhodnutí KVS o provedení odběru úředního vzorku zohledněna. Podrobnější instruktáž k použití přiloženého kontrolního listu provede Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat ÚVS na plánované poradě vrchních inspektorů pro epizootologii a welfare ve dnech 8. a 9. 12. 2015.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Přílohy

1. Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016

2. Konfirmace – kontrolní list

327287033_0_Metodika_kontroly_zdravi_2016 (1).pdf

327287033_1_ZEMEDELSTVI_02-15 (1).pdf

327287033_2_KONFIRMACE_KONTROLNI_LIST_K_MKZ_2016 (1).xlsx