Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza drůbeže

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/033874-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností VEJCE CZ, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Nedokončená 1618, IČO 27428559, (dále též „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže – terénního kmene S. enteritidis ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53041632 v k. ú. 654299 Chrudim z prostředí hejna reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Místem s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (S. enteritidis) se vyhlašuje hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53041632, hejno reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014 v k. ú. 654299 Chrudim, GPS 49°57’42.793″N, 15°47’58.461″E, provozované chovatelem.

  2. Zakazují se veškeré přesuny drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesunu drůbeže k poražení na jatkách a přesunu kadáverů drůbeže do asanačního podniku. V případě přesunu drůbeže do jatek k poražení musí být přemísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem. O přemístění musí být předem ve lhůtě 72 hodin informována místně příslušná krajská veterinární správa.

  3. Nařizuje se nejpozději do 22. 4. 2015 ukončit život hejna drůbeže reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jejího přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku. Chovatel sdělí správnímu orgánu nejpozději 7 dní předem, pro jaký způsob ukončení života hejna se rozhodl.

  4. Nařizuje se průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Nařizuje se po ukončení života pozitivně vyšetřeného hejna provést v hale 1A mechanickou očistu suchou cestou, následné skropení technologie dezinfekčním roztokem na bázi aktivního chloru, zaplynování formaldehydem a uzavření haly a její zajištění proti vstupu všech osob.

  5. Nařizuje se po odsunu veškeré drůbeže z části A snáškové haly hospodářství reg. č. CZ 530 41632 provést důkladnou mechanickou očistu suchou i mokrou cestou a provést závěrečnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci všech hal části A snáškové haly v hospodářství reg. č. CZ 53041632. Účinnost provedené dezinfekce v hale 1A musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci. Nařizuje se trus z hospodářství zkompostovat za předpokladu zajištění řádné fermentace.

  6. Nařizuje se poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán při kontrole v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi, provozovaném chovatelem zjistil následující skutečnosti:

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 1. 4. 2015 od 13:00 hodin do 15:00 hodin.

Dne 31. 3. 2015 v odpoledních hodinách byly správnímu orgánu sděleny výsledky vzorků trusu z hospodářství CZ 53041632, provozovaném v Chrudimi chovatelem, které byly ve Státním veterinárním ústavu Praha vyšetřeny kultivačním vyšetřením na salmonelózu jako pozitivní s izolací terénního kmene Salmonella enteritidis (viz protokol o zkoušce č. SVH-4015/15 ze dne 31. 3. 2015). Odebrané vzorky byly odebrány v hospodářství chovatele dne 23. 3. 2015 jako vzorky úřední (EpFn06) v rámci Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce z hejna reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014, a to vzhledem ke zjištění S. enteritidis v hejnu reg. č. CZ 53041632-06H3-05/2013 dne 23. 12. 2014 (viz rozhodnutí o mimořádných vete-rinárních opatřeních č. j. SVS/2015/002201-E ze dne 7. 1. 2015).

Téhož dne byla správním orgánem telefonicky kontaktována Šárka Solilová, zástupce cho-vatele, které byly sděleny výše uvedené pozitivní výsledky vyšetření a se kterou byl sjednán termín kontroly v hospodářství dne 1. 4. 2015 ve 13 hod. Během rozhovoru byla zástupcem správního orgánu upozorněna na skutečnost, že vejce snesená hejnem reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014 počínaje dnem 23. 3. 2015 jsou považovány dle přílohy II, písm. D nařízení EP a Rady (ES) č. 2160/ 2003 za vejce třídy B, která nelze uvolňovat do tržní sítě.

Dne 1. 4. 2015 proběhlo v hospodářství reg. č. CZ 53041632 v Chrudimi místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že jsou zde chovány nosnice pro produkci konzumních vajec, a to celkem v 6 halách, přičemž v hale č. 1 (přízemí A) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-01H3-04/2014, stáří 54 týdnů, počet 17 692 ks, v hale č. 2 (1. patro A) je chováno hejno reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014, stáří 54 týdnů, počet 17 641 ks, v hale č. 3 (2. patro A) je chováno hejno reg. č. CZ 530 41632-03H3-06/2014, stáří 54 týdnů, počet 17 78 ks. Haly č. 4, 5, a 6 (část B snáškové haly) byly v době provedené kontroly vyskladněny. Jednotlivé haly jsou prostorově i provozně z nákazového hlediska zcela odděleny. Drůbež ve všech halách je bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a bez alterace spotřeby krmiva a vody. Pozitivně vyšetřené hejno je umístěno v hale 1A, původ hejna je z odchovny v Chrudimi v rámci téhož hospodářství reg. č. CZ 53041632 z hejna reg. č. CZ 53041632-08H3-01/2014, vakcinováno bylo vakcínou Avipro Salmonella Vac E ve dnech 24. 3. 2015, 25. 4. 2015 a 24. 6. 2014, naskladněno bylo ve dnech 7. – 8. 7. 2014. V den kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. V den kontroly bylo v hejnu reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014 chováno 17 641 ks slepic. Za poslední měsíc v hejnu uhynulo 79 ks. Průměrná snáška za poslední měsíc činila 91,4 %, což je asi 3,4 % nad snáškovou křivkou technologického postupu Hisex hnědý. Drůbež nebyla v hospodářství v Chrudimi medikována antibiotiky nebo chemotera-peutiky. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce nebyly v předmětném hejnu shledány závady ze strany chovatele. Předmětné hejno bylo vyšetřeno na bakterie rodu Salmonella v rámci NP SAL následovně: 22. 9. 2014 EpFn01, 11. 12. 2014 EpFn02, obojí s negativními výsledky a dne 23. 3. 2015 EpFn06 s pozitivním výsledkem. Dále bylo zjištěno, že hospodářství je protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství je zajištěno převlečení a přezutí osob a je umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože jsou umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Jednotlivé haly (poschodí) jsou funkčně úplně odděleny, prostorově jsou odděleny částečně, stýkají se v místě nákladního výtahu a schodišťové šachty. Dezinfekce haly, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním byla provedena ve dnech 27. – 28. 6. 2014 společností Servises PCM, s. r. o. mytím 0,5% roztokem Virocidu a logováním FOGITem, jak vyplývá ze servisního protokolu ze dne 28. 6. 2014. Účinnost provedené dezinfekce byla ověřena bakteriologickým vyšetřením dne 29. 6. 2014 vyšetřením 6 stěrů po dezinfekci, vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha, provedená dezinfekce byla vyhodnocena jako účinná (viz protokol o zkoušce 8017/14, vystavený dne 7. 7. 2014). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospodářství pracuje celkem 9 ošetřovatelů, z nichž všichni (Klimentová Martina, Buchtelová Lenka, Pecková Iva, Doležalová Jana, Novotný Vladimír, Koreček Zdeněk, Solilová Šárka, Vrána Oldřich a Srna Jozef) od zastavení vstupují k pozitivně vyšetřenému hejnu, a to až do dne provedené kontroly. Chovatel prohlásil, že všichni zaměstnanci byli seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoo-hygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření byl dne 1. 4. 2015 v souladu s čl. 8.b). Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce odebrán jeden úřední vzorek krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie Salmonella spp. (kontrolní vzorek krmiva archivovaný z jednotlivých dodávek chovatelem, dodavatel společnost VKS Pardubice, návoz ze dne 23. 3. 2015).

V hospodářství byly ke dni provedené kontroly z předmětného hejna umístěny v samostatné chladírně 1 kompletní paleta s 10 00 ks vajec, 1 neúplná paleta s 2 888 ks vajec. Obě palety byly označeny paletovými lístky s informacemi: „Čerstvá vejce třídy A nosnic v klecích, vejce určená k třídění a balení, původ: VEJCE CZ, s. r. o, Dašická 911, Chrudim, kód producenta 3-CZ-1632, registrační číslo CZ 53041632, ident. č. chovu CZ 15042, datum snášky 1. 4. 2015, hmotnostní skupina: NETŘÍDĚNÁ/hala A, počet, skladujte při +5 až +18 °C. V chladírně byla prostorově odděleně skladována na dvou paletách nestandardní vejce (ze všech hal A) v počtu 1 350 ks a 2 700 ks, označená paletovými lístky s informacemi: vejce třídy „B“, nestandard. Veškerá vejce v chladírně pocházela ze snášky dne 1. 4. 2015. Vejce snesená do dne 1. 4. 2015 byla dle sdělení chovatele pravidelně odvážena do třídírny a balírny vajec reg. č. CZ 11880042, provozované v Praze, Nedo-končená 1618, společností Schubert partner, a. s., poslední odvoz byl uskutečněn dne 31. 3. 2015. Do dne provedené kontroly nebylo možné z hal A určit původ vajec z jednotlivých hejn, protože pro-vozovatel eviduje pouze denní množství snesených vajec z celé haly. V přízemí A jsou produkována omega vejce, která jsou evidována samostatně. Vejce z předmětného hejna jsou tedy evidována společně pro haly 1A a 2A, tj. hejna reg. č. CZ 53041632-02H3-05/2014 a CZ 53041632-03H3-06/2014. Celková produkce vajec z hospodářství CZ 53041632 z hal A byla v období od 23. 3. 2015 do 31. 3. 2015 následující: 431 370 ks vajec, z toho bylo 104 880 ks omega vajec. Do třídírny a bal-írny vajec reg. č. CZ 11880042 bylo přesunuto 289 440 ks vajec z hal 1A a 2A a 138 240 ks omega vajec. Tyto skutečnosti byly ověřeny z provozní evidence stavu nosnic a snášky chovatele. Část vajec je prodávána v hospodářství v rámci maloobchodní prodejny přímo konečnému spotřebiteli.

Během provedeného šetření byl správním orgánem kontrolován sanitační řád pro hospo-dářství ze dne 30. 4. 2009, provozní řád chovu s chovatelskými postupy ze dne 30. 4. 2009, evidence záznamů v hospodářství drůbeže (dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, deník léčby, schválený vakcinační program ze dne 25. 10. 2007 a registr chovu drůbeže. Provedenou namátkovou kontrolou této dokumentace nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů.

Dále byl dne 1. 4. 2015 diskutován způsob možnosti provedení dezinfekce haly 1A, kde je možné po provedení vyskladnění provést pouze mechanickou očistu. Mytí před provedením dezin-fekce není možné provést z důvodu, že by splaškové vody protekly do přízemí, které bude v danou dobu obsazeno nosnicemi. Tento způsob provedení by přinášel přílišné nákazové riziko pro drůbež umístěnou v hale přízemí A.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Účastník řízení dne 1. 4. 2015 v 15 hodin na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu, že hrozí nebezpečí šíření nebezpečné nákazy, neboť byl zjištěn původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže v prostředí chovu drůbeže druhu vnímavého této nebezpečné nákaze.

O zákazu přesunů drůbeže uvedeném v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona kvůli zamezení šíření nebezpečné ná-kazy. O možnosti přesunu drůbeže k poražení v jatkách správní orgán rozhodl v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce. S ohledem na nutnost zajištění zvláštního režimu na jatkách (srov. § 23 odst. 2 věta druhá a třetí veterinárního zákona a shodně též článek 4 odst. 1 písm. a) a příloha III oddíl I kapitola II odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004) je chovateli správním orgánem stanovena lhůta k informování příslušné krajské veterinární správy.

O opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona s ohledem ke skutečnosti, že vejce z hejn s neznámým nákazovým statusem, podezřelých nebo infikovaných dle přílohy II části D bodu 2. nařízení Evrop-ského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci nelze uvolňovat do tržní sítě, považují se za vejce třídy B dle nařízení Komise (ES) č. 589/2008 a tato vejce jsou určena k tepelnému ošetření ve schváleném potravinářském podniku. Při nemožnosti uvolnit vejce, jako hlavní produkt chovu nosnic, do tržní sítě nemá existence hejna infikovaného původcem salmonelózy drůbeže z hlediska produkce žádný význam a stává se neúměrným rizikem kontaminace potravinového řetězce člověka. Správní orgán ponechává chovateli volbu způsobu ukončení života hejna buď poražením na jatkách, nebo utracením a neškodným odstraněním infikovaného hejna, v souladu s jeho podnikatelskými zájmy s tím, že pro obě varianty jsou stanoveny veterinární požadavky v souladu s právními předpisy. Požadavek na případné neškodné odstranění utracené drůbeže v asanačním podniku vyplývá z § 40 veterinárního zákona vzhledem k nutnosti zajištění bezpečné likvidace původce salmonelózy.

Opatření uvedená v bodech 4. a 5. výroku tohoto rozhodnutí jsou v souladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona. O mechanické očistě, následném skropení technologie v hale 1A dezinfekčním roztokem na bázi aktivního chloru, následném zaplynování formaldehydem a uzavření této haly a jejímu zajištění proti vstupu všech osob rozhodl správní orgán vzhledem ke skutečnosti, že provedení mytí a mokré dezinfekce v této hale není možné z technologických důvodů provést dříve, než po vyskladnění celé části A snáškové haly hospodářství. Po vyskladnění zbývajících hal, tj. hal PA a 2A, je pak správním orgánem nařízeno závěrečné čištění a dezinfekce ve všech halách části A snáškové haly, a to s ohledem na skutečnost, že tyto prostory budou částečně smáčeny oplachovými vodami z haly 1A, ve které žije pozitivně vyšetřené hejno drůbeže. Cílem tohoto opatření je zajistit spolehlivou likvidaci původce nebezpečné nákazy v prostředí chované drůbeže před zástavem dalších hejn. S ohledem na relativně nízkou odolnost původce salmonelózy drůbeže vůči dezinfekčním prostředkům je možné k dezinfekci použít běžné dezinfekční prostředky v odpovídajících koncentra-cích. Požadavek na ověření účinnosti dezinfekce bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci v hale 1A vychází z čl. 7.1. Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce.

O opatření uvedeném v bodě 6. výroku tohoto rozhodnutí rozhodl správní orgán s ohledem na existenci zoonotického potenciálu původce salmonelózy drůbeže, tj. s ohledem na možný přenos nákazy na člověka. Cílem tohoto opatření je chránit zdraví všech osob, které budou s drůbeží a jejími živočišnými produkty jakkoli manipulovat.

Během provedeného šetření byl chovatel poučen o tom, že v hejnech nosnic pro produkci konzumních vajec se uvolňování vajec do tržní sítě řídí přílohou II části D bodu 2. nařízení Evrop-ského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci. Z tohoto ustanovení vyplývá, že vejce (1) nemohou být uvol-ňována do tržní sítě jako vejce třídy A, považují se za vejce třídy B a před uvedením na trh se označí údajem uvedeným v článku 10 nařízení ES č. 589/2008, (2) jsou určena k tepelnému ošetření ve schváleném potravinářském podniku. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny veterinárním osvědčením a vejce musí být označena způsobem, který je jasně odliší od vajec třídy A a (3) nemají povolen vstup do balíren, pokud krajská veterinární správa nesouhlasí s opatřeními pro prevenci křížové kontaminace vajec z ostatních hejn. Dodávky takových vajec musí být doprovázeny vete-rinárním osvědčením vystaveným správním orgánem, jak vyplývá z § 27 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona.

Fyzická kontrola v hospodářství a kontrola dokumentace byla ukončena dne 1. 4. 2015 v 15 hodin. Odebrané vzorky krmiva k vyšetření byly odeslány dne 3. 4. 2015 svozovou linkou do Národní referenční laboratoře pro salmonely ve Státním veterinárním ústavu Praha. Během kontroly byla pořízena fotodokumentace fotoaparátem BlackBerry Curve v počtu 9 snímků, dokumentujících vjezd do hospodářství, vstup do hal (poschodí), okolí zásobníků krmiv, asanační box a prostor okolo haly. O kontrole byl dne 3. 4. 2015 vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne odeslal kontrolované osobě.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utra-cení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Chrudimi dne 01.04.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Obdrží do datové schránky:

VEJCE CZ, s. r. o., datová schránka: rjy9z64

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Město Chrudim, datová schránka: 3y8b2pi,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Chrudim, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Chrudim, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Chrudim, datová schránka: 73qadir.

269539554_0_SVS_2015_033874_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf