Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2021/151621-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 07.12.2021

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022

Vážená paní, vážený pane,

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 (dále jen „Metodika 2022“) byla dne 23. 11. 2021 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 6. 12. 2021 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Dovoluji si Vás upozornit na nejvýznamnější změny v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů, které Metodika 2022 přináší.

 1. Úprava znění kódů EpA100, EpA203, EpA301, EpA306, EpA400, EpA801, EpA811, EpA900 a EpA910. Jedná se o úpravu lhůty pro provedení nařízených zdravotních zkoušek u plemenných býků (z původních 28 dnů na 30 dnů) v souladu se změnou legislativy EU.
 2.  Úprava znění kódů pro vyšetření infekční rinotracheitidy skotu (IBR/IPV). Jedná se o formulační změny existujících kódů; u některých kódů se mění podmínky a způsob odběru vzorků nebo lhůta / frekvence pro provedení nařízených zdravotních zkoušek tak, aby monitoring IBR/IPV byl v souladu s platnou legislativou EU.
 3. Úprava znění kódu EpA800. Vyšetření na stanovení hladiny hemoglobinu u telat se nově bude provádět pouze v indikovaných případech při podezření z týrání zvířat.
 4. Zavedení nových kódů pro sledování reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRS).
 5. Zrušení vyšetření na border chorobu ovcí u ovcí a koz z důvodu změny legislativy EU, která vyšetření u zvířat ve střediscích pro odběr spermatu již nadále nevyžaduje. Border choroba ovcí nefiguruje na seznamu nákaz (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1629 ze dne 25. července 2018, kterým se mění seznam nákaz uvedený v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat), již se tedy pro ni neuplatňují žádná pravidla pro prevenci a tlumení.
 6. Úprava frekvence odběru vzorků trusu pro vyšetření na salmonely v prostředí (kód EpF270). Odběr vzorků bude prováděn na začátku produkčního období hejna po přesunu na hospodářství a poté i každý následující rok 1x ročně u všech hejn nosnic v produkčním období na tomto hospodářství.
 7. Rozšíření typů vzorků, které je možné odebrat k vyšetření na mor včelího plodu (EpM120, EpM160), což umožní odběr vhodného vzorku v průběhu celého roku.
 8. Úprava frekvence odběru vzorků na virovou hemoragickou septikémii a infekční nekrózu krvetvorné tkáně v souladu se změnou legislativy EU.
 9. Zrušení monitoringu herpesvirózy koi (KHV) z důvodu změny legislativy EU. Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu, byla KHV zařazena do tzv. nákaz kategorie E, pro které je zapotřebí dozoru v rámci EU. Dozor pro tyto nákazy je definován jako šetření příslušného orgánu v případě podezření na výskyt nákazy (zvýšené úhyny, výskyt klinických příznaků). Vzorky na KHV budou odebírány pouze v případě podezření na nákazu.
 10. Vložení nového kódu na vyšetření na IBR/IPV (ExA371), který nahrazuje kód ExA340. Vyšetření slouží k vyloučení pozitivních výsledků u vakcinovaných zvířat, která byla chybně odeslána k vyšetření ELISA testem na průkaz protilátek proti IBR/IPV.
 11. Úprava znění kódu na vyšetření moru včelího plodu (ExM110). Provedení vyšetření se bude nově týkat přemístění včelstev na vzdálenost větší než 3 km z původních 10 km. Zároveň dochází ke sjednocení platnosti vyšetření v případě přemísťování včel, včelích matek a včelstev do konce příslušného kalendářního roku.
 12. Úprava definice kódů na vyšetření na varroázu (ExM310, ExM330). Chovatel bude povinen vést záznamy o ošetření včelstev, což umožní lepší kontrolu a tím i větší bezpečnost z hlediska zdravotní nezávadnosti medu. Povinnost provést ošetření včelstev v případě infestace byla rozšířena na všechny chovatele včel – všechna včelstva (původně se vztahovala pouze na kočující včelstva). Změna byla provedena z důvodu plošného rozšíření varroázy v chovech včel a tím zvýšené potřeby sledování a následného ošetření u všech včelstev, nikoli pouze u kočujících včelstev.
 13. Změna systému monitoringu aviární influenzy chovech vodní drůbeže. Místo odběru krve pro účely serologického vyšetření budou nově v chovech plemenných a výkrmových kachen, hus a pernaté vodní zvěře ve farmovém chovu odebírány pro účely virologických testů kloakálními nebo orofaryngeální/tracheální výtěry, které budou odebírat úřední veterinární lékaři.

Metodiku 2022 naleznete v příloze toho dopisu.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. MZE_68519_2021_18141 – OOP Metodika 2022

Rozdělovník:

1. všem KVS SVS, MěVS SVS Praha
2. všem SVÚ
3. VVÚ Hlučín – d.cihlar.armyk@svscr.cz a v.zakovcik.armyt@svscr.cz
4. Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
5. Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
6. Sdružení drůbežářských podniků, sdruzeni.dp@seznam.cz
7. ČMSCH
8. Český svaz chovatelů masného skotu
9. Český svaz chovatelů holštýnského skotu
10. Svaz chovatelů českého strakatého skotu
11. Český svaz chovatelů jerseyského skotu
12. Český svaz včelařů, z.s.
13. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s
14. Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
15. Asociace profesionálních včelařů, z.s.
16. Spolek Krušnohorských Včelařů
17. Mendelova společnost pro včelařský výzkum
18. Hnutí Šance pro včely
19. Dadant klub
20. Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA
21. Spolek chovatelů včely tmavé
22. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí, z.s.
23. Rybářské sdružení České republiky – kratochvil@cz-ryby.cz
24. Český rybářský svaz
25. Svaz chovatelů ovcí a koz
26. Dorper asociace
27. Jockey Club České republiky, Ing. Martina Krejčí, Ph.D. – krejci@dostihy.cz
28. Českomoravská myslivecká jednota, stepanka.fiserova@cmmj.cz, jiri.janota@cmmj.cz
29. Soukromí veterinární lékaři, svl@svscr.cz
30. KVL ČR