Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – nákaza klusavky, Č. j. SVS/2015/047432-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/047432-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Janem Andrikem, zemědělským podnikatelem se sídlem v Králíkách, Předměstí 221, IČO 72090952, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy klusavky v hospodářství reg. č. CZ 53063164 v Králíkách v k. ú. 672556 Králíky,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Ohniskem nebezpečné nákazy klusavky – atypické klusavky se vyhlašuje hospodářství reg. č. CZ 53063164 v Králíkách v k. ú. 672556 Králíky, GPS 50°4’51.006″N, 16°44’26.754″E, provozo-vané chovatelem.

  2. Zakazují se veškeré přesuny malých přežvýkavců starších 18 měsíců z ohniska nebezpečné nákazy klusavky, s výjimkou přesunu ovcí k poražení v jatkách a přesunu kadáverů ovcí do asa-načního podniku. V případě přesunu ovcí k poražení v jatkách musí být přemísťované ovce starší 18 měsíců doprovázeny „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem. O přemístění musí být předem ve lhůtě 72 hodin informována místně příslušná krajská veterinární správa.

  3. Zakazuje se poražení malých přežvýkavců starších 18 měsíců v hospodářství chovatele pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka).

  4. Nařizuje se zajistit ve dvouletém období, tj. do dne 30. 4. 2017, laboratorní vyšetřování na TSE malých přežvýkavců u všech uhynulých, usmrcených nebo poražených malých přežvýkavců starších 18 měsíců.

O d ů v o d n ě n í

Správnímu orgánu byl dne 23. 4. 2015 doručen výsledek vyšetření vzorku z uhynulé ovce s identifikačním číslem CZ 21487953, původem z hospodářství reg. č. CZ 53063164, provozovaném v Králíkách chovatelem, který byl ve Státním veterinárním ústavu Jihlava vyšetřen rychlým testem EIA IDEXX HerdCheck BSE/scrapie jako pozitivní na TSE (viz zkušební protokol č. BS-00403/15 ze dne 23. 4. 2015).

Dne 23. 4. 2015 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53063164 v Králíkách provedeno šetření, během něhož bylo zjištěno, že chovateli dne 20. 4. 2015 uhynula ovce s identifikačním číslem CZ 21487953, která byla téhož dne odsunuta k neškodné likvidaci do asanačního podniku reg. č. CZ 53907004 v Žichlínku provozovaném společností AGRIS, spol. s r. o., kde byl v souladu s me-todikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015 v rámci monitoringu TSE odebrán vzorek, který byl ve Státním veterinárním ústavu Jihlava vyšetřen rychlým testem EIA IDEXX HerdCheck BSE/scrapie jako pozitivní na TSE (viz zkušební protokol č. BS-00403/15 ze dne 23. 4. 2015). Šetřením v hospodářství chovatele bylo zjištěno, že ovce s identifikačním číslem CZ 21487953 byla narozena dne 29. 1. 2005 v hospodářství reg. č. CZ 53026961, provozovaném v Králíkách, Předměstí 221, Janem Špinlerem, otcem chovatele, který dne 23. 4. 2012 převedl hospodářství na syna Jana Andrika. V rámci tohoto převodu byla přesunuta také ovce s identifikačním číslem CZ 21487953, která byla přesunuta z hospodářství reg. č. CZ 53026961 do hospodářství reg. č. CZ 53063164. Stejně jako u ostatních zvířat se jednalo pouze o administrativní převedení zvířat z jednoho hospodářství do druhého, aniž by tato zvířata změnila místo hospodářství v Králíkách, Předměstí 221.

Dále bylo zjištěno, že ovce s identifikačním číslem CZ 21487953 za svůj život porodila celkem 10 potomků s identifikačními čísly CZ 27806953 (nar. 28. 2. 2006), CZ 33216053 (nar. 15. 2. 2008), CZ33239053 (nar. 21. 1. 2009), CZ 39010053 a CZ 44473953 (oba nar. 23. 1. 2010), CZ 39029053 (nar. 5. 2. 2011), CZ 54597053 (nar. 29. 4. 2012), CZ 54614053 a CZ 62585953 (oba nar. 15. 2. 2013) a CZ 57584053 (nar. 18. 3. 2014). Z nich v hospodářství chovatele žijí ovce s identifikačními čísly CZ 44473953 a CZ 62585953. Ostatní potomci byli z hospodářství odsunuti v kategorii výkrmo-vých jehňat. Poslední potomek byl odsunut z hospodářství chovatele dne 27. 9. 2014 do hospodářství reg. č. CZ 52076224, provozovaném v Teplicích nad Metují společností Šefc, s. r. o., odkud byl dle údajů z integrovaného zemědělského registru dne 14. 11. 2014 exportován. Dle sdělení chovatele rovněž tak ostatní jehňata byla prodána společnosti Šefc, s. r. o., se kterou chovatel dlouhodobě spolupracuje a která se zabývá intrakomunitárním obchodem s jatečnými a výkrmovými jehňaty. Z údajů integrovaného zemědělského registru vyplývá, že zbylých 8 potomků je z ústřední evidence vyřazeno.

Dále bylo zjištěno, že ovce s identifikačním číslem CZ 21487953 byla narozena matce s identifikačním číslem CZ 3329511, která byla dne 23. 3. 2013 poražena jako domácí porážka v hospodářství chovatele. V ústřední evidenci má tato ovce mimo ovce s identifikačním číslem CZ 21487953 ještě další 2 žijící potomky, a sice ovci s identifikačním číslem CZ 27821953, nar. 3. 2. 2007 v hospodářství reg. č. CZ 53026961 a dne 8. 9. 2007 odsunutou do hospodářství reg. č. CZ 52031023 provozovaném v Hradci Králové, Zámeček 444, Michalem Smotlachou, a ovci s iden-tifikačním číslem CZ 48842953, nar. dne 8. 2. 2011 v hospodářství reg. č. CZ 53026961, která dnes žije v hospodářství reg. č. CZ 53063164 v Králíkách. Ostatní potomci ovce s identifikačním číslem CZ 3329511 a sourozenci ovce s identifikačním číslem CZ 21487953 jsou podle údajů z integro-vaného zemědělského registru z ústřední evidence vyřazeni. Výše uvedené údaje byly zjištěny ze stájového registru chovatele a následně ověřeny v integrovaném zemědělském registru.

K ovci s identifikačním číslem CZ 21487953 chovatel dodal, že asi 2 dny před úhynem pozoroval snížený zájem o krmivo, které ovce přijímala ve sníženém množství. Žádné jiné klinické příznaky nepozoroval, stejně tak na ostatních ovcích a skotu nepozoruje žádné klinické příznaky onemocnění. Chovatel současně s ovcemi chová skot bez tržní produkce mléka, oba druhy zvířat byly v době provedené kontroly odděleny, v pastevní sezóně se pasou v oddělených pastevních areálech. Krmnou dávku tvoří v pastevní sezóně pouze pastva, po dobu zimního ustájení seno a senáž. Žádné jádro, koncentrovaná krmiva nebo krmné směsi v hospodářství nejsou dle sdělení chovatele krmeny. Chovatel je od roku 2010 zařazen mezi ekologické zemědělce. Do hospodářství jsou přisouváni pouze plemenní berani: dne 27. 7. 2010 byl přisunut beran s identifikačním číslem CZ 49652021 z hospo-dářství reg. č. CZ 21028182 provozovaném v Hrusicích Ing. Pavlem Vávrou a dne 18. 10. 2012 byl přisunut beran s identifikačním číslem CZ 52272053 z hospodářství reg. č. CZ 53020998 provozo-vaném v Helvíkovicích společností Dibaq, a. s. Dále jsou do hospodářství přisouváni ze skotu pouze býci: dne 31. 12. 2013 býk s identifikačním číslem CZ 694206053, dne 15. 8. 2014 býk s identi-fikačním číslem CZ 723814053, dne 31. 12. 2014 býk s identifikačním číslem CZ 723802053, vše z hospodářství reg. č. CZ 53026792 provozovaném v Králíkách, Hradecká 198, Vlastimilem Diblíkem (výkrmoví býci) a dne 14. 11. 2013 býk s identifikačním číslem CZ 707906031 z hospodářství reg. č. CZ 62038166 provozovaném v Benešově u Boskovic Zemědělským družstvem Skály (plemenný býk). Z hospodářství jsou odsouvána pouze jehňata v kategorii jatečných nebo výkrmových jehňat, výhradním odběratelem je společnost Šefc, s. r. o. Brakované ovce jsou poráženy domácí porážkou v hospodářství chovatele pro potřeby domácnosti chovatele.

V hospodářství chovatele v době provedené kontroly dne 23. 4. 2015 bylo 46 bahnic a 2 plemenní berani, identifikace je dle sdělení chovatele v souladu (s výjimkou ovce s identifikačním číslem CZ 7986511, která dne 23. 4. 2015 uhynula a byla odsunuta do asanačního podniku reg. č. CZ 53907004 v Žichlínku) s aktuálním výpisem z integrovaného zemědělského registru ze dne 23. 4. 2015. Dále je v hospodářství umístěno 56 letošních jehňat, narozených v období od konce února 2015, která nejsou zatím označena a registrována v ústřední evidenci. V hospodářství je dále umístěno 44 ks turů, jejichž identifikace je dle sdělení chovatele v souladu s aktuálním výpisem z integrovaného zemědělského registru ze dne 23. 4. 2015. Klinickým posouzením chovaných ovcí i turů nebyly zjištěny žádné klinické odchylky od zdravotního stavu.

Vzhledem ke skutečnosti, že provedeným rychlým testem EIA IDEXX HerdCheck BSE/scrapie není možné odlišit BSE, klusavku a atypickou klusavku, nařídil správní orgán dne 23. 4. 2015 chova-teli na místě podle § 13 odst. 3 veterinárního zákona v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, ve kterých bylo chovateli zakázáno přemísťování zvířat z hospodářství nebo do hospodářství reg. č. CZ 53063164 v Králíkách. Stejnopis záznamu o naříze-ných opatřeních č. j. SVS/2015/041201-E byl v souladu s § 76 odst. 4 písm. a) veterinárního zákona dne 23. 4. 2015 ve 13 hod. předán chovateli, za kterého jej převzala Alžběta Špinlerová, matka, zastupující chovatele na základě předložené plné moci.

Při kontrole byla pořízena fotodokumentace fotoaparátem BlackBerry Curve v počtu 9 snímků, dokumentujících situaci v hospodářství. Fyzická kontrola v hospodářství a kontrola dokumentace (stájový registr ovcí a turů) byla ukončena dne 23. 4. 2015 ve 13 hod.

Dne 24. 4. 2015 byl správní orgán telefonicky informován Státním veterinárním ústavem Jihlava o výsledku vyšetření molekulárním testováním s diskriminačním testem Western Blot, který vyloučil BSE a klusavku ovcí a potvrdil případ atypické klusavky ovcí (NOR98). O této skutečnosti informoval správní orgán téhož dne telefonicky Alžbětu Špinlerovou. I tento test patří mezi tzv. rychlé testy, jehož výsledek musí být dále potvrzen konfirmačním imunohistochemickým (IHC) testem. Následně dne 27. 4. 2015 správní orgán obdržel od Státního veterinárního ústavu Jihlava nový tisk zkušebního protokolu č. BS-00403/15, ve kterém je doplněn výsledek diferenciačního testu Western Blot, během kterého byla potvrzena atypická (NOR98) klusavka ovcí (viz zkušební protokol č. BS-00403/15 ze dne 27. 4. 2015).

Dne 4. 5. 2015 správní orgán obdržel od Státního veterinárního ústavu Jihlava výsledek kon-firmačního imunohistochemického vyšetření, které bylo uzavřeno s pozitivním výsledkem (viz zku-šební protokol č. 122984/15 ze dne 30. 4. 2015). Tímto výsledkem vyšetření byl v hospodářství reg. č. CZ 53063164 v Králíkách potvrzen výskyt nebezpečné nákazy klusavky. Téhož dne byl se zástupcem chovatele (Alžbětou Špinlerovou) telefonicky potvrzen termín místního šetření v hospodářství na 6. 5. 2015 ve 13 hod.

Dne 6. 5. 2015 ve 13 hod. proběhlo v hospodářství reg. č. CZ 53063164 v Králíkách další místní šetření, během něhož byly rekapitulovány výsledky šetření správního orgánu podle článku 13 a přílohy VII. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, zjištěné již během šetření dne 23. 4. 2015, a to seznam všech přežvýkavců jiných než ovcí v hospodářství chovatele, matka, sourozenci a všichni potomci pozitivně vyšetřené ovce a všechny další ovce v hospodářství chovatele. Za účelem vytvoření soupisu zvířat v hospodářství byl pořízen seznam přežvýkavců z integrovaného zemědělského registru ze dne 5. 5. 2015, ve kterém je uvedeno 44 ks turů a 46 ks ovcí bez jehňat ročníku 2015. Chovatel byl správním orgánem požádán o označení jehňat ročníku 2015 podle § 22 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jejich zaevidování ve smyslu § 23 zákona č. 154/2000 Sb., a to před lhůtou stanovenou vyhláškou č. 136/ 2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem tohoto opa-tření je potřeba přesné identifikace a evidence zvířat v hospodářství. K tomu chovatel sdělil, že tyto úkony provede do dne 20. 5. 2015, v současné době čeká na dodání objednaných ušních známek. Oproti stavu ovcí ke dni 23. 4. 2015 došlo ke snížení stavu ovcí o 3 ks – ovce s identifikačním číslem CZ 7986511 uhynula a byla přesunuta do asanačního podniku dne 23. 4. 2015, ovce s identifikačním číslem CZ 21488953 uhynula a byla přesunuta do asanačního podniku dne 4. 5. 2015, roční beránek s identifikačním číslem CZ 57571053 byl poražen dne 4. 5. 2015 v hospodářství chovatele domácí porážkou. Dále bylo zjištěno, že v předmětném hospodářství nebyla nikdy odebírána embrya, vajíčka nebo jiný plemenářský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Chovatel dne 6. 5. 2015 na místě podle § 143 odst. 2 správního řádu obdržel písemné potvrzení č. j. SVS/2015/ 044480-E o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy. Primární vyšetření rychlým testem EIA IDEXX HerdCheck BSE/scrapie potvrdilo dne 23. 4. 2015 přítomností ab-normálního proteinu PrP u ovce s identifikačním číslem CZ 21487953 případ přenosné spongiformní encefalopatie (TSE), která byla následně potvrzena dne 30. 4. 2015 pozitivním výsledkem imuno-histochemického testu (IHC). Test Western Blot dne 24. 4. 2015 vyloučil diagnózu BSE a současně potvrdil případ atypické klusavky (NOR98).

O opatření uvedeném v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 54 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona vzhledem ke skutečnosti, že dle bodu 2.2.3. kapitoly B přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 je v případech výskytu atypické klusavky vyžadováno zajištění laboratorního vyšetřování na TSE malých přežvýkavců u všech uhy-nulých, usmrcených nebo poražených malých přežvýkavců starších 18 měsíců. S ohledem na nutnost zajištění zvláštního režimu na jatkách (srov. § 23 odst. 2 věta druhá a třetí veterinárního zákona a shodně též článek 4 odst. 1 písm. a) a příloha III oddíl I kapitola II odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004) je chovateli správním orgánem stanovena lhůta k informování příslušné krajské veterinární správy.

O opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 21 odst. 2 veterinárního zákona vzhledem k potřebě odběru vzorku ze všech malých přežvýkavců starších 18 měsíců k provedení vyšetření dle bodu 2.2.3. kapitoly B přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.

Opatření uvedené v bodě 4. výroku tohoto rozhodnutí je v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona a s bodem 2.2.3. kapitoly B přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001. Lhůta k provádění tohoto opatření, tj. do dne 30. 4. 2017, vychází z povinného dvouletého intenzivnějšího sledování TSE od doby potvrzení nákazy v hospodářství chovatele, tj. ode dne 30. 4. 2015.

Nařízená opatření jsou v souladu se současnými vědeckými poznatky, dle kterých klasická klusavka není – na rozdíl od BSE malých přežvýkavců – považována za potenciální problém ve vzta-hu k možné infekci člověka (nové variantě Creutzfeldt-Jakobovy choroby). U atypické klusavky zatím nebyl – na rozdíl od klasické klusavky – prokázán přenos; jedná se zřejmě o spontánní mutaci PrP genu pro prionový protein související s věkem. Z tohoto důvodu jsou opatření nařízená ve výroku tohoto rozhodnutí zaměřena pouze na intenzivnější sledování TSE u ovcí starších 18 měsíců v hospodářství.

Během kontroly dne 6. 5. 2015 byl chovatel poučen o specifikovaném rizikovém materiálu a o způsobu nakládání s ním, o nákaze TSE a o povinnostech chovatele stanovených v § 11 odst. 1 veterinárního zákona.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlá-šení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta při-měřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Králíkách dne 06.05.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Jan Andrik, IČO 72090952
Předměstí 221
561 69 Králíky

Obdrží do datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Město Králíky, datová schránka: kf6btex,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Ústí nad Orlicí, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Ústí nad Orlicí, datová schránka: 73qadir.

277809975_0_SVS_2015_047432_E_Rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf