Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – aviární influenza; Ochoz u Nasavrk

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2017/022411-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Jaroslavou Dubskou, nar. 7. 7. 1967, bytem v Nasavrkách, Ochoz 70, (dále též „chovatelka“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (H5N8) v hospodářství bez registračního čísla v Nasavrkách, Ochoz 70, v k. ú. 709395 Ochoz u Nasavrk,

nařizuje chovatelce v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

 1. Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (H5N8) se vyhlašuje nekomerční hospodářství s chovem drůbeže bez registračního čísla v Nasavrkách, Ochoz 70, v k. ú. 709395 Ochoz u Nasavrk, GPS 49°50'51,845"N, 15°49'8,577"E, provozované chovatelkou.

 2. Chovatelce se nařizuje:

  a) nepřemísťovat do ohniska nebezpečné nákazy a z ohniska nebezpečné nákazy drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí;

  b) zajistit neprodlené utracení veškeré drůbeže v ohnisku nebezpečné nákazy; utracení se pro-vede pod úředním dohledem tak, aby se zabránilo rozšíření aviární influenzy, zejména během přepravy;

  c) dohledat, pokud je to možné, maso drůbeže, pocházející z ohniska nebezpečné nákazy a po-ražené v období ode dne 24. 1. 2017 do doby utracení a zajistit jeho neškodné odstranění;

  d) dohledat, pokud je to možné, vejce, pocházející z ohniska nebezpečné nákazy a snesená v období ode dne 24. 1. 2017 do doby utracení a zajistit jejich neškodné odstranění;

  e) neškodně odstranit všechny kadávery drůbeže, maso drůbeže a vejce z ohniska nebezpečné nákazy pod úředním dohledem prostřednictvím asanačního podniku;

  f) neprodleně po provedení utracení drůbeže a odstranění kadáverů z hospodářství ohniska nebezpečné nákazy pokropit dezinfekčním prostředkem všechny prostory, kde byla drůbež umístěna a všechny plochy, kde bylo s drůbeží manipulováno. Tento dezinfekční prostředek musí na ošetřovaném povrchu zůstat po dobu nejméně 24 hodin;

  g) všechny materiály, látky a odpady, které by mohly být kontaminovány, například krmivo a stelivo, zničit anebo ošetřit tak, aby bylo zajištěno zničení viru aviární influenzy, a to v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře;

  h) zajistit, aby nemohly bez souhlasu správního orgánu opustit hospodářství ohniska nebez-pečné nákazy žádné kadávery drůbeže, drůbeží maso, vejce, krmivo pro drůbež, nástroje, nářadí, materiály, odpady, exkrementy, hnůj drůbeže, použitá podestýlka ani cokoli jiného, co by mohlo přispět k přenosu aviární influenzy, přičemž musí být dodržena všechna opatření biologické bezpečnosti s ohledem na minimalizaci rizika šíření aviární influenzy;

  i) podrobit hnůj a podestýlku z hospodářství ohniska nebezpečné nákazy čištění a dezinfekci dle bodu 3 tohoto rozhodnutí;

  j) po neškodném odstranění kadáverů podrobit budovy používané k chovu nebo půdu, které by mohly být kontaminovány, dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů a látek, které by mohly být kontaminovány, čištění a dezinfekci podle pokynů úředního veterinárního lékaře;

  k) zajistit, aby pohyb osob, domácích druhů savců, dopravních prostředků a zařízení z hos-podářství ohniska nebezpečné nákazy nebo do něj podléhal souhlasu správního orgánu a jím určeným veterinárním podmínkám. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostor v hospodářství;

  l) zajistit, aby byly použity ve všech vstupních a výstupních částech hospodářské budovy, v níž se chová drůbež, vhodné dezinfekční prostředky podle pokynů úředního veterinárního lékaře.

 3. Chovatelce se nařizuje po splnění opatření uvedených v bodě 2 výroku tohoto rozhodnutí prove-dení závěrečného čištění a dezinfekce prostřednictvím odborné osoby všech prostor, kde byla drůbež umístěna a všech ploch, kde bylo s drůbeží manipulováno níže uvedeným způsobem:

  a) provedení důkladné mechanické očisty a omytí vodou s obsahem odmašťovacího prostředku. Po tomto omytí musí být plochy opětovně zkropeny dezinfekčním prostředkem;

  b) po 7 dnech musí být omytí vodou s obsahem odmašťovacího prostředku a následné zkropení dezinfekčním prostředkem opakováno;

  c) použitá podestýlka a hnůj musí být buď ošetřeny parou o teplotě nejméně 70 °C, nebo zničeny spálením nebo ošetřeny účinným dezinfekčním prostředkem a uloženy do dostatečné hloubky zabraňující přístupu volně žijícího ptactva a jiných zvířat, nebo po ošetření účinným dezinfekčním prostředkem narovnány do hromad, které jsou zvlhčeny a zakryty tak po dobu nejméně 42 dnů se zabráněním v přístupu volně žijícím ptákům a jiným zvířatům.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán přijal dne 13. 2. 2017 v 10 hod. telefonické oznámení chovatelky, ve kterém oznamovala úhyn 3 ks slepic z celkového počtu 65 ks. V hospodářství dle vyjádření chovatelky bylo chováno spolu se slepicemi i 13 ks kachen. Kachny byly bez klinických příznaků a úhynů. S chovatelkou bylo sjednáno uzavření drůbeže do vnitřních prostor a její další sledování s tím, že jí veterinární inspektor večer telefonicky kontaktuje za účelem zjištění dalšího vývoje situace. Současně byla chovatelka poučena o klinických příznacích a o povaze nebezpečné nákazy aviární influenzy.

Téhož dne v 18 hod. veterinární inspektor kontaktoval chovatelku a zjistil, že v hospodářství během dne došlo k dalšímu úhynu 3 ks slepic. Na základě tohoto zjištění byl oboustranně smluven termín k provedení kontroly v hospodářství na 14. 2. 2017 v 7:20 hod.

Dne 14. 2. 2017 bylo v hospodářství chovatelky provedeno šetření, během něhož bylo zjištěno, že chov drůbeže je provozován nekomerčně, není registrován v ústřední evidenci, povinnost registrace chovatelce do doby kontroly nevznikla. V hospodářství bylo chováno původně celkem 65 ks kura, z toho 5 ks kohoutů a 60 ks slepic a 13 ks kachen. Během uplynulé noci byl zaznamenán další úhyn 1 slepice. V době provedené kontroly byly pozorovány u 5 slepic klinické příznaky profuzního průjmu, apatie a cyanózy. Ostatní slepice a všechny chované kachny byly bez klinických příznaků onemocnění. Všechna těla uhynulých zvířat byla uložena v nepropustném igelitovém pytli. Vzhledem ke skutečnosti, že během šetření na místě nemohlo být podezření z výskytu nebezpečné nákazy aviární influenzy vyvráceno, byla na místě vyhlášena předběžná opatření při podezření z výskytu nebezpečné nákazy podle § 13 odst. 3 a § 76 odst. 4 veterinárního zákona. Nařízenými opatřeními byly chovatelce (1) zakázány přesuny zvířat z a do hospodářství do doby potvrzení nebo vyloučení nákazy a bylo nařízeno držet klinicky zdravá zvířata odděleně od podezřených. Dále (2) bylo nařízeno pořízení soupisu drůbeže, (3) zákaz prodeje nebo vynášení drůbežích produktů, materiálů, krmiv a předmětů, které by mohly být nositeli původce nákazy a bylo nařízeno (4) provádění průběžné dez-infekce za použití vhodných dezinfekčních prostředků u vchodů a východů z míst, v nichž byla zvířata ustájena. Chovatelka téhož dne na místě obdržela písemný zápis o nařízených opatřeních č. j. SVS/ 2017/021975-E. Součástí písemného zápisu o nařízených opatřeních je i poučení pro chovatele o povaze nebezpečné nákazy aviární influenzy.

Během provedeného šetření bylo odebráno 5 ks kadáverů kura domácího, které byly téhož dne doručeny poslem do Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu ve Státním veterinárním ústavu Praha.

Odebrané vzorky uhynulých slepic byl téhož dne vyšetřeny v Národní referenční laboratoři pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu ve Státním veterinárním ústavu Praha, kde byl při virolo-gickém vyšetření v orgánech uhynulých slepic metodou RT – PCR prokázán vysoce patogenní virus aviární influenzy (HPAI), subtyp H5N8 (viz Protokol o zkoušce č. SVP 2216/17 ze dne 14. 2. 2017). Tímto výsledkem vyšetření byla v hospodářství chovatelky potvrzena nebezpečná nákaza vysoce patogenní aviární influenza.

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 15. 2. 2017 v hospodářství chovatelky šetření, během něhož zjistil, že slepice jsou chovány pro produkci konzumních i násadových vajec, kachny pro produkci násadových vajec. Chovatelka líhne drůbež sezónně přímo v hospodářství. Cho-vaná drůbež tak pochází dlouhodobě z vlastních zdrojů. Veškerá produkce drůbeže v hospodářství slouží pro potřeby členů rodiny. Drůbež je chována ve dvou budovách, odděleně 10 ks kachen v jedné budově a 65 ks kura domácího s 3 kachnami v druhé budově. Obě skupiny mají přístup do oplo-cených venkovních výběhů. Součástí venkovního výběhu pro skupinu 10 kachen je menší rybníček. Krmení a napájení je chovatelkou zajištěno uvnitř budov. Během šetření chovatelka dále uvedla, že rybníček na zahradě je celoročně navštěvován divokými kachnami, které však s jeho zamrznutím po-čátkem roku odlétly. Na rybníčku se objevily přechodně opět až dne 11. 2. 2017. Dále byla chovatelka při kontrole dne 15. 2. 2017 seznámena s výsledkem vyšetření odebraných kadáverů slepic a bylo jí sděleno potvrzení podezření z výskytu nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy. Šetření byl přítomen i syn chovatelky Martin Dubský, nar. 6. 10. 1990, který současně s chovatelkou vstupuje do hospodářství chovu drůbeže a který drůbež také ošetřuje. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem následně téhož dne správní orgán zahájil s chovatelkou podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Sou-časně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovatelce podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné ná-kazy. Chovatelka téhož dne na místě obdržela písemné potvrzení podle § 143 odst. 2 správního řádu o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/ 2017/021665-E.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy.

O opatření uvedených v bodě 2. písm. a) až l) výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 54 odst. 1 veterinárního zákona a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 36/2007 Sb. Cílem těchto opatření je zajistit zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy. V rámci provedeného epizootologické šetření bylo konstatováno, že v hospodářství nebyla v letošním roce zatím porážena žádná drůbež. Tímto byl splněn bod 2. písm. c) výroku rozhodnutí s tím, že v hospodářství chovatelky, ani nikde jinde, není žádné maso drůbeže pocházející v předmětném období z ohniska nebezpečné nákazy, které by bylo určeno k jeho neškodnému odstranění. K bodu 2. písm. d) výroku rozhodnutí bylo v hospodářství chovatelky dohledáno celkem 50 ks slepičích vajec, která byla dle sdělení chovatelky snesena v období ode dne 24. 1. 2017. Tato vejce jsou určena k neškodnému odstranění.

O opatření uvedených v bodě 3. písm. a) až c) výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 54 odst. 1 veterinárního zákona a § 10 odst. 1 písm. g) a h) a § 46 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 36/2007 Sb. Cílem těchto opatření je zajistit spolehlivou likvidaci původce nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v prostředí ohniska nákazy.

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemoc-ných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně konta-minují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

Chovatelce náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den ná-sledující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Nasavrkách dne 15.02.2017

otisk úředního razítka


MVDr. Radek Axmann
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Jaroslava Dubská, nar. 7. 7. 1967
Ochoz 70
538 25 Nasavrky

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9
Město Nasavrky, datová schránka: qwub3yr
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86
Okresní ředitelství Policie ČR Chrudim, datová schránka: ndihp32
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Chrudim, datová schránka: 73qadir

442791067_0_SVS-2017-022411-E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf