Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – aviární influenza; Miškovice, Třeboradice

Státní veterinární správa
Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00
T: +420 222 522 126, F: +420 224 254 134
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsa@svscr.cz
ID datové schránky: 8fm8b8u



Č. j.: SVS/2017/017632-A
dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Martin Jánošík
Telefon: +420 221 594 661
   


V Praze dne 06.02.2017

Zaslání Nařízení Státní veterinární správy

Vážená paní, vážený pane,

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) vás v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) informuje o výskytu vysocepatogenní aviární influenzy na území Středočeského kraje a o vyhlášení Nařízení Státní veterinární správy pro území Prahy hl. m.

S pozdravem


doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel
v zastoupení
podepsáno elektronicky

Přílohy

1. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017570-A včetně příloh

Obdrží:

1. Policie ČR, Správa hl.m. Prahy
2. Komora veterinárních lékařů
3. Oddělení pro řešení krizových situací SVS
4. Hygienická stanice hl.m.Prahy
5. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy




Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00

Č. j. SVS/2017/017570-A

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením §54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy: vysocepatogenní aviární influenza

Čl. 1

Základní ustanovení

Onemocnění bylo diagnostikováno v SVÚ Praha Lysolaje u chovatele ve Středočeském kraji.

Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy.

Nařízení je určeno zejména chovatelům, obcím, soukromým veterinárním lékařům, soukromým veterinárním technikům, plemenářským pracovníkům a firmám provádějícím asanaci.

Čl. 2

Informace o nákaze

Mor drůbeže, který lze v literatuře nalézt i pod názvem influenza drůbeže, či ptačí chřipka, je virové onemocnění zařazené do skupiny nebezpečných nákaz. Při onemocnění dochází ke značným ztrátám a u mladé drůbeže může dosáhnout až 100%.

Onemocnět může kur domácí, krůta, perlička, bažant, holub, hrdlička a některé druhy exotických ptáků. Vakcinace proti pseudomoru drůbež nechrání. Nemoc se přenáší mezi drůbeží kontaktem, ale i volně žijícím ptactvem, pracovními pomůckami. K onemocnění nejčastěji dochází za 3 - 7 dní po infekci.

Nemoc se projevuje u kuřat dýchacími potížemi, otoky hlavy, vodnatými průjmy, výtoky z očí.

Čl. 3

Vymezení pásma dozoru

Zřizuje se pásmo dozoru o poloměru 10 km od ohniska nákazy stanoveného Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Středočeský kraj.

Do pásma dozoru se zařazují na území hl. m. Prahy tyto katastry obcí:

Miškovice 731552
Třeboradice 731528

Opatření pro pásmo dozoru:

Úřadům městských částí se nařizuje:

 1. Provést do 10.02.2017 soupis všech komerčních chovů ptactva. Sčítací listy uvedené v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS nejpozději do 10.02.2017 na dvou formulářích uvedených v příloze:

  • (SOUPIS HOSPODÁŘSTVÍ - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ V REGISTROVANÉM HOSPODÁŘSTVÍ a

  • SČÍTACÍ LIST - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ V REGISTROVANÉM HOSPODÁŘSTVÍ).
  Předání lze realizovat elektronicky na adresu: epodatelna.kvsa@svscr.cz;

 2. Zajistit na území městské části sběr a likvidaci kadáverů volně žijícího ptactva, případně ptactva z chovů. Pro tyto účely zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. K provedení těchto úkonů spolupracovat s Městskou policií hlavního města Prahy.

 3. Informovat MěVS v Praze SVS o nahlášení nálezu 5 a více uhynulých kusů volně žijícího ptactva v jediné lokalitě a o jednotlivých úhynech vodního ptactva.

 4. Informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků.

Chovatelům veškerého ptactva se nařizuje:

 1. Zákaz přesouvat veškeré ptactvo chované na hospodářstvích, nebo v soukromých chovech a domácích druhů savců z a do prostor chovu. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají

  a. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

  b. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou drůbež nebo jiné ptactvo v zajetí chovány.

 2. Zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky.

 3. Zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru.

 4. Dodržování opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy, v souladu s pokyny a doporučenými zveřejňovanými Státní veterinární správou na jejich internetových stránkách.

 5. Neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem na bázi 1%-ního roztoku peroxysulfátu draselného podle ředění a postupu aplikace udané výrobcem.

 6. Nahlásit veškeré úhyny, nemocnost, nebo významné snížení produkce ptactva ve svém chovu k MěVS v Praze SVS na emailovou adresu posta.kvsa@svscr.cz, nebo telefonicky na 720995214.

 7. Zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu MěVS v Praze SVS.

 8. Zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.

 9. Zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

Čl. 5

Všeobecná ustanovení

 1. Ochranná a zdolávací opatření budou zrušena, jestliže budou zavedena všechna stanovená opatření a epizootologická situace po šetření v ohnisku, v ochranném i v pásmu dozoru bude příznivá. Některá opatření mohou být dle okolností zmírněna, případně zrušena ještě před prohlášením nákazy za zdolanou.

 2. Otázky odškodnění a náhrad spojené s těmito opatřeními budou řešeny podle §§ 67 - 70 veterinárního zákona po prohlášení nebezpečné nákazy za zdolanou.

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a všech obvodních úřadů hl. m. Prahy, jejichž území se týká. Toto nařízení může být kdykoliv z nákazových důvodů změněno. Opatření přijata podle tohoto nařízení mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství.

V Praze, dne 06.02.2017


Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy
v zastoupení
podepsáno elektronicky

Obdrží:

1. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodářské správy
2. ÚMČ Praha - Čakovice
3. Policie ČR, Správa hl. m. Prahy
4. Komora veterinárních lékařů
5. Oddělení pro řešení krizových situací SVS
6. Hygienická stanice hl. m. Prahy
7. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Přílohy:

Sčítací listy

438830717_0_Zaslani_Narizeni.pdf

438830717_1_Narizeni_Statni_veterinarni_spravy.pdf

438830717_2_priloha_07d.doc

438830717_3_priloha_07e.doc