Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat – Liberecký a Ústecký kraj, Č. j. SVS/2020/131542-G

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/131542-G
Vyřizuje: MVDr. Milada Dubská
Telefon: +420 227 010 603

Dle rozdělovníku

V Praze dne 12.11.2020

Mimořádná veterinární opatření – AMP – oblast s intenzivním odlovem – Liberecký a Ústecký kraj

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o opatřeních přijatých Státní veterinární správou (dále jen „SVS“) v souvislosti s aktuální nákazovou situací afrického moru prasat (dále jen „AMP“) na území Polska a Německa, kde byl potvrzen další výskyt této nákazy nedaleko české hranice (přibližně 65 km vzdušnou čarou). V důsledku toho se riziko opětovného zavlečení AMP do České republiky aktuálně zvyšuje.

Z tohoto důvodu SVS vydala mimořádná veterinární opatření (dále jen „MVO“), která jsou nařízená ve vytipovaných oblastech Libereckého a Ústeckého kraje sousedících s oblastmi výskytu AMP na území Polska a Německa, v tzv. „oblasti s intenzivním odlovem“. Tato opatření mají za cíl:

1. Snížení denzity populace prasat divokých v nejrizikovější oblasti, a to prostřednictvím nařízení intenzivního lovu prasat divokých s využitím některých způsobů lovu, které v současnosti legislativa zakazuje, a dále podporou odlovu vyplácením zástřelného za ulovené prase divoké, ze kterého bude odevzdán vzorek k virologickému vyšetření na AMP, ve výši 2 000 Kč / ks v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020, část V. Výše příspěvků poskytovaných chovatelům na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.

2. Zajištění aktivního monitoringu případného výskytu nákazy v oblasti s intenzivním odlovem prostřednictvím nařízení odběru vzorku z každého uloveného prasete divokého, vyplnění objednávky laboratorního vyšetření a předáním odebraného vzorku v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce.

Současně v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020, část V. Výše příspěvků poskytovaných chovatelům na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I., bude ve stanovené oblasti s intenzivním odlovem vyplácena vyšší částka jako „nálezné“ (3 000 Kč / ks) za nalezená uhynulá prasata divoká. Vyšší nálezné má za cíl zajistit intenzivní vyhledávání těl uhynulých prasat divokých a jejich laboratorní vyšetření na AMP.

Veškerá přijatá mimořádná veterinární opatření mají zabránit šíření AMP v populaci prasat divokých a současně ochránit chovy prasat domácích před zavlečením této nebezpečné nákazy.

Výše zmíněná nově nařízená MVO zasíláme v příloze stejně jako vzory objednávky laboratorního vyšetření ulovených prasat divokých a žádosti o zástřelné.

Výsledek vyšetření na AMP u ulovených prasat divokých zasílá Státní veterinární ústav pouze na příslušnou krajskou veterinární správu.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Mimořádná veterinární opatření – AMP – oblast s intenzivním odlovem – Liberecký a Ústecký kraj
2. Objednávka laboratorního vyšetření na africký mor prasat
3. Žádost o proplacení ulovených divokých prasat

Rozdělovník:
Ing. Jindřich Fialka, MZe ČR
Ing. Patrik Mlynář, MZe ČR
Ing. Martin Žižka, Ph.D., MZe ČR
Ing. Miroslava Czetmayer Ehrlichová, MZe ČR
plk. MVDr. Vladimír Žákovčík, VVÚ Hlučín, Armáda ČR
MVDr. Radka Vaňousová, KVL ČR
Ing. Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat
Jan Katina, Český svaz zpracovatelů masa, sekretariat@cszm.cz
Ing. Jiří Janota, ČMMJ
Ing. Miloš Ježek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Agrární komora ČR
všechny KVS
všechny SVÚ
všichni schválení SVL
Krajský úřad pro Ústecký kraj
Krajský úřad pro Liberecký kraj


priloha_842517234_0_Mimoradna_veterinarni_opatreni_AMP_v_oblasti_s_intenzivnim_odlovem_2020_-_Liberecky_Ustecky_kraj

priloha_842517234_1_Objednavka_laboratorniho_vysetreni_ulovenych_divokych_prasat_na_africky_mor_prasat

priloha_842517234_2_Zadost_o_proplaceni_ulovenych_divokych_prasat

priloha_842517234_3_Mimoradna_veterinarni_opatreni_-_AMP_-_oblast_s_intenzivnim_odlovem_-_Liberecky_a_Ustecky_kraj


Č. j. SVS/2020/131356-G

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

Čl. 1

Vymezení oblasti s intenzivním odlovem

Dnem 16. 11. 2020 se oblastí s intenzivním odlovem stanovuje oblast ohraničená na severu státní hranicí s Německem a Polskem, dále na západě silnicí č. 62 od Hřenska k Děčínu, dále silnicí č. 13 nebo E442 od Děčína přes Nový Bor a Jablonné v Podještědí do Liberce, dále silnicí č. 14 do Tanvaldu a dále po silnici č. 10 do Harrachova po státní hranici s Polskem.

Čl. 2

Opatření v oblasti s intenzivním odlovem

(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,

b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,

c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,

d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

(2) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje

a) odebrat z každého uloveného kusu prasete divokého vzorek krve,

b) vyplnit úplně a správně objednávku laboratorního vyšetření uvedenou v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření; tuto objednávku přiložit ke vzorku odebranému podle písmene a) a

c) předat vzorek odebraný podle písmene a) v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy, a které je nejbližší místu ulovení.

(3) Proplacení za ulovené divoké prase se provádí na základě úplně a správně vyplněné žádosti uvedené v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření. Příslušná krajská veterinární správa Státní veterinární správy proplacení provede, jsou – li splněna opatření nařízená v odstavci 2.

Čl. 3

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

Přílohy k nařízení Státní veterinární správy č. j.: SVS/2020/131356-G

1. Objednávka laboratorního vyšetření na africký mor prasat

2. Žádost o proplacení ulovených divokých prasat

V Praze dne 12. 11. 2020

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Ministerstvo zemědělství
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje