Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu

Č. j.: SVS/2015/031098-A

Nařízení Státní veterinární správy

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy: mor včelího plodu.

Čl. 1

Základní ustanovení

Onemocnění bylo diagnostikováno v SVÚ Praha Lysolaje u chovatele včel na jeho stanovišti v katastrálním území Praha – Břevnov 729582.

Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy.

Nařízení je určeno všem chovatelům včel v pásmu.

Čl. 2

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

Zřizuje se ochranné pásmo o poloměru 5km od ohniska nákazy v katastrálním území Praha – Břevnov 729582.

Do ochranného pásma se zařazují tyto katastry obcí:

Braník 727873   Nusle 728161
Břevnov 729582 Podolí 728152
Bubeneč 730106 Radlice 728641
Dejvice 729272 Ruzyně 729710
Hlubočepy 728837 Řepy 729701
Holešovice 730122 Sedlec 730041
Hradčany 727121 Smíchov 729051
Jinonice 728730 Staré Město 727024
Karlín 730955 Stodůlky 755541
Košíře 728764 Střešovice 729302
Krč 727598 Suchdol 729981
Libeň 730891 Troja 730190
Liboc 729795 Veleslavín 729353
Lysolaje 729931 Vinohrady 727164
Malá Strana 727091 Vokovice 729418
Michle 727750 Vršovice 732257
Motol 728951 Vyšehrad 727300
Nebušice 729876 Žižkov 727415
Nové Město 727181  

Čl. 3

Ochranná a zdolávací opatření

Opatření pro ochranné pásmo:

  1. Zakazuje se přemísťovat všechna včelstva, matky a včely z pásma.

  2. Přemístění včelstev, matek a včel do pásma je možné jen po předchozím oznámení MěVS v Praze SVS po vyšetření stanoviště v pásmu s negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli odebraného od včelstev na stanovišti.

  3. Přemístění včelstev, matek a včel uvnitř ochranného pásma, ze stanoviště na stanoviště, je možné jen se souhlasem MěVS v Praze SVS vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli odebraného od včelstev určených k přemístění a včelstev na stanovišti místa určení.

  4. Pro potřeby vyšetření je povoleno vytvářet směsné vzorky měli, smícháním získané měli nanejvýš od 10 včelstev. Měl je třeba vložit do obalů, tyto řádně označit adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých měl pochází.

  5. Chovatelé včel v pásmu zajistí odběr zimní měli a její následné vyšetření ve Státním veterinárním ústavu nejpozději do 15. 2. 2015. Za tímto účelem, vloží do všech úlů podložky pro sběr měli, minimálně na dobu 30 dní. Pro potřeby vyšetření je povoleno vytvářet směsné vzorky měli, smícháním získané měli nanejvýš od 10 včelstev. Uvedené vzorky měli lze použít i k vyšetřením na jiné nákazy včel.

  6. Chovatelé včel v pásmu provedou prohlídku všech nezazimovaných včelstev s rozebráním díla do konce listopadu 2014. U zazimovaných včelstev provedou prohlídku do konce listopadu 2014, pokud venkovní teplota bude alespoň jeden den dosahovat minimálně 10 oC. V případě nepříznivých klimatických podmínek provedou chovatelé prohlídku před otevřením česen před očekávaným prvním průletem na jaře 2015. V případě zjištění klinických projevů nákazy moru včelího plodu na plodu, informují neprodleně den MěVS v Praze SVS.

  7. Zkrmování medu včelám, získaného od včelstev v pásmu kdykoliv před, nebo po vyhlášení tohoto nařízení, není povoleno.

  8. Přemísťování všech pomůcek a zařízení ze stanovišť v pásmu, tj. všechny úly a jednotlivé nástavky, rámečky, zásobní a plodové plásty, souše, všechen ostatní obsah úlů, pomůcky a nástroje používané k manipulaci a zacházení se včelami, podložky a ochozy úlů, je povoleno, až po získání negativního výsledku z vyšetření zimní měli, uvedeného v bodě 3 a to po provedení důkladné mechanické očisty a dezinfekce roztokem s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného.

 

Čl. 4

Všeobecná ustanovení

MěVS v Praze SVS zruší ochranná a zdolávací opatření, jestliže budou zavedena a plněna všechna stanovená opatření a epizootologická situace po šetření v ohnisku, v ochranném bude příznivá. Opatření nemohou být zrušena dřív, než jeden rok od jejich vyhlášení.

Čl. 5

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 6

Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Toto nařízení nahrazuje nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/088717-A. Toto nařízení může být kdykoliv z nákazových důvodů změněno.

V Praze dne 27.03.2015

Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel Městské veterinární správy v Praze
Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Obdrží:

1. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodářské správy, Mariánské náměstí 2, Praha 110 01, 48ia97h
2. Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, 140 00, Praha 4, rkiai5y
3. Komora veterinárních lékařů, Palackého 1-3, 612 42 Brno – Královo Pole 73qadir
4. Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, 110 01, zpqai2i

Přílohy:

1. Katastrální mapa ochranného pásma a pásma dozoru

266564135_0_Pasmo_MVP.jpg

266564135_1_Narizeni_Statni_veterinarni_spravy.pdf