Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza drůbeže – Chrudim, Č. j. SVS/2021/094894-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2021/094894-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností VEMA, akciová společnost, se sídlem v Chrudimi, Chrudim IV, Dašická 911, IČO 46506071, (dále též „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže – S. typhimurium ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53041632 v k. ú. 654299 Chrudim z prostředí hejna reg. č. CZ 53041632-01H3-06/2020,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 písm. a), c), e), f) a h), § 54 odst. 1 písm. b), c) d), i), l) a m) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

1. Místem s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (S. typhimurium) se vyhlašuje hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53041632 v k. ú. 654299 Chrudim, hejno reg. č. CZ 53041632-01H3-06/2020, GPS 49°57’42.796″N, 15°47’58.295″E, provozované chovatelem.

2. Zakazují se veškeré přesuny drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné ná-kazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesunu drůbeže k poražení v jatkách a přesunu kadáverů drůbeže do asanačního podniku. V případě přesunu drůbeže do jatek k poražení musí být pře-mísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem. O přemístění musí být předem ve lhůtě 72 hodin informována místně příslušný orgán veterinární správy.

3. Nařizuje se nejpozději do 20. 8. 2021 ukončit život hejna drůbeže reg. č. CZ 53041632-01H3-06/2020, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jejího přesunu k ne-škodnému odstranění do asanačního podniku. V případě poražení v jatkách musí být v Informaci o potravinovém řetězci (IPŘ) chovatelem uvedena informace o pozitivním výsledku laboratorního vyšetření S. typhimurium. Chovatel sdělí správnímu orgánu nejpozději 3 dny předem, pro jaký způsob ukončení života hejna se rozhodl.

4. Nařizuje se průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Po odsunu veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy se provést v hale 1A mechanickou očistu suchou cestou, následné skropení technologie dezinfekčním roztokem na bázi aktivního chloru, zaplynování formaldehydem a uzavření haly a její zajištění proti vstupu všech osob.

5. Nařizuje se po odsunu veškeré drůbeže z části A snáškové haly hospodářství reg. č. CZ 53041632 provést důkladnou mechanickou očistu suchou i mokrou cestou a provést závěrečnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci všech hal části A snáškové haly v hospodářství reg. č. CZ 53041632. Účinnost provedené dezinfekce v hale 1A musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci. Nařizuje se trus z hospodářství zkompostovat za předpokladu zajištění řádné fermentace.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 30. 7. 2021 od Státního veterinárního ústavu Praha pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace S. typhimurium) směsných vzorků trusu pocházejících z haly č. 1A hospodářství reg. č. CZ 53041632 provozovaného v Chrudimi chovatelem, z hejna reg. č. CZ 53041632-01H3-06/2020. Vzorky byly odebrány dne 21. 7. 2021 jako vzorky úřední (EpFn03), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic (Gallus gallus) produkujících konzumní vejce, zveřejněném v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2021 (viz zkušební protokol č. 063066/21 ze dne 19. 7. 2021).

Téhož dne byla o pozitivním výsledku, sděleném správnímu orgánu, telefonicky informována zástupkyně chovatele, která poučena o nutnosti pečlivého dodržování biologické bezpečnosti a přede-vším o způsobu zacházení s vejci, o možném přenosu onemocnění na člověka a o zákazu přesunů drůbeže, materiálů a dalších předmětů, které by mohly být zdrojem onemocnění.

Dne 2. 8. 2021 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi provedeno místní šetření, během něhož byla zrekapitulována zjištění z kontroly provedené dne 21. 7. 2021 v souvislosti s úředním odběrem následně pozitivně vyšetřených vzorků. Během kontroly provedené dne 21. 7. 2021 bylo zjištěno, že v hospodářství je provozován chov drůbeže pro produkci konzumních vajec – odchovna a snáškové haly. Odchovna je tvořena 5 halami, tři haly klecové technologie a 2 haly s alternativní technologií (voliéry). Ve snáškových halách jsou chovány nosnice v obohacených klecích, poměry v hospodářství týkající se dobrých životních podmínek zvířat v hospodářství jsou známy z předchozích kontrol. Chovaná produkční drůbež je dělena na 6 hejn v části A a B snáškové haly. Hejna a haly jsou protinákazově zabezpečeny (mj. oplocení prostoru hospodářství, ostraha vstupu a vjezdu, uzavření haly, zabezpečené větrací otvory, vstupní dezinfekce při vchodu do hal a posypová dezinfekce při vjezdu do hospodářství, umístění kafilerního boxu v průběhu oplocení). Haly jsou konstruovány z běžných stavebních materiálů, snadno čistitelných a dezinfikovatelných, hygienické a mikroklimatické podmínky v hospodářství jsou v době kontroly dobré. Hospodářství je oploceno, uzavřeno vstupní bránou, závorou a brankou, voda a krmivo podávané uvnitř haly je dopravováno do vnitřního prostoru haly způsobem, který brání jejich ohrožení volně žijícím ptactvem, je používána voda z kontrolovaného zdroje, okolí zásobníků krmiva je udržováno čisté, haly jsou uzavírány, není umožněn vstup nepovolaných osob, ošetřovatelé vstupují do provozu přes dezinfekční rohože s obsahem roztoku Virkonu, prostory hal jsou pravidelně mechanicky čištěny od prachových nánosů, pro vstup do prostoru chovu drůbeže mají k dispozici ochranné pomůcky, v administrativní budově je k dispozici šatna a sociální zázemí. V hospodářství je provozován nepřetržitý dohled (noční služba). Ventilace je automaticky řízená zabezpečena soustavou ventilátorů a klapek, osvětlení je umělé. Trus je odstraňován třikrát týdně. Vejce jsou sbírána průběžně denně, časově odděleně dle hal. Kontrolu zdravotního stavu provádí denně zaměstnanci společnosti v souvislosti s ošetřováním drůbeže, případné kadávery jsou ukládány do plastových mobilních kafilerních nádob a ty jsou následně přemístěny do kafilerního boxu. Kafilerní box se nachází v průběhu oplocení areálu, je klimatizován, asanační služba do areálu hospodářství nezajíždí. Prostory kafilerního boxu a nádoby jsou po každém odvozu čištěny a dezinfikovány. Celková DDD je prováděna vždy po vyskladnění haly, čistění je prováděno svépomocí, ostatní úkony (mokré čištění, dezinfekce, deratizace a fogování) je prováděno firmou Lukáš Kubík, dále je prováděna dezinsekce firmou F. A. D., s. r. o. Protokoly o pro-vedených úkonech jsou v hospodářství k dispozici. V hospodářství je umístěn náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát, je vedena evidence o jeho zkouškách. V průběhu provedené kontroly byl, na základě žádosti zástupce chovatele, proveden odběr úředního vzorku na salmonelu drůbeže z hejna reg. č. CZ 53041632-01H3-06/2020 prostřednictvím odběru čerstvého trusu drůbeže (EpFn03 – u jednoho hejna nosnic jednou ročně, vzorek doplňuje odběr prováděný chovatelem u ostatních hejn v hospodářství a je posledním vzorkem před vyskladněním). Podrobnosti o odběru úředního vzorku jsou uvedeny v objednávce laboratorního vyšetření, jejíž kopie byla předána zástupci chovatele jako po-tvrzení o odběru vzorku.

V souvislosti s odběrem byla prováděna kontrola plnění sanitačního programu, vakcinačního programu a dodržování zoohygienických preventivních opatření. Byl kontrolován registr drůbeže, záznamy o vakcinacích, potvrzení o provedených úkonech soukromého veterinárního lékaře, evidence označení hejn a původů, záznamy o vyskladnění a naskladnění, zdravotní potvrzení, provozní a sanitační řád pro odchovny a snáškové haly, pohotovostní plán s aktuálními kontakty a přílohami A41, 42, smlouva se společností ASAP, s. r. o., smlouva o provádění DDD prací a o odstranění trusu. Byla před-ložena chovatelská evidence o chovu drůbeže obsahující údaje o datu, úhynu, prodeji, stavu, snášce, stáří drůbeže, procentu snášky, teplotě v hale, spotřebě vody v hale, spotřebě krmení, odvozu kadáverů v kusech a kilogramech. Byly předloženy doklady o produkci konzumních vajec, kontrola plnění sanitačního programu, vakcinačního programu a dodržování zoohygienických preventivních opatření. Dále byly chovatelem předloženy doklady o provedeném školení zaměstnanců o aktuální nákazové situaci ptačí chřipky ze dne 2. 2. 2021 a školení zaměstnanců – provozní řád, sanitační řád a systém HACCP ze dne 25. 6. 2021. Hospodářství je evidováno v ústřední evidenci, chovatel vede registr drůbeže v hospodářství a podává pověřené osobě správné a úplné údaje. Chovatelská evidence byla namátkově zkontrolována, z kontrolované evidence nebyl zjištěn úhyn drůbeže vyšší než 3 % týdně, pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny. Zástupkyně chovatele zná povinnost neprodleně informovat správní orgán v případě zvýšeného úhynu drůbeže vyšší než 3 % týdně, pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny nebo dalších příznacích hromadného onemocnění v souladu s vyhláškou č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30. 7. 2021 byly kontrolní úkony ukončeny. Téhož dne byl vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2021/094415-E, který byl dne 2. 8. 2021 doručen chovateli.

Dále bylo dne 2. 8. 2021 v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi provedeno místní še-tření, během něhož bylo zjištěno, že v hale č. 1A je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-01H3-06/2020, v hale č. 2A je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-02H3-07/2020, v hale č. 3A je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-03H3-08/2020, stáří těchto 3 hejn je 78 týdnů, v hale č. 1B je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-04H3-01/2021, v hale č. 2B je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-05H3-02/2021 a v hale č. 3B je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-06H3-03/2021, stáří těchto 3 hejn je 37 týdnů. Pozitivně vyšetřené vzorky EpFn03 pochází z hejna reg. č. CZ 53041632-01H3-06/2020, chovaného v hale č. 1A. Jedná se o hybrid Isa brown, aktuální stáří hejna je 78 týdnů, průměrná denní snáška činí asi 13 tis. vajec. Původ hejna je v hejnu reg. č. CZ 53041632-08H3-01/2020, odchovaného v odchovně v témže hospodářství, přesun do snáškové haly byl uskutečněn ve dnech 13. – 15. 5. 2020 v počtu 18 000 ks. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze ve dnech 3. 2. 2020, 20. 3. 2020 a 11. 5. 2020 v odchovu vakcínou Salmovac 440. V odchovu bylo předmětné hejno vyšetřeno na bakterie r. Salmonella dne 14. 5. 2020 odběrem vzorku EpFn70 s negativními výsledky. V hospodářství reg. č. CZ 53041632 ne-byla drůbež medikována antibiotiky, ani chemoterapeutiky. V době provedené kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic (Gallus gallus) produkujících konzumní vejce nebylo zjištěno jeho porušení; předmětné hejno bylo vyšetřeno před posledními pozitivními výsledky ze dne 21. 7. 2021 na bakterie r. Salmonella ve dnech 24. 7. 2020 (EpFn01), 20. 11. 2020 (EpFn02), 22. 2. 2021 (EpFn02) a 9. 6. 2021 (EpFn02), vše s negativními výsledky. Do předmětné haly č. 1A v hospodářství vstupuje ošetřovatelka Pechová Iva, vedoucí Solilová Šárka a údržbář Koreček Zdeněk. Dále jsou v nedávné minulosti zaznamenány vstupy soukromého veterinárního lékaře MVDr. Ladislava Lojdy, reg. č. KVL 3933, a úřední veterinární lékařky MVDr. Gabriely Zelenkové. Další šetření, zaměřená na zabezpečení hospodářství a zajištění biologické bezpečnosti, dodržování sanitačního řádu, vedení záznamů o počtu chovaných slepic, denních úhynech, snášce, stáří slepic v týdnech, o spotřebě vody, o spotřebě krmení a aplikaci veterinárních léčivých přípravků v hospodářství nebylo prováděno, protože byla podrobně šetřena v rámci kontroly hospodářství dne 21. 7. 2021 v souvislosti s úředním odběrem vzorku (viz protokol o kontrole č. j. SVS/2021/093415-E ze dne 30. 7. 2021).

Zbývajících 5 hejn, chovaných ve snáškové hale v hospodářství, bylo vyšetřeno dne 26. 7. 2021 v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic (Gallus gallus) produkujících konzumní vejce, ve všech případech ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s negativními výsled-ky – hejno reg. č. CZ 53041632-02H3-07/2020 vzorkem EpFn74 (viz zkušební protokol č. 064135/21), hejno reg. č. CZ 53041632-03H3-08/2020 vzorkem EpFn74 (viz zkušební protokol č. 064134/21), hejno reg. č. CZ 53041632-04H3-01/2021 vzorkem EpFn02 (viz zkušební protokol č. 064137/21), hejno reg. č. CZ 53041632-05H3-02/2021 vzorkem EpFn02 (viz zkušební protokol č. 064138/21) a hejno reg. č. CZ 53041632-06H3-03/2021 vzorkem EpFn74 (viz zkušební protokol č. 064136/21).

V hospodářství v době kontroly bylo uskladněno 8 800 vajec původem z hejna reg. č. CZ 53086484-02H3-02/2021 ze snášky dne 2. 8. 2021. Poslední dodávka vajec do třídírny reg. č. CZ 459, provozované v Městci Králové společností PROAGRO Nymburk, a. s., se uskutečnila dne 2. 8. 2021 v počtu 34 560 vajec. O této skutečnosti byla správním orgánem informována místně příslušná krajská veterinární práva.

Na základě výše uvedených výsledků šetření v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi správní orgán zahájil dne 2. 8. 2021 s chovatelem podle § 46 odst. 1 správního řádu z moci úřední řízení ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření nebezpečné nákazy.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 veterinárního zákona z důvodu, že hrozí nebezpečí šíření nebezpečné nákazy, neboť byl zjištěn původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže v prostředí chovu drůbeže druhu vnímavého na tuto nebezpečnou nákazu.

O zákazu přesunů drůbeže uvedeném v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy. O možnosti přesunu drůbeže k poražení na jatkách rozhodl správní orgán v souladu s Národním pro-gramem pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic (Gallus gallus) produkujících konzumní vejce. S ohledem na nutnost zajištění zvláštního režimu na jatkách (srov. § 23 odst. 2 věta druhá a třetí veterinárního zákona a shodně též článek 4 odst. 1 písm. a) a příloha III oddíl I kapitola II odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004) je chovateli správním orgánem stanovena lhůta k in-formování příslušné krajské veterinární správy.

O opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona s ohledem ke skutečnosti, že vejce z hejn s neznámým nákazovým statusem, podezřelých nebo infikovaných dle přílohy II části D bodu 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci nelze uvolňovat do tržní sítě, považují se za vejce třídy B dle nařízení Komise (ES) č. 589/2008 a tato vejce jsou určena k tepelnému ošetření ve schváleném potravinářském podniku. Při nemožnosti uvolnit vejce, jako hlavní produkt chovu nosnic, do tržní sítě nemá existence hejna infikovaného původcem salmonelózy drůbeže z hlediska produkce žádný význam a stává se neúměrným rizikem kontaminace potravinového řetězce člověka. Správní orgán ponechává chovateli volbu způsobu ukončení života hejna buď poražením na jatkách, nebo utracením a neškodným od-straněním infikovaného hejna, v souladu s jeho podnikatelskými zájmy s tím, že pro obě varianty jsou stanoveny veterinární požadavky v souladu s právními předpisy. Požadavek na případné neškodné odstranění utracené drůbeže v asanačním podniku vyplývá z § 40 veterinárního zákona vzhledem k nutnosti zajištění bezpečné likvidace původce salmonelózy.

Opatření uvedená v bodech 4. a 5. výroku tohoto rozhodnutí jsou v souladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona. O mechanické očistě, následném skropení technologie v hale 1A dezinfekčním roztokem na bázi aktivního chloru, následném zaplynování formaldehydem a uzavření této haly a jejímu zajištění proti vstupu všech osob rozhodl správní orgán vzhledem ke skutečnosti, že provedení mytí a mokré dezinfekce v této hale není možné z technologických důvodů provést dříve, než po vyskladnění celé části A snáškové haly hospodářství. Po vyskladnění zbývajících hal, tj. hal 2A a 3A, je pak správním orgánem nařízeno závěrečné čištění a dezinfekce ve všech halách části A snáškové haly, a to s ohledem na skutečnost, že tyto prostory budou částečně smáčeny oplachovými vodami z haly 1A, ve které žije pozitivně vyšetřené hejno drůbeže. Cílem tohoto opatření je zajistit spolehlivou likvidaci původce nebezpečné nákazy v prostředí chované drůbeže před zástavem dalších hejn. S ohledem na relativně nízkou odolnost původce salmonelózy drůbeže vůči dezinfekčním prostředkům je možné k dezinfekci použít běžné dezinfekční prostředky v odpovídajících koncentracích. Požadavek na ověření účinnosti dezinfekce bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci vychází z Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic (Gallus gallus) produkujících konzumní vejce.

Zástupce chovatele dne 2. 8. 2021 na místě převzal písemné potvrzení č. j. SVS/2021/094307-E podle § 143 odst. 2 správního řádu o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních.

Během provedeného šetření dne 2. 8. 2021 byl chovatel poučen o tom, že v hejnech nosnic pro produkci konzumních vajec se uvolňování vajec do tržní sítě řídí přílohou II části D bodu 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci. Z tohoto ustanovení vyplývá, že vejce (1) nemohou být uvolňována do tržní sítě jako vejce třídy A, považují se za vejce třídy B a před uvedením na trh se označí údajem uvedeným v článku 10 nařízení ES č. 589/2008, (2) jsou určena k tepelnému ošetření ve schváleném potravinářském podniku. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny veterinárním osvědčením a vejce musí být označena způsobem, který je jasně odliší od vajec třídy A a (3) nemají povolen vstup do balíren, pokud krajská veterinární správa nesouhlasí s opatřeními pro prevenci křížové kontaminace vajec z ostatních hejn. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny veterinárním osvědčením vystaveným správním orgánem, jak vyplývá z § 27 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona.

Fyzická kontrola v hospodářství a kontrola dokumentace byla ukončena dne 2. 8. 2021. O kont-role byl téhož dne vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2021/096948-E, jehož stejnopis správní orgán dne 6. 8. 2021 odeslal kontrolované osobě.

Chovateli se v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona poskytne náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, uvedených v příloze č. 2 k veterinárnímu zákonu, a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci. V souladu s § 44 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona rozhoduje o náhradě nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami ministerstvo zemědělství.

Nestanoví-li předpisy Evropské unie jinak, poskytuje se náhrada podle § 67 na základě žádosti chovatele podané u ministerstva zemědělství. V souladu s § 70 veterinárního zákona tato žádost může být podána nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. K posouzení, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady a v jaké výši, si vyžádá ministerstvo stanovisko krajské veterinární správy. Není-li žádost podána v uvedené lhůtě, nárok na náhradu zaniká.

Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

Písemné vyhotovení rozhodnutí se podle § 143 odst. 2 správního řádu doporučuje bez zbytečného odkladu dodatečně.

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. (viz § 33 odst. 1 správního řádu)

Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. (viz § 36 odst. 1 správního řádu)

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. (viz § 36 odst. 2 správního řádu)

Účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (viz § 36 odst. 3 správního řádu).

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. (viz § 38 odst. 1 správního řádu)

S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (viz § 38 odst. 4 správního řádu). Pořízení kopie podléhá správnímu poplatku.

S podklady pro rozhodnutí je možné se seznámit na Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj v Pardubicích, Husova 1747, v pracovní době od 7:00 do 15:30 hodin po předchozí telefonické dohodě.

Podle § 72 odst. 3 písm. d) veterinárního zákona správní orgán může uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 2 000 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku podle § 72 odst. 1 písm. s) veterinárního zákona tím, že nesplní nebo poruší některou z povinností vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.

V Chrudimi dne 02.08.2021

MVDr. Radek Axmann
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Obdrží do datových schránek:

VEMA, akciová společnost, datová schránka: mw5gvic
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9

Město Chrudim, datová schránka: 3y8b2pi
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86
Okresní ředitelství Policie ČR Chrudim, datová schránka: ndihp32
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Chrudim, datová schránka: 73qadir