Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – infekční rinotracheitida skotu, Č. j. SVS/2015/074276-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/074276-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností Zemědělská společnost Vítějeves a. s., se sídlem ve Vítějevsi 74, IČO 25252526, (dále též „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy infekční rinotracheitidy skotu (IBR, IBR/IPV) v hospodářství reg. č. CZ 53010717 v k. ú. 782654 Vítějeves,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

 1. Klidovým ohniskem nebezpečné nákazy infekční rinotracheitidy skotu (IBR, IBR/IPV) (dále též „IBR“) se vyhlašují následující hospodářství, provozovaná chovatelem:

  a) hospodářství reg. č. CZ 53010717 v k. ú. 782654 Vítějeves, GPS 49°36’48.15″N, 16°27’39.75″E, a

  b) hospodářství reg. č. CZ 53010728 v k. ú. 755206 – Starý Svojanov, GPS 49°37’44. 79″N,16°25’50.97″E.

 2. Hospodářstvím uvedeným v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí se odebírá status hospodářství prostého IBR.

 3. Zakazuje se přemísťování skotu z ohniska nebezpečné nákazy, s následujícími výjimkami:

  a) Přemístění na jatky; přesuny na jatky je chovatel povinen organizovat přímo na jatky samostatným dopravním prostředkem nebo jako poslední místo nakládky dopravního prostředku.

  b) Přemístění k výkrmu do členských států Evropské unie a jejich regionů, které nejsou uvedeny v přílohách I a II Rozhodnutí Komise č. 2004/558/ES, o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy.

  c) Přemístění do třetích zemí, které ve veterinárním osvědčení nepožadují garance na IBR.

 4. Ve lhůtě nejpozději do 31. 7. 2015 se chovateli nařizuje zpracovat a předložit ke schválení správnímu orgánu pro hospodářství ohniska nebezpečné nákazy ozdravovací program dle čl. 14 Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu v ČR. Tento ozdravovací program musí obsahovat ochranná opatření proti zavlečení původce do hospodářství ohniska nebezpečné nákazy, stejně jako opatření zamezující kontaminaci kadaverů, krmiva, dopravních prostředků, nástrojů, nářadí, materiálů, odpadů a všeho ostatního, co by mohlo přispět k přenosu původce IBR do dalších hospodářství, přičemž musí být dodržena všechna opatření biologické bezpečnosti s ohledem na minimalizaci rizika šíření IBR.

 5. Zakazuje se vstup nepovolaným osobám, s výjimkou osob pověřených chovatelem (zaměst-nanci), do hospodářství ohniska nebezpečné nákazy. Zákaz se vztahuje na přímý kontakt se skotem a pohyb v prostorech, v nichž je skot chován. Chovatel je povinen vést evidenci pověřených osob, zajistit pro ně odpovídající osobní ochranné prostředky a prokazatelně je proškolit o zásadách biologické bezpečnosti (písemný zápis s podpisem pověřené osoby). Součástí proškolení bude i poučení o zákazu navštěvovat v jeden den jiná hospodářství. Pověřené osoby (ošetřovatelé, dojiči, zootechnici, údržbáři aj.) jsou povinny používat před vstupem do chovných prostor osobní ochranné prostředky určené pouze pro dané hospodářství, zakazuje se tyto prostředky využívat v jiných hospodářstvích.

 6. Chovateli se nařizuje zajistit pro všechny pracovníky služeb (soukromý veterinární lékař, inseminační technik, opraváři, paznehtáři aj.) vstupujících do ohniska nákazy odpovídající osobní ochranné prostředky (nejlépe jednorázové) k použití pouze v rámci daného hospodářství. Chovatel je povinen pracovníky služeb prokazatelně (písemný zápis s podpisem pověřené osoby) proškolit o zásadách biologické bezpečnosti. Součástí proškolení musí být i poučení o zákazu navštěvovat v jeden den jiná hospodářství.

 7. Chovateli se nařizuje zajistit písemnou evidenci pohybu pracovníků služeb a pracovníků kontrolních orgánů, kteří přišli do kontaktu se skotem, případně se pohybovali v prostorech ohniska nebezpečné nákazy, s uvedením data vstupu na hospodářství, jména a příjmení osoby vstupující na hospodářství a důvodu vstupu na hospodářství.

 8. Zakazuje se vjezd cizích vozidel do hospodářství ohniska nebezpečné nákazy. Chovatel je povinen zajistit písemnou evidenci o vjezdu vozidel, která přišla do kontaktu se skotem, případně se pohybovala v prostorech, v nichž skot pobývá a dále je povinen zajistit provedení dezinfekce u vozidel, která se budou po odjezdu pohybovat v dalších hospodářstvích s chovem skotu. O provedení dezinfekce vozidla bude chovatelem proveden písemný záznam.

O d ů v o d n ě n í

Dne 14. 7. 2015 byly správnímu orgánu sděleny výsledky sérologického vyšetření na IBR (EpA340) z hospodářství reg. č. CZ 53010717, provozovaném ve Vítějevsi chovatelem. Toto vyšetření, nařízené Metodikou kontroly zdraví zvířat, provedené metodami ELISA gB a ELISA gE, bylo v 255 případech z 283 ks celkem uzavřeno jako pozitivní. Vzorky byly odebrány v hospodářství chovatele dne 7. 7. 2015 soukromým veterinárním lékařem MVDr. Karlem Laštůvkou. Uvedené výsledky svědčí o 90% pozitivitě v kategorii krav a jalovic nad 24 měsíců a dokumentují infekci terénním virem IBR v hospodářství reg. č. CZ 53010717 (viz. Protokol o zkoušce č. Se7280/2015, vystavený dne 13. 7. 2015 Státním veterinárním ústavem Olomouc).

Na základě tohoto zjištění bylo správním orgánem provedeno dne 16. 7. 2015 šetření v hospodářstvích chovu skotu, provozovaných chovatelem, během něhož bylo zjištěno, že chovatel provozuje hospodářství chovu skotu reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevsi, které je provozováno jako stádo s tržní produkcí mléka a hospodářství reg. č. CZ 53010728 ve Starém Svojanově, které je dlouhodobě prázdné a jsou v něm využívány pouze pastevní areály k sezónní pastvě březích jalovic. Obě hospodářství jsou IBR historicky prosté. V hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevsi bylo ode dne 1. 1. 2014 provedeno v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace dne 28. 2. 2014 vyšetření jednoho kusu EpA310, dne 20. 6. 2014 vyšetření jednoho kusu EpA310 a dne 20. 6. 2014 vyšetření 259 kusů EpA340, vše s negativními výsledky.

Hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevesi tvoří 5 stájí – odchovna jalovic (odchov jalovic), starý kravín (suchostojné krávy, porodna, marodka, dodoj), nový kravín (produkční stáj), odchovna býků (výkrm býků) a teletník (v současné době rekonstruovaný, bude naskladněn během 14 dnů). Ve starém kravíně jsou v současné době umístěna dočasně telata (po dobu rekonstrukce teletníku, asi od poloviny března 2015, tato telata budou během 14 dnů odsunuta do nového teletníku). Chovatel byl upozorněn na nevhodné umístění této kategorie z nákazového hlediska. Všechny stáje jsou stlané. Hospodářství reg. č. CZ 53010728 ve Starém Svojanově je od roku 2008 prázdné, během pastevní sezóny je využíván pouze pastevní areál pro pastvu asi 15 – 20 březích jalovic. V hospodářství je používána jedna krmivářská a hnojná technika a v rámci hospodářství pracují stejní ošetřovatelé.

Přesuny zvířat v zemědělském podniku probíhají pouze mezi stájemi v rámci hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevesi, s výjimkou každoročního jednorázového přesunu asi 15 – 20 vysokobřezích jalovic na pastvu do hospodářství reg. č. CZ 53010728 ve Starém Svojanově, které se na konci pastevní sezóny vrací zpět do hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevesi. Do hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevesi jsou pravidelně nakupováni býci k výkrmu (zástav) jako smluvní výkrm pro obchodníky Farma Blatiny – CZ s. r. o. a František Šutera, Olešnice. Z výše uvedených důvodů je hospodářství reg. č. CZ 53010728 ve Starém Svojanově považováno dle § 16 odst. 1 veterinárního zákona za hospodářství kontaktní k hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevsi.

S ohledem na provedení vyšetření v roce 2014 byly správním orgánem došetřeny přísuny do hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevesi ode dne 13. 6. 2014. Celkem bylo do hospodářství přisunuto 642 ks, z toho 568 ks bylo přisunuto přesunem mezi stájemi v rámci téhož hospodářství, 12 ks bylo přisunuto dne 30. 10. 2014 z hospodářství reg. č. CZ 53010728 provozovaném ve Starém Svojanově chovatelem. Dále bylo dne dne 4. 8. 2014 přisunuto 7 ks z hospodářství reg. č. CZ 61053959, provozovaném ve Věstíně společností AZ Holding, a. s. Dále bylo přisunuto dne 1. 12. 2014 32 ks z hospodářství reg. č. CZ 21022333, provozovaném v Ledcích společností ČESKÝ CHOV, spol. s r. o. Dále bylo přisunuto dne 15. 9. 2014 23 ks z hospodářství reg. č. CZ 53020280, provozovaném v Kameničné společností VIKA Kameničná a. s. Nákazový status všech těchto hospodářství byl správním orgánem ověřen a bylo zjištěno, že jsou uveřejněny v seznamu IBR prostých hospodářství. Z Karet hospodářství těchto provozoven bylo dále zjištěno, že vyšetření na IBR jsou pravidelně prováděna s negativními výsledky, s výjimkou hospodářství reg. č. CZ 21022333, které bylo ode dne 1. 1. 2006 vyšetřeno pouze jednorázově při vstupním vyšetření dne 13. 9. 2011 (55 x negativní výsledek vyšetření IBR101).

S ohledem na provedení vyšetření v roce 2014 byly správním orgánem došetřeny odsuny z hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevesi ode dne 1. 6. 2014. Celkem bylo z hospodářství v tomto období odsunuto 930 ks, z toho přesunem kódu události 70 celkem 641 ks. Z toho činí přesuny mezi stájemi téhož hospodářství 568 ks, přesun do hospodářství reg. č. CZ 53010728 ve Starém Svojanově 12 ks (dne 5. 6. 2014), přesun do hospodářství reg. č. CZ 53088374, provozovaném ve Vítějevsi 29 Hanou Daňkovou jako výkrm skotu 1 ks (CZ000748353053). Dále byly uskutečněny přesuny do hospodářství reg. č. CZ 61909027, provozovaném v Jívoví jako shromažďovací středisko zvířat společností Farma Blatiny – CZ, s. r. o. v 60 případech. Nákazová situace v hospodářství reg. č. CZ 53088374 ve Vítějevsi 29 bude předmětem samostatného šetření správního orgánu.

V zemědělském podniku působí jako soukromý veterinární lékař pouze MVDr. Karel Laštůvka, kterého v případech potřeby zastupuje MVDr. Jaroslav Slavíček, oba v současné době působí pouze v chovech skotu IBR prostých. Obvody těchto veterinárních lékařů a nákazová situace v hospodářstvích, kde vykonávají veterinární činnost, budou předmětem samostatného šetření správního orgánu. Okolní zemědělské podniky jsou statusu IBR prostého. Někteří ze zaměstnanců mohou chovat doma skot, nicméně chovateli není známa skutečnost, že by mohl pocházet z jiných, než IBR prostých chovů. Reprodukční služby a inseminaci zajišťuje společnost CRV Czech Republic, spol. s r. o., konkrétně inseminační technik František Malínský, kterého v době dovolené zastupuje Josef Hála. Obvody těchto inseminačních techniků a nákazová situace v hospodářstvích, kde vykonávají plemenářské služby, budou předmětem samostatného šetření správního orgánu. V hospodářství je využíváno semeno dodávané společností CRV Czech Republic, spol. s r. o a částečně též společností Natural spol. s r. o, a to k inseminaci problémových přebíhajících se krav.

Chovatel dle svého vyjádření v žádném z hospodářství nepozoroval žádné klinické příznaky, které by mohly svědčit pro infekci IBR, taktéž na jednotlivých hospodářstvích nepozoroval žádný pokles užitkovosti, pokles příjmu krmiva nebo horečnaté stavy, s výjimkou vyššího úhynu telat na respirační syndrom (kultivace Mannheimia hemolytica), který probíhal v období leden až březen 2015. Situace se zlepšila po změně antibiotik po upřesnění citlivosti in vitro. V době provedené kontroly chovatel v kategorii telat nepozoroval v delším časové období již žádný úhyn.

Plošná dezinfekce stájí byla provedena asi před 2 lety současně s bílením stájí, deratizace a dezinsekce je prováděna průběžně svépomocí. Z cizích osob do stájí vstupují pouze zaměstnanci výživářských firem (Fides Agro, spol. s r. o., Firma UHLÍŘ a FAULHAMMER, spol. s r.o., VK-DRCMAN s.r.o.) a dále 2x ročně paznehtáři (Vojtěch Hašák, Prostějov, IČO 10083600, Petr Lužný, Čechy pod Kosířem, IČO 87786494, Milan Přikryl, Kralice na Hané, IČO 46888730, Stanislav Hofer, Určice, IČO 67567436, Mgr. Pavel Koupil, Prostějov, IČO 60695552 a Jan Koupil, Prostějov, IČO 03515699 – poslední ošetření proběhlo dne 19. 1. 2015). Areál hospodářství není oplocen. Zaměstnanci se před vstupem do stájí převlékají do oděvů a obuvi, ve kterých pracují pouze v daném hospodářství. Soukromí veterinární lékaři a inseminační technici mají v hospodářství svoje oděvy, nicméně až do současné doby nepoužívali vyhrazenou obuv, s tím, že holínky před odjezdem z hospodářství umývali. Pro dopravu zvířat je k dispozici traktorový návěs, který slouží pouze k přepravě zvířat po hospodářství, příp. do druhého hospodářství, není využíván k přepravě zvířat jiných chovatelů, ani pro účely komerční přepravy. V případě přepravy do jatek jsou využíváni přepravci obchodníků (Potraviny Vysočina s. r. o., František Šutera, Olešnice, ZŘUD – Masokombinát Polička, a. s., Farma Blatiny – CZ s. r. o. a JAPEC s. r. o. Svratka). Asanaci v hospodářstvích zajišťuje společnost AGRIS spol. s r.o. v provozovně reg. č. CZ 53907004 v Žichlínku.

Dne 16. 7. 2015 správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Zástupce chovatele dne 16. 7. 2015 ve 12 hodin na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy. Hospodářství reg. č. CZ 53010728 ve Starém Svojanově je vymezeno jako ohnisko nákazy z důvodu, že je považováno dle § 16 odst. 1 veterinárního zákona za hospodářství kontaktní k hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevsi.

Současně správní orgán v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí oběma těmto hospodářstvím v souladu s čl. 10 Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu v ČR odejmul status hospodářství IBR prostých, a to z důvodu průkazu infekce IBR v hospodářství reg. č. CZ 53010717 ve Vítějevsi.

O zákazu přesunů skotu z ohniska nebezpečné nákazy, uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí, správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) a § 54 odst. 1 písm. c) a d) veterinárního zákona kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy. O možnosti přesunu skotu k poražení v jatkách správní orgán rozhodl vzhledem ke skutečnosti, že pro IBR neplatí ve veterinární legislativě zákaz porážení. O možnosti přemístění skotu k výkrmu do členských států Evropské unie a jejich regionů, které nejsou uvedeny v přílohách I a II Rozhodnutí Komise č. 2004/558/ES, stejně jako o možném přemístění skotu do třetích zemí, které ve veterinárním osvědčení nepožadují garance na IBR, rozhodl správní orgán vzhledem ke skutečnosti, že v hospodářství klidového ohniska nákazy jsou umístěna sérologicky pozitivní zvířata bez klinických příznaků IBR a tuto možnost legislativa Evropského společenství připouští. S ohledem na minimalizaci rizik šíření původce do dalších hospodářství rozhodl správní orgán v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí v souladu s § 54 odst. 1 písm. i) veterinárního zákona o zajištění zvláštního režimu při přepravě zvířat do jatek.

O nařízení zpracování ozdravovacího programu rozhodl správní orgán v bodě 4. výroku tohoto rozhodnutí v souladu s § 4 odst. 2 písm. d) veterinárního zákona a čl. 10 Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu v ČR. Lhůta 31. 7. 2015 byla správním orgánem stanovena jako kompromis mezi dostatečným posouzením provozních a ekonomických možností chovatele a rizikem možného přenosu původce IBR do dalších hospodářství. Cílem tohoto opatření je minimalizovat možnost kontaminace kadaverů, krmiva, dopravních prostředků, nástrojů, nářadí, materiálů, odpadů a všeho ostatního, co by mohlo přispět k přenosu původce IBR do dalších hospodářství.

O stanovení zvláštních podmínek provozu v hospodářstvích chovatele, nařízeném v bodech 5. až 8. výroku tohoto rozhodnutí, týkajících se vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků do hospodářství a vedení potřebné evidence, rozhodl správní orgán v souladu s § 54 odst. 1 písm. j) veterinárního zákona s cílem minimalizace rizika šíření IBR do dalších hospodářství.

Při stanovení rozsahu nařízených opatření přihlédl správní orgán ke skutečnosti, že Česká republika předložila Evropské komisi program týkající se kontroly a vymýcení infekce způsobené hovězím herpesvirem typu 1, je uvedena v příloze I Rozhodnutí Komise č. 2004/558/ES a ode dne 1. 1. 2006 je v České republice pro všechny chovatele skotu povinný Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR, přičemž většina hospodářství v ČR je v současné době již prostá nebo ozdravená a výskyt infekce v hospodářství chovatele představuje pro tato hospodářství velmi výrazné riziko.

Při kontrole dne 16. 7. 2015 byl chovatel dále seznámen s odbornými náležitostmi vypracování ozdravovacího programu, zejména o nutnosti neodkladného provedení vakcinace všeho skotu v hospodářství k zamezení vylučování původce IBR do prostředí a jeho šíření v hospodářství, o způsobu monitorování přítomnosti infekce v hospodářství, o průběžné dezinfekci a o opatřeních směřujících k zajištění biologické bezpečnosti s ohledem na minimalizaci rizika šíření IBR. Dále byl chovatel poučen o podmínkách přemísťování skotu dle čl. 15 Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu v ČR.

Fyzická kontrola v hospodářství byla ukončena dne 16. 7. 2015 ve 12 hodin. O kontrole byl dne 17. 7. 2015 vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne odeslal kontrolované osobě.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

Ve Vítějevsi dne 16.07.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Obdrží do datové schránky:

Zemědělská společnost Vítějeves a. s., datová schránka: s7bg5ef

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Vítějeves, datová schránka: 9p7a5m3,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.r.

294011476_0_SVS_2015_074276_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf