Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/040944-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/040944-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Miroslavem Hýblem, nar. 18. 10. 1935, bytem v Chornici, Jevíčská 27, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89461840 v Chornici, Jevíčská 27, v k. ú. 652725 Chornice,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu se vyhlašuje stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89461840 v Chornici, Jevíčská 27, v k. ú. 652725 Chornice, GPS 49°40’7.464″N, 16°44’34.986″E, provozované chovatelem.

  2. Zakazují se veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

  3. Nařizuje se nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů.

  4. Nařizuje se provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i všech úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci. Likvidace včelstev spálením se provede nejpozději následující den po utracení včelstev podle bodu 3. výroku tohoto rozhodnutí; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál. Likvidace musí být provedena za přítomnosti likvidační komise ve složení: chovatel, zástupce základní organizace Českého svazu včelařů a zástupce správního orgánu. Chovateli se nařizuje před provedením likvidace pořídit soupis všech likvidovaných úlů obsazených či neobsazených včelami, zásobních plástů, souší a veš-kerého příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelstvy a jejich produkty v ohnisku nákazy, zásob medu v zásobních plástech, případně dalších produktů, pocházejících od včel z ohniska nákazy. V soupisu musí být uvedeno registrační číslo stanoviště, seznam položek, počet v kusech nebo kilogramech, datum vyhotovení a podpis chovatele; před spálením musí být tento soupis předložen likvidační komisi k odsouhlasení.

  5. Nařizuje se současně s opatřením podle bodu 4. výroku tohoto rozhodnutí provést dezinfekci nespalitelného materiálu a včelínu. K dezinfekci se použije roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného. Před provedením dezinfekce musí být provedena důkladná mechanická očista předmětů určených k dezinfekci a spálení naškrabané hmoty. Kovové předměty musí být před nebo po provedení dezinfekce vyžíhány plamenem, to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínu.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 21. 4. 2015 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 3 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/026680-E ze dne 8. 4. 2014. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89461840 chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivním výsledkem s izolací spór Paenibacillus larvae ve vzorku v počtu 1 × 104 CFU/g měli (viz zkušební protokol č. 205236/15 ze dne 13. 4. 2015).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 14. 4. 2015 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89461840 nachází 3 včelstva. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 12 úlů, z toho 9 nebylo obsazeno. V úlech bylo 24 ks plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 0,5 až 1 dm2. Jedno chované včelstvo bylo v dobré síle, dvě včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 2 a 3 (propadlá víčka, hnědý tekutý obsah buněk). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89461840 dne 14. 4. 2015 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplý-vajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/026680-E ze dne 8. 4. 2014, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorek odebraného plodového plástu byl kultivačně vyšetřen ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 20. 4. 2015 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu v obou odebraných vzorcích. Na základě tohoto výsledku byl v hospo-dářství reg. č. CZ 89461840 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o zkoušce č. Vc534-535/2015 ze dne 20. 4. 2015).

Dne 22. 4. 2015 bylo v hospodářství chovatele provedeno další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno v 50. letech 20. století a je tvořeno dlouhodobě z vlastních zdrojů. Chovatel provozuje pouze dané hospodářství chovu včel. Z hospodářství nebyla v posledních letech přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál. Správnímu orgánu je známa skutečnost, že v hospodářství reg. č. CZ 89461840 byl dne 2. 5. 2013 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/030913-E ze dne 2. 5. 2013). V rámci tohoto rozhodnutí bylo provedeno utracení a likvidace spálením u jednoho včelstva v úle č. 8. Dne 9. 5. 2013 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89461840 provedeno utracení a následná likvidace včelstva v úlu č. 8, jakož i úlu, zásobních plástů, souší v tomto úle spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem nákazy. Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna opatření nařízená dne 2. 5. 2013 rozhodnutím č. j. SVS/ 2013/030913-E, správní orgán dne 21. 5. 2013 nařízená mimořádná veterinární opatření ukončil (viz rozhodnutí č. j. SVS/2013/033440-E ze dne 21. 5. 2013)

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Chovatel dne 22. 4. 2015 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy.

Opatření uvedená v bodě 2. až 5. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán chovateli nařizuje v souladu s § 15 odst. 1 písm. c), d), e), f) a h) veterinárního zákona vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Tato opatření byla nařízena v souladu s § 140 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, jako opatření neodkladně nutná ke zdolání nebezpečné nákazy a ochrany před jejím dalším šířením. O opatřeních uvedených v bodech 3. a 4. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 140 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že v předmětném stanovišti byl mor včelího plodu potvrzen u dvou včelstev, což činí dvě třetiny cho-vaných včelstev.

Dne 22. 4. 2015 byly kontrolní úkony ukončeny. O kontrole byl téhož dne vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2015/040149-E, jehož stejnopis správní orgán dne 22. 4. 2015 na místě doručil kontrolované osobě.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den ná-sledující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Chornici dne 22.04.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Miroslav Hýbl, nar. 18. 10. 1935
Jevíčská 27
569 42 Chornice

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Chornice, datová schránka: azua3ub,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

274062456_0_SVS_2015_040944_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich (1).pdf

Komora veterinárních lékařů České republiky