Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza drůbeže, Č. j. SVS/2016/039593-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2016/039593-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností XAVERgen, a. s., se sídlem v Kostelci nad Černými lesy, Kutnohorská 474, IČO 27460363, (dále jen „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v k. ú. 755575 Holotín, z prostředí hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Místem s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) se vyhlašuje hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53086439, hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015, v k. ú. 755575 Holotín, provozovaná chovatelem.

  2. Zakazují se veškeré přesuny drůbeže a vajec z místa s potvrzeným výskytem původce nebez-pečné nákazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesunu drůbeže k poražení na jatkách; v tomto případě musí být přemísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem. O přemístění musí být předem informována místně příslušná krajská veterinární správa.

  3. Nařizuje se nejpozději do 20. 4. 2016 ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jejich přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku. Chovatel sdělí správnímu orgánu předem, pro jaký způsob ukončení života hejn se rozhodl.

  4. Nařizuje se průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Nařizuje se po od-sunu veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže a po odstranění trusu provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejíž účinnost musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci. Nařizuje se zkompostovat trus za předpokladu zajištění řádné fermentace.

  5. Nařizuje se v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech vyhledat všechna vejce pocházející z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015. Inkubovaná i neinkubovaná vejce, vyprodukovaná počínaje dnem 23. 3. 2016, se nařizuje neškodně odstranit prostřednictvím asanačního podniku v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1069/2009. Neinkubovaná násadová vejce mohou být užita k lidské spotřebě, pouze pokud jsou tepelně ošetřena ve schváleném potravinářském podniku. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny veterinárním osvědčením a vejce musí být označena způsobem, který je jasně odliší od vajec třídy A.

  6. Nařizuje se v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně neškodně prostřednictvím asanač-ního podniku odstranit v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1069/2009 všechna vejce pocházející z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015. Neinkubovaná násadová vejce mohou být užita k lidské spotřebě, pouze pokud jsou tepelně ošetřena ve schváleném potravinářském podniku. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny veterinárním osvědčením a vejce musí být označena způsobem, který je jasně odliší od vajec třídy A.

  7. Nařizuje se poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 1. 4. 2016 od Státního veterinárního ústavu Jihlava pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace S. enteritidis, terénní kmen) směsných vzorků trusu pocházejících z haly č. 4 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a z haly č. 6 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015. Vzorky byly odebrány dne 23. 3. 2016 jako vzorky úřední (EpFr07), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), zveřejněném v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2016 (viz zkušební protokoly č. 117046/16 a č. 117048/16 vystavené Státním veterinárním ústavem Jihlava dne 31. 3. 2016). Téhož dne byl o této skutečnosti správním orgánem informován Petr Chudomel, vedoucí hospodářství v Holotíně, který byl seznámen se skutečností, že ze vzorků odebraných v hospodářství dne 23. 3. 2016, byly vyšetřeny vzorky z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 s pozitivními výsledky. Dále bylo se zástupcem chovatele sjednáno okamžité pozastavení odsunu vajec z hospodářství z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 z hospodářství a jejich oddělené uskladnění. Tyto skutečnosti vyplývají z úředního záznamu telefonátu č. j. SVS/2016/035805-E.

Dne 4. 4. 2016 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně provedeno místní šetření s ohledem na pozitivní výsledky vzorků EpFr07 v hejnech reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015. Za chovatele se jednání účastnili Ing. Dušan Kaňa, vedoucí výroby rozmnožovacích chovů, MVDr. Karel Kutlvašr, soukromý veterinární lékař a Petr Chudomel, vedoucí hospodářství Holotín. Ing. Dušan Kaňa před jednáním prohlásil, že je oprávněn jednat za chovatele na základě plné moci, kterou správnímu orgánu předloží dodatečně. Dne 8. 4. 2016 byla správnímu orgá-nu doručena plná moc ze dne 4. 4. 2016, podle které je Ing. Dušan Kaňa za chovatele zplnomocněn k jednání se správním orgánem.

Během provedeného šetření dne 4. 4. 2016 bylo zjištěno, že v halách č. 4 a 6, stejně jako v celém hospodářství, je chován rodičovský komplet slepic masného typu ROSS 308. Stáří chovaných hejn v době kontroly bylo 49 týdnů. Drůbež byla do hospodářství naskladněna ve dnech 24. – 28. 8. 2015 z odchovu z hospodářství reg. č. CZ 41007271, provozovaného v Dolině chovatelem, původ hejno reg. č. CZ 41007271-00H0-06/2015. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze ve dnech 30. 4. 2015 a 14. 5. 2015 vakcínou Gallimune SE v odchovu a ve dnech 24. – 28. 8. 2015 vakcínou Gallimune Se + St v chovu a nebyla v hospodářství reg. č. CZ 53086439 medikována antibiotiky, ani chemoterapeutiky. V době provedené kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), nebylo zjištěno jeho porušení; předmětná hejna byla vyšetřena před posledními pozitivními výsledky ze dne 23. 3. 2016 na bakterie r. Salmonella ve dnech 5. 10. 2015, 26. 10. 2015, 18. 11. 2015, 9. 12. 2015, 28. 12. 2015, 18. 1. 2016, 8. 2. 2016, a 3. 3. 2016 v rámci NP SAL (EpFr04, EpFr07), vše s negativními výsledky. V hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 bylo v době kontroly chováno 4.648 ks drůbeže, tj. 4.228 ks slepic a 420 ks kohoutů, v hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 bylo v době kontroly chováno 4.641 ks drůbeže, tj. 4.297 ks slepic a 344 ks kohoutů. Hospodářství bylo protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství bylo zajištěno převlečení a přezutí osob a byla umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože byly umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Dezinfekce hal, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním byla provedena dne 27. 7. 2015 Virkonem S a dne 10. 8. 2015 zaplynováním formaldehydovými parami, obojí bylo provedeno společností ASANA, spol. s r. o., IČO15061817, jak vyplývá z protokolu č. 243/3. Účinnost provedené dezinfekce byla ověřena bakteriologickými vyšetřeními dne 28. 7. 2015 a 11. 8. 2015, během nichž byla tato dezinfekce zhodnocena jako účinná (viz zkušební protokoly č. 147876/15 ze dne 11. 8. 2015 a č. 149108/15 ze dne 18. 8. 2015 vystavené Státním veterinárním ústavem Jihlava). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospo-dářství pracuje 6 ošetřovatelů, z nichž 2 (paní Šťastná Jitka a Ouřetská Monika) ode dne 1. 4. 2016 ošetřují pouze pozitivně vyšetřená hejna. Všichni zaměstnanci byli chovatelem seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoohygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření byl během kontroly v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus) odebrán úřední vzorek krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie r. Salmonella, a to vzorek krmné směsi NP1 z návozu ze dne 2. 3. 2015, dodavatel společnost DOČEŠ, a. s., se sídlem v Jarošově nad Nežárkou, IČO 13503871.

V době kontroly byl v hospodářství reg. č. CZ 53056439 v Holotíně stav vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015, vyprodukovaných počínaje dnem 23. 3. 2016, 5.950 ks, z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015, vyprodukovaných počínaje dnem 23. 3. 2016, 2.892 ks, obojí mimo sběr dne 4. 4. 2016. Do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech byly uskutečněny přesuny násadových vajec z postižených hejn dne 24. 3. 2016 (dopravní prostředek reg. zn. 3SV 1722), dne 29. 3. 2016 (dopravní prostředek reg. zn. 6S1 6592) a dne 1. 4. 2016 (dopravní prostředek reg. zn. 6S1 6253). Z chovatelské evidence vyplývá, že ode dne 23. 3. 2016 do 1. 4. 2016 odešlo do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech celkem 60.320 ks vajec, z toho 28.400 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a 31.920 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015. Tato skutečnost vyplývá z výdejek č. 35/2016 ze dne 24. 3. 2016, č. 36/2016 a č. 37/ 2016, obojí ze dne 29. 3. 2016 a č. 38/2016 ze dne 1. 4. 2016. Dle sdělení zástupce chovatele byla část vajec snesených postiženými hejny počínaje dnem 23. 3. 2016 v líhních již inkubována. O této skutečnosti správní orgán neprodleně informoval Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro kraj Vysočina.

Během šetření v hospodářství reg. č. CZ 53086439 dne 4. 4. 2016 nebyla ověřována nákazo-vá situace u zbývajících 4 chovaných hejn, a to z důvodu, že tato hejna byla vyšetřena odběrem úřed-ních vzorků EpFr 07 dne 23. 3. 2016 s negativními výsledky, konkrétně hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2015 (viz zkušební protokol č. 117045/16 ze dne 30. 3. 2016), hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2015 (viz zkušební protokol č. 117047/16 ze dne 30. 3. 2016), hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2015 (viz zkušební protokol č. 117050/16 ze dne 30. 3. 2016) a hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2015 (viz zkušební protokol č. 117049/16 ze dne 30. 3. 2016).

Na základě výše uvedených výsledků šetření v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně správní orgán zahájil dne 4. 4. 2016 s chovatelem podle § 46 odst. 1 správního řádu z moci úřední řízení ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření nebezpečné nákazy. Účastník řízení dne 4. 4. 2016 v 12:15 hodin na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2016/036240-E podle § 143 odst. 2 správního řádu.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 veterinárního zákona z důvodu, že hrozí nebezpečí šíření nebezpečné nákazy, neboť byl zjištěn původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže v prostředí chovu drůbeže druhu vnímavého na tuto nebezpečnou nákazu.

O zákazu přesunů drůbeže uvedeném v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy. O možnosti přesunu drůbeže k poražení na jatkách rozhodl správní orgán v souladu s Ná-rodním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). S ohledem na nutnost zajištění zvláštního režimu na jatkách (srov. § 23 odst. 2 věta druhá a třetí veterinárního zákona a shodně též článek 4 odst. 1 písm. a) a příloha III oddíl I kapitola II odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004) je chovateli správním orgánem stanovena lhůta k informování příslušné krajské veterinární správy.

O opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona a Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). Správní orgán ponechává chovateli volbu způsobu ukončení života hejn buď poražením na jatkách, nebo utracením a neškodným odstraněním infiko-vaného hejna, v souladu s jeho podnikatelskými zájmy s tím, že pro obě varianty jsou stanoveny veterinární požadavky v souladu s právními předpisy. Požadavek na případné neškodné odstranění utracené drůbeže v asanačním podniku vyplývá z § 40 veterinárního zákona vzhledem k nutnosti zajištění bezpečné likvidace původce salmonelózy.

Opatření uvedené v bodě 4. výroku tohoto rozhodnutí je správním orgánem nařízeno v sou-ladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona, zejména vzhledem k nutnosti zajistit spolehlivou likvidaci původce nebezpečné nákazy v prostředí chovaných nosnic před zástavem dalších hejn. S ohledem na relativně nízkou odolnost původce salmonelózy drůbeže vůči dezinfekčním prostřed-kům je možné k dezinfekci použít běžné dezinfekční prostředky v odpovídajících koncentracích. Požadavek na ověření účinnosti dezinfekce bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci vychází z Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus).

O opatření uvedených v bodech 5. a 6. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) a f) veterinárního zákona a v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). Opatření se týká vajec vyprodukovaných v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně postiženými hejny počínaje dnem 23. 3. 2016, a to s ohledem na skutečnost, že dne 23. 3. 2016 bylo v hospodářství provedeno posled-ní vyšetření hejn, jasně deklarující pozitivní výsledek vyšetření provedených v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). Vejce vyprodukovaná pozitivně vyšetřenými hejny počínaje dnem 23. 3. 2016 je nutné považovat za potenciálně infikovaná a tato vejce nemohou být dle Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus) použita jako násadová. Neinkubovaná násadová vejce mohou být užita k lidské spotřebě, pouze pokud jsou tepelně ošetřena ve schváleném potravinářském podniku. Uvolňování takových vajec do tržní sítě se řídí přílohou II části D bodu 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci. Z tohoto ustanovení vyplývá, že vejce (1) ne-mohou být uvolňována do tržní sítě jako vejce třídy A, považují se za vejce třídy B a před uvedením na trh se označí údajem uvedeným v článku 10 nařízení ES č. 589/2008, (2) jsou určena k tepelnému ošetření ve schváleném potravinářském podniku. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny veterinárním osvědčením a vejce musí být označena způsobem, který je jasně odliší od vajec třídy A a (3) nemají povolen vstup do balíren, pokud krajská veterinární správa nesouhlasí s opatřeními pro prevenci křížové kontaminace vajec z ostatních hejn. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny veterinárním osvědčením vystaveným správním orgánem, jak vyplývá z § 27 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona.

O opatření uvedeném v bodě 7. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl s ohledem na existenci zoonotického potenciálu původce salmonelózy drůbeže, tj. s ohledem na možný přenos nákazy na člověka. Cílem tohoto opatření je chránit zdraví všech osob, které budou s drůbeží a jejími živočišnými produkty jakkoli manipulovat.

Chovatel při kontrole dne 4. 4. 2016 ve smyslu čl. 3 nařízených mimořádných veterinárních opatření správnímu orgánu sdělil, že hodlá ukončit život hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2015 a reg. č. CZ 53086439-00H0-06/2015 ve dnech 5. – 6. 4. 2016 poražením v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě, provozovaných společností Drůbež CZ, s. r. o. Dále chovatel správnímu orgánu sdělil, že uvažuje nad možností použít neinkubovaná násadová vejce k lidské spotřebě po tepelném ošetření, konkrétně nad dodávkou do potravinového podniku reg. č. CZ 7610 provozovaném v Brně, Novo-městská 1740, společností TORRO, s. r. o. – vařírna vajec. K tomu zástupce správního orgánu zástupce chovatele poučil o uvolňování vajec do tržní sítě.

Fyzická kontrola v hospodářství a kontrola dokumentace byla ukončena dne 4. 4. 2016 v 12:30 hodin. Odebrané vzorky krmiva k vyšetření byly odeslány dne 4. 4. 2015 svozovou linkou do Státního veterinárního ústavu Jihlava. Během šetření byla pořízena fotodokumentace fotografickým aparátem Evolveo Strongphone D2, celkem 14 fotografií, dokumentujících vjezd do hospodářství, vstup do hal, okolí zásobníků krmiv, situaci v halách, asanační box, prostor mezi halami a sklad steliva.

O kontrole byl dne 7. 4. 2016 vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne odeslal kontrolované osobě.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veteri-nárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Holotíně dne 04.04.2016

otisk úředního razítka

MVDr. Radek Axmann
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Obdrží do datové schránky:

XAVERgen, a. s., datová schránka: izkg3hn

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9
Obec Holotín, datová schránka: rzya4p2
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro kraj Vysočina, datová schránka: 2tg8b9c
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir

361344006_0_SVS_2016_039593_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opa.pdf