Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/044377-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/044377-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Janem Glocmanem, nar. 27. 12. 1949, bytem v Třebařově 51, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 v k. ú. 769355 Třebařov,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu se vyhlašuje stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 v k. ú. 769355 Třebařov, GPS 49°49’18.690″N, 16°42’7.439″E, provozované chovatelem.

  2. Zakazují se veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

  3. Nařizuje se nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstva v úlu č. 12 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru tohoto úlu.

  4. Nařizuje se provést likvidaci utraceného včelstva, jakož i úlu č. 12, zásobních plástů, souší v tomto úlu. Likvidace včelstva jeho spálením se provede nejpozději následující den po utracení včelstva podle bodu 3. výroku tohoto rozhodnutí; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál. Likvidace musí být provedena za přítomnosti likvidační komise ve složení: chovatel, zástupce základní organizace Českého svazu včelařů a zástupce správního orgánu. Chovateli se nařizuje před provedením likvidace pořídit soupis všech likvidovaných úlů obsazených či neobsazených včelami, zásobních plástů a souší. V soupisu musí být uvedeno registrační číslo stanoviště, seznam položek, počet v kusech nebo kilogramech, datum vyhotovení a podpis chovatele; před spálením musí být tento soupis předložen likvidační komisi k odsouhlasení.

  5. Nařizuje se současně s opatřením podle bodu 4. výroku tohoto rozhodnutí provést dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem nákazy. K dezinfekci se použije roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného. Před provedením dezinfekce musí být provedena důkladná mechanická očista předmětů určených k dezinfekci a spálení naškrabané hmoty. Kovové předměty musí být před nebo po provedení dezinfekce vyžíhány plamenem.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 9. 3. 2015 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 3 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/022952-E ze dne 27. 3. 2014. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89626472, provozovaném v Třebařově 51 chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivním výsledkem s izolací spór Paenibacillus larvae ve vzorku v počtu 2,2 × 103 CFU/g měli (viz protokol o zkoušce č. J6150-6204/2015 ze dne 9. 3. 2015).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 17. 3. 2015 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89626472 nachází 13 včelstev. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 16 úlů, z toho 3 úly nebyly obsazeny. V úlech bylo 22 – 24 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 0 až 1 dm2. 12 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 1 včelstvo v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu v žádném z chovaných včelstev, ačkoli tuto skutečnost nebylo možno spolehlivě posoudit vzhledem k malému množství plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/022952-E ze dne 27. 3. 2014, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzhledem k malému množství plodu ve včelstvech v době kontroly provedené dne 17. 3. 2015 správní orgán provedl dne 20. 4. 2015 na stanovišti reg. č. CZ 89626472 opakované šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89626472 nachází 13 včelstev. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 16 úlů, z toho 3 úly nebyly obsazeny. V úlech bylo 18 – 22 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 8 dm2. 11 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 2 včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvu v úle č. 12 (propadlá načernalá víčka, hnědý obsah buněk). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 dne 20. 4. 2015 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány ze včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu dva plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o sku-tečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/022952-E ze dne 27. 3. 2014, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraných plodových plástů byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 24. 4. 2015 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu v obou odebraných vzorcích. Na základě tohoto výsledku byl v hospo-dářství reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o zkoušce č. Vc629-630/2015 ze dne 24. 4. 2015).

Dne 30. 4. 2015 bylo v hospodářství chovatele provedeno další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno před asi 45 lety převzetím stanoviště v Moravské Třebové od otce. Po celou dobu chovatel na tomto stanovišti včelařil, s výjimkou 80. let minulého století, kdy bylo stanoviště likvidováno z důvodu výskytu varroázy včel. Po asi roce bylo stanoviště znovu zavčeleno a v roce 2003 bylo přemístěno na současné stanoviště do Třebařova. Chovatel neprovozuje žádná jiná stanoviště chovu včel. Včelstva jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů. Z hospodářství nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál. Správnímu orgánu je známa skutečnost, že v hospodářství reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 byl dne 21. 3. 2014 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2014/022149-E ze dne 21. 3. 2014). V rámci tohoto rozhodnutí bylo provedeno utracení a likvidace spálením u dvou včelstev v úlech č. 9 a 11. Dne 25. 3. 2014 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89626472 v Třebařově 51 provedeno utracení a následná likvidace včelstev v úlech č. 9 a 11, jakož i úlů, zásobních plástů, souší v těchto úlech spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna opatření nařízená dne 21. 3. 2014 rozhodnutím č. j. SVS/2014/022149-E, správní orgán dne 24. 4. 2014 nařízená mimořádná veterinární opatření ukončil (viz rozhodnutí č. j. SVS/2014/029876-E ze dne 24. 4. 2014). Chovatel dle svého sdělení v průběhu léta 2014 vytvořil nové včelstvo v úlu č. 12 smetencem, který umístil do nového úlu. Dílo v jednotlivých úlech nelze identifikovat a rotuje mezi jednotlivými úly.

OTéhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Chovatel dne 30. 4. 2015 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy.

Opatření uvedená v bodě 2. až 5. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán chovateli nařizuje v souladu s § 15 odst. 1 písm. c), d), e), f) a h) veterinárního zákona vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Tato opatření byla nařízena v souladu s § 140 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, jako opatření neodkladně nutná ke zdolání nebezpečné nákazy a ochrany před jejím dalším šířením. O opatřeních uvedených v bodech 3. a 4. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 140 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 299/2003 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že v předmětném stanovišti byl mor včelího plodu potvrzen u jednoho včelstva, což činí 7 % cho-vaných včelstev.

Dne 30. 4. 2015 byly kontrolní úkony ukončeny. O kontrole byl téhož dne vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2015/043194-E, jehož stejnopis správní orgán dne 30. 4. 2015 na místě doručil kontrolované osobě.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den ná-sledující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Třebařově dne 30.04.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Jan Glocman, nar. 27. 12. 1949
Třebařov 51
569 33 Třebařov

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Třebařov, datová schránka: ijtbuc7,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

276516390_0_SVS_2015_044377_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf