Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza drůbeže – Svinčany, Č. j. SVS/2018/100386-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2018/100386-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností VEJCE CZ, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Nedokončená 1618, IČO 27428559, (dále též „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže – terénního kmene S. enteritidis ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53086484 v k. ú. 760854 Svinčany z prostředí hejna reg. č. CZ 53086484-02H3-02/2017, nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 písm. a), c), e), f), h) a j) a § 54 odst. 1 písm. b), c) d), i), l) a m) veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

1. Místem s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) se vyhlašuje hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53086484, v k. ú. 760854 Svinčany, hejno reg. č. CZ 53086484-02H3-02/2017, GPS 49°59’4.69″N,15°38’20.13″E, provozované chovatelem.

2. Zakazují se veškeré přesuny drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesunu drůbeže k poražení v jatkách a přesunu kadáverů drůbeže do asanačního podniku. V případě přesunu drůbeže do jatek k poražení musí být přemísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem. O přemístění musí být předem ve lhůtě 72 hodin informována místně příslušný orgán veterinární správy.

3. Nařizuje se nejpozději do 11. 9. 2018 ukončit život hejna drůbeže reg. č. CZ 53086484-02H3-02/2017, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jejího přesunu k ne-škodnému odstranění do asanačního podniku. V případě poražení v jatkách musí být v Informaci o potravinovém řetězci (IPŘ) chovatelem uvedena informace o pozitivním výsledku laboratorního vyšetření S. enteritidis. Chovatel sdělí správnímu orgánu nejpozději 3 dny předem, pro jaký způsob ukončení života hejna se rozhodl.

4. Nařizuje se průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Po odsunu veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy se nařizuje provést důkladnou mechanickou očistu suchou i mokrou cestou a provést závěrečnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci haly č. 2 v hospodářství reg. č. CZ 53086484. Účinnost provedené dezinfekce musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci. Nařizuje se zkompostovat trus za předpokladu zajištění řádné fermentace.

5. Nařizuje se poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 20. 8. 2018 od Státního veterinárního ústavu Praha pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace S. enteritidis, terénní kmen) směsných vzorků trusu pocházejících z haly č. 2 hospodářství reg. č. CZ 53086484 z hejna reg. č. CZ 53086484-02H3-02/2017, provozovaném ve Svinčanech chovatelem. Vzorky byly odebrány dne 8. 8. 2018 jako vzorky úřední (EpFn03), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic (Gallus gallus) produkujících konzumní vejce, zveřejněném v metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2018 (viz protokol o zkoušce č. 11011/18 ze dne 20. 8. 2018). Téhož dne byla o této skutečnosti správním orgánem informována Svatoslava Procházková, vedoucí hospodářství ve Svinčanech, která byla seznámena se skutečností, že úředně odebrané vzorky byly vyšetřeny s pozitivními výsledky. Dále byla zástupkyně chovatele seznámena s dalším postupem, poučena o způsobu zacházení s vejci, o pečlivém dodržování biologické bezpečnosti, především v souvislosti s možným přenosem onemocnění na člověka a o zákazu přesunů drůbeže, materiálu a dalších předmětů, které by mohly být zdrojem onemocnění. Tyto skutečnosti vyplývají z protokolu o kontrole č. j. SVS/2018/099511-E ze dne 10. 7. 2018.

Dne 21. 8. 2018 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53086484 ve Svinčanech provedeno místní šetření s ohledem na pozitivní výsledky vzorků EpFn03 v hejnu reg. č. CZ 53086484-02H3-02/2017. Za chovatele se šetření účastnila Svatoslava Procházková, vedoucí hospodářství ve Svinčanech, zplnomocněná k jednání se správním orgánem chovatelem na základě předložené plné moci ze dne 18. 1. 2013. Během provedeného šetření bylo zjištěno, že v hale č. 2 jsou chovány nosnice Lohmann Braun, stáří 73 týdnů, v počtu 76.409 ks. Drůbež byla do hospodářství naskladněna ve dnech 10. – 12. 7. 2017 z odchovu z hospodářství reg. č. CZ 42021942, provozovaného v Lenešicích chovatelem, původem z hejn reg. č. CZ 42021942-13H3-01/2017, CZ 42021942-12H3-02/2017 a CZ 42021942-11H3-03/2017. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze ve dnech 1. 4. 2017, 20. 4. 2017 a 27. 6. 2017 vakcínou Gallivac SE v odchovu. V odchovu bylo předmětné hejno vyšetřeno na bakterie r. Salmonella ve dnech 30. 3. 2017 (EpFn30) a 27. 6. 2017 (EpFn70) s negativními výsledky. V hospodářství reg. č. CZ 53086484 nebyla medikována antibiotiky, ani chemoterapeutiky. V době provedené kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic (Gallus gallus) produkujících konzumní vejce nebylo zjištěno jeho porušení; předmětné hejno bylo vyšetřeno před posledními pozitivními výsledky ze dne 8. 8. 2018 na bakterie r. Salmonella ve dnech 31. 7. 2017 (EpFn70), 18. 10. 2017 (EpFn01), 1. 2. 2018 (EpFn02) a 18. 5. 2018 (EpFn02), vše s negativními výsledky. Druhá hala v hospodářství reg. č. CZ 53086484 ve Svinčanech (hala č. 1) byla v době kontroly dne 21. 8. 2018 prázdná, správnímu orgánu je známa skutečnost, že drůbež byla ve dnech 16. – 21. 8. 2018 přesunuta do jatek reg. č. PL28073901, provozovaných v Polsku, v Zalewu společností Zaklad Drobiarski Lech Drob Sp.z.o.o., k poražení. Tyto skutečnosti jsou doloženy Osvědčeními pro vnitřní obchod č. INTRA.CZ.2018.0024813, INTRA.CZ.2018.0024814, INTRA.CZ.2018.0024815, INTRA.CZ.2018.0025242, INTRA.CZ.2018.0024893, INTRA.CZ.2018.0024895, INTRA.CZ.2018. 0025370, INTRA.CZ.2018.0025154, INTRA.CZ.2018.0025155 a INTRA.CZ.2018.0025156. Do předmětné haly č. 2 v hospodářství vstupují ošetřovatelé Hrychka Sv. a Hrychka V., dále údržbáři Procházka M. a Augustin M., vedoucí hospodářství Procházková S. Dále jsou v nedávné minulosti zaznamenány vstupy soukromé veterinární lékařky MVDr. Lenky Opitzové, reg. č. KVL 1123, a úřední veterinární lékařky MVDr. Gabriely Zelenkové.

Další šetření, zaměřená na zabezpečení hospodářství a zajištění biologické bezpečnosti, dodržování sanitačního řádu, vedení záznamů o počtu chovaných slepic, denních úhynech, snášce, stáří slepic v týdnech, o spotřebě vody, o spotřebě krmení a aplikaci veterinárních léčivých přípravků v hospodářství nebylo prováděno, protože byla podrobně šetřena v rámci kontroly v hospodářství, provedené správním orgánem dne 8. 8. 2017 (viz protokol o kontrole č. j. SVS/2018/099511-E ze dne 10. 7. 2018).

Na základě výše uvedených výsledků šetření v hospodářství reg. č. CZ 53086484 ve Svinčanech správní orgán zahájil dne 21. 8. 2018 s chovatelem podle § 46 odst. 1 správního řádu z moci úřední řízení ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření nebezpečné nákazy. Zástupce chovatele dne 21. 8. 2018 v 11 hodin na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2018/099174-E podle § 143 odst. 2 správního řádu.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 veterinárního zákona z důvodu, že hrozí nebezpečí šíření nebezpečné nákazy, neboť byl zjištěn původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže v prostředí chovu drůbeže druhu vnímavého na tuto nebezpečnou nákazu.

O zákazu přesunů drůbeže uvedeném v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy.

O možnosti přesunu drůbeže k poražení na jatkách rozhodl správní orgán v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic (Gallus gallus) produkujících konzumní vejce. S ohledem na nutnost zajištění zvláštního režimu na jatkách (srov. § 23 odst. 2 věta druhá a třetí veterinárního zákona a shodně též článek 4 odst. 1 písm. a) a příloha III oddíl I kapitola II odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004) je chovateli správním orgánem stanovena lhůta k informování příslušné krajské veterinární správy.

O opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona s ohledem ke skutečnosti, že vejce z hejn s neznámým nákazovým statusem, podezřelých nebo infikovaných dle přílohy II části D bodu 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci nelze uvolňovat do tržní sítě, považují se za vejce třídy B dle nařízení Komise (ES) č. 589/2008 a tato vejce jsou určena k tepelnému ošetření ve schváleném potravinářském podniku. Při nemožnosti uvolnit vejce, jako hlavní produkt chovu nosnic, do tržní sítě nemá existence hejna infikovaného původcem salmonelózy drůbeže z hlediska produkce žádný význam a stává se neúměrným rizikem kontaminace potravinového řetězce člověka. Správní orgán ponechává chovateli volbu způsobu ukončení života hejna buď poražením na jatkách, nebo utracením a neškodným odstraněním infikovaného hejna, v souladu s jeho podnikatelskými zájmy s tím, že pro obě varianty jsou stanoveny veterinární požadavky v souladu s právními předpisy. Požadavek na případné neškodné odstranění utracené drůbeže v asanačním podniku vyplývá z § 40 veterinárního zákona vzhledem k nutnosti zajištění bezpečné likvidace původce salmonelózy.

Opatření uvedené v bodě 4. výroku tohoto rozhodnutí je správním orgánem nařízeno v souladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona, zejména vzhledem k nutnosti zajistit spolehlivou likvidaci původce nebezpečné nákazy v prostředí chovaných nosnic před zástavem dalších hejn. S ohledem na relativně nízkou odolnost původce salmonelózy drůbeže vůči dezinfekčním prostředkům je možné k dezinfekci použít běžné dezinfekční prostředky v odpovídajících koncentracích. Požadavek na ověření účinnosti dezinfekce bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci vychází z Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic (Gallus gallus) produkujících konzumní vejce.
O opatření uvedeném v bodě 5. výroku tohoto rozhodnutí rozhodl správní orgán s ohledem na existenci zoonotického potenciálu původce salmonelózy drůbeže, tj. s ohledem na možný přenos nákazy na člověka. Cílem tohoto opatření je chránit zdraví všech osob, které budou s drůbeží a jejími živočišnými produkty jakkoli manipulovat.

Během provedeného šetření dne 21. 8. 2018 byl chovatel poučen o tom, že v hejnech nosnic pro produkci konzumních vajec se uvolňování vajec do tržní sítě řídí přílohou II části D bodu 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci. Z tohoto ustanovení vyplývá, že vejce (1) nemohou být uvolňována do tržní sítě jako vejce třídy A, považují se za vejce třídy B a před uvedením na trh se označí údajem uvedeným v článku 10 nařízení ES č. 589/2008, (2) jsou určena k tepelnému ošetření ve schváleném potravinářském podniku. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny veterinárním osvědčením a vejce musí být označena způsobem, který je jasně odliší od vajec třídy A a (3) nemají povolen vstup do balíren, pokud krajská veterinární správa nesouhlasí s opatřeními pro prevenci křížové kontaminace vajec z ostatních hejn. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny veterinárním osvědčením vystaveným správním orgánem, jak vyplývá z § 27 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona.

Fyzická kontrola v hospodářství a kontrola dokumentace byla ukončena dne 21. 8. 2018 v 11 hodin. O kontrole byl dne 24. 8. 2018 vyhotoven protokol o kontrole č. j. SVS/2018/100574-E, jehož stejnopis správní orgán téhož dne odeslal kontrolované osobě.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

Ve Svinčanech dne 21.08.2018

MVDr. Radek Axmann
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Obdrží do datové schránky:

VEJCE CZ, s. r. o., datová schránka: rjy9z64

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Svinčany, datová schránka: watazpk,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir.


602544367_0_SVS-2018-100386-E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich