Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Mimořádná veterinární opatření AMP – oblast s intenzivním odlovem – Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Ústřední veterinární s práva
Státní veterinární s právy

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2021/147910-G
Vyřizuje: MVDr. Katarína Juhásová
Telefon: +420 554 711 821

Dle rozdělovníku

V Praze dne 1.12.2021

Mimořádná veterinární opatření AMP – oblast s intenzivním odlovem – Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o opatřeních přijatých Státní veterinární správou (dále jen „SVS“) v souvislosti se zhoršující se nákazovou situací afrického moru prasat (dále jen „AMP“) zejména na území Polska.

V Polsku byl potvrzen další výskyt této nebezpečné nákazy u prasat divokých nedaleko české hranice (přibližně 14,5 km vzdušnou čarou), Polsko hlásí další případy AMP i v okolí Vratislavi. V důsledku toho se riziko opětovného zavlečení AMP do České republiky výrazně zvyšuje

Z tohoto důvodu SVS změnila vydaná mimořádná veterinární opatření (dále jen „MVO“) pro tzv. „oblast s intenzivním odlovem“ pro Liberecký a Ústecký kraj a rozšířila tuto oblast o příhraniční oblasti kraje Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského – jedná se oblast podél celé hranice České republiky a Polska. Ve vytipovaných oblastech výše zmiňovaných krajů jsou nařízena opatření, která mají za cíl:

1. Snížení denzity populace prasat divokých v nejrizikovější oblasti, a to prostřednictvím nařízení intenzivního lovu prasat divokých s využitím některých způsobů lovu, které v současnosti legislativa zakazuje, a dále podporou odlovu vyplácením zástřelného za ulovené prase divoké, ze kterého bude odevzdán vzorek k virologickému vyšetření na AMP, ve výši 2 000 Kč / ks v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021, část V. Výše příspěvků poskytovaných chovatelům na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.

2. Zajištění aktivního monitoringu případného výskytu nákazy v oblasti s intenzivním odlovem prostřednictvím nařízení odběru vzorku z každého uloveného prasete divokého, vyplnění objednávky laboratorního vyšetření a předáním odebraného vzorku v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce.

Současně v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021, část V. Výše příspěvků poskytovaných chovatelům na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I., bude ve stanovené oblasti s intenzivním odlovem vyplácena vyšší částka jako „nálezné“ (3 000 Kč / ks) za nalezená uhynulá prasata divoká. Vyšší nálezné má za cíl zajistit intenzivní vyhledávání těl uhynulých prasat divokých a jejich laboratorní vyšetření na AMP.

Veškerá přijatá mimořádná veterinární opatření mají zabránit šíření AMP v populaci prasat divokých a současně ochránit chovy prasat domácích před zavlečením této nebezpečné nákazy.

Výše zmíněná nově nařízená MVO zasíláme v příloze stejně jako vzory objednávky laboratorního vyšetření ulovených prasat divokých a žádosti o zástřelné.

Výsledek vyšetření na AMP u ulovených prasat divokých zasílá Státní veterinární ústav pouze na příslušnou krajskou veterinární správu

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Mimořádná veterinární opatření – AMP – oblast s intenzivním odlovem

2. Objednávka laboratorního vyšetření na africký mor prasat

3. Žádost o proplacení ulovených divokých prasat

Rozdělovník:
Ing. Jindřich Fialka, MZe ČR
Ing. Patrik Mlynář, MZe ČR
Ing. Martin Žižka, Ph.D., MZe ČR
Ing. Miroslava Czetmayer Ehrlichová, MZe ČR
plk. MVDr. Daniel Cihlář, VVÚ Hlučín, Armáda ČR
MVDr. Petra Šinová, KVL ČR
Ing. Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat
Jan Katina, Český svaz zpracovatelů masa, sekretariat@cszm.cz
Ing. Jiří Janota, ČMMJ
Ing. Miloš Ježek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Agrární komora ČR
všechny KVS
všechny SVÚ
všichni schválení SVL
Krajský úřad pro Ústecký kraj
Krajský úřad pro Liberecký kraj
Krajský úřad pro Královehradecký kraj
Krajský úřad pro Pardubický kraj
Krajský úřad pro Olomoucký kraj
Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj


Č. j. SVS/2021/147849-G

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu a v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, v platném znění, podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

Čl. 1

Vymezení oblasti s intenzivním odlovem

Dnem 30. 11. 2021 se oblastí s intenzivním odlovem stanovuje oblast ohraničená na severu státní hranicí s Německem a Polskem, dále na západě silnicí č. 62 od Hřenska k Děčínu, dále silnicí č. 13 nebo E442 od Děčína přes Nový Bor a Jablonné v Podještědí do Liberce, dále silnicí č. 14 přes Vratislavice nad Nisou do Jablonec nad Nisou, dále silnicí č. 65 a silnicí č. 287 do Radčice, dále silnicí č. 10 do Železný Brod, dále silnicí č. 282 a silnicí č. 292 přes Semily do Horní Sytová, dále silnicí č. 14 přes Vrchlabí a Trutnov do Úpice, dále silnicí č. 304 přes Česká Skalice do Velká Jesenice, dále silnicí č. 285 do Městec, dále silnicí 304 do Bohuslavice, dále silnicí č. 309 do Dobrušky, dále silnicí č. 289 a silnicí č. 14 přes Rychnov nad Kněžnou do Vamberk, dále silnicí č. 11 přes Žamberk, Jablonné nad Orlicí a Červená Voda do Olšany, dále silnicí č. 369 přes Hanušovice do Lipová-lázně, dále silnicí č. 60 do Bukovice, dále silnicí č. 44 a silnicí č. 453 přes Rejvíz do Dolní Údolí, dále silnicí č. 453 do Heřmanovice, dále silnicí č. 445 do Vrbno pod Pradědem, dále silnicí č. 451 přes Karlovice do Nové Heřminovy, dále silnicí č. 45 do Bruntál, dále silnicí č. 11 do Horní Benešov, dále silnicí č. 459 a silnicí 442 po křižovatku se silnicí č. 46, dále krátce po silnici č. 46 po další křižovatku se silnicí č. 442 a po silnici č. 442 přes Hořejší Kunčice do Vítkov, dále silnicí č. 462 do Lesní Albrechtice, dále silnicí č. 57 po křižovatku se silnicí č. 463, dále silnicí č. 463 přes Skřipov do Bílovec, dále silnicí č. 647 k dálnici D1 exit č. 342, dále silnicí č. D1 k exit č. 354, dále silnicí č. 11 ulice Rudná po křižovatku se silnicí č. 56 ulicí Místecká, dále silnicí č. 56 pokračující silnicí č. D56 do Frýdek-Místek, dále silnicí č. 56 přes Frýdlant nad Ostravicí do Černá, dále silnicí č. 484 do Konečná k hranici se Slovenskem, dále státní hranicí se Slovenskem ke státní hranici s Polskem

Čl. 2

Opatření v oblasti s intenzivním odlovem

(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,

b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,

c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,

d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

(2) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje

a) odebrat z každého uloveného kusu prasete divokého vzorek krve,

b) vyplnit úplně a správně objednávku laboratorního vyšetření uvedenou v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření; tuto objednávku přiložit ke vzorku odebranému podle písmene a) a

c) předat vzorek odebraný podle písmene a) v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy, a které je nejbližší místu ulovení.

(3) Proplacení za ulovené divoké prase se provádí na základě úplně a správně vyplněné žádosti uvedené v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření. Příslušná krajská veterinární správa Státní veterinární správy proplacení provede, jsou-li splněna opatření nařízená v odstavci 2.

Čl. 3

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2020/131356-G ze dne 12. 11. 2020.

2. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

3. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání.

Přílohy k nařízení Státní veterinární správy č. j.: SVS/2021/147849-G

1. Objednávka laboratorního vyšetření na africký mor prasat
2. Žádost o proplacení ulovených divokých prasat

V Praze dne 30.11.2021

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží do vlastních rukou:

Ministerstvo zemědělství
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje