Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/051286-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2016/051286-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Ludvíkem Draplem, nar. 9. 3. 1956, bytem ve Vranové Lhotě 190, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89778885 ve Vranové Lhotě v k. ú. 785466 Vranová Lhota,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu se vyhlašuje stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89778885 ve Vranové Lhotě v k. ú. 785466 Vranová Lhota, GPS 49°42’33.859″N, 16°49’46.399″E, provozované chovatelem.

  2. Nařizuje se nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstev v úlech č. 6, 9, 11 a 42 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru těchto úlů.

  3. Nařizuje se provést likvidaci utracených včelstev, jakož i úlů č. 6, 9, 11 a 42, zásobních plástů a souší v těchto úlech. Současně se nařizuje provést likvidaci 36 starších úlů, umístěných na půdě domu čp. 11, u kterého se nachází ohnisko nákazy. Likvidace včelstev jejich spálením se provede nejpozději následující den po utracení včelstev podle bodu 3. výroku tohoto rozhodnutí; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál. Likvidace musí být provedena za přítomnosti likvidační komise ve složení: chovatel, zástupce základní organizace Českého svazu včelařů a zástupce správního orgánu. Chovateli se nařizuje před provedením likvidace pořídit soupis všech likvidovaných úlů obsazených či neobsazených včelami, zásobních plástů a souší. V soupisu musí být uvedeno registrační číslo stanoviště, seznam položek, počet v kusech nebo kilogramech, datum vyhotovení a podpis chovatele; před spálením musí být tento soupis předložen likvidační komisi k odsouhlasení.

  4. Nařizuje se současně s opatřením podle bodu 4. výroku tohoto rozhodnutí provést dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. K dezinfekci se použije roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného. Před provedením dezinfekce musí být provedena důkladná mechanická očista předmětů určených k dezinfekci a spálení naškrabané hmoty. Kovové předměty musí být před nebo po provedení dezinfekce vyžíhány plamenem.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 8. 3. 2016 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 3 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/032353-E ze dne 17. 4. 2015. Zimní měl odebraná ze stanoviště reg. č. CZ 89778885, provozovaném ve Vranové Lhotě chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae (viz zkušební protokol č. 203518/16 ze dne 6. 3. 2016).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 12. 4. 2016 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89778885 ve Vranové Lhotě nachází 50 včelstev. V hospodářství bylo ve dvou kočovných vozech umístěno 55 úlů, z toho 5 úlů nebylo obsazeno. V úlech bylo 10 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Plocha plodu činila 800 cm2. Všech 50 chovaných včelstev bylo v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 6, 9, 11, 35 a 42 (změna barvy larvy, mezerovitost plodu, rozteklé larvy světle hnědé barvy). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89778885 ve Vranové Lhotě dne 12. 4. 2016 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření bylo za účelem potvrzení nákazy odebráno ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu 5 plodových plástů k bakte-riologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/032353-E ze dne 17. 4. 2015, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraných plodových plástů byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření dne 22. 4. 2016 ve čtyřech případech ve včelstvech v úlech č. 6, 9, 11 a 42 izolován Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89778885 ve Vranové Lhotě potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o zkoušce č. Vc 397-401/2016 ze dne 22. 4. 2016).

Dne 2. 5. 2016 bylo v hospodářství chovatele provedeno další šetření, během něhož bylo zjištěno, že chovatel provozuje pouze dané stanoviště chovu včel. Toto stanoviště bylo založeno před 50 lety a bylo dlouhodobě tvořeno ze včelstev z vlastních zdrojů. Správnímu orgánu je známa skutečnost, že na stanovišti reg. č. CZ 89778885 ve Vranové Lhotě byla v roce 2011 diagnostikována nebezpečná nákaza mor včelího plodu; v rámci mimořádných veterinárních opatření bylo nařízeno utracení a okamžité spálení všech včelstev, všech zásobních plástů, souší a hořlavého materiálu v ohnisku (viz rozhodnutí o nařízení mimořádných veterinárních opatření č. j. 2011/1038/KVSE ze dne 25. 3. 2011). Na podzim 2011 bylo stanoviště reg. č. CZ 89778885 ve Vranové Lhotě opětovně zavčeleno, a to nákupem 10 oddělků, z nich se v roce 2012 a 2013 rozšiřovalo tvorbou dalších od-dělků. Všechna včelstva byla umísťována do nových nástavkových úlů. Dle prohlášení chovatele byl v rámci předchozích mimořádných veterinárních opatření důsledně zlikvidován všechen chovatelský materiál, chovatelské vybavení a včelařské příslušenství. Dále chovatel správnímu orgánu sdělil, že na půdě domu ve Vranové Lhotě čp. 11, poblíž něhož je umístěno stanoviště reg. č. CZ 89778885, má umístěno asi 36 ks starších úlů, které získal současně s nákupem staršího kočovného vozu v roce 2012 nákupem od Metoděje Sháněla z Moravičan. Úly nebyly dlouhodobě obsazeny včelami, součas-ně s kočovným vozem byly prodány po smrti původního včelaře. Chovatel tyto úly, dle jeho sdělení, nikdy neobsadil včelami, avšak nevylučuje možnost, že by do těchto úlů mohly zaletovat včely.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Chovatel dne 2. 5. 2016 na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy.

Opatření uvedená v bodě 2. až 5. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán chovateli nařizuje v souladu s § 15 odst. 1 písm. c), d), e), f) a h) veterinárního zákona vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Tato opatření byla nařízena v souladu s § 140 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, jako opatření neodkladně nutná ke zdolání nebezpečné nákazy a ochrany před jejím dalším šířením. O opatřeních uvedených v bodech 3. a 4. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 140 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 299/2003 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že v předmětném stanovišti byl mor včelího plodu potvrzen u 4 včelstev, což činí 8 % chovaných včelstev. O likvidaci 36 kusů starších úlů rozhodl správní orgán v souladu s § 15 odst. 1 písm. g) veterinárního zákona vzhledem ke skutečnosti, že nelze spolehlivě vyloučit možnost kontaminace těchto úlů.

Dne 2. 5. 2016 byly kontrolní úkony ukončeny. O kontrole byl dne 3. 5. 2016 vyhotoven proto-kol o kontrole č. j. SVS/2016/049721-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne odeslal kontrolované osobě.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den ná-sledující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

Ve Vranové Lhotě dne 02.05.2016

otisk úředního razítka

MVDr. Radek Axmann
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Ludvík Drapl, nar. 9. 3. 1956
Vranová Lhota 190
571 01 Vranová Lhota

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9
Obec Vranová Lhota, datová schránka: qi3bn7a
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir

368432276_0_SVS_2016_051286_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opa.pdf