Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza skotu, Č. j. SVS/2015/089677-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2015/089677-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností Zemědělská společnost Ostřetín, a. s., se sídlem v Ostřetíně 273, IČO 64789462, (dále též „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy salmonelózy v hospodářství reg. č. CZ 53080602 v k. ú. 716332 Ostřetín,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

 1. Ohniskem nebezpečné nákazy salmonelózy (S. typhimurium) se vyhlašují následující hospodářství, provozovaná chovatelem:

  a) hospodářství chovu skotu reg. č. CZ 53080602 v k. ú. 716332 Ostřetín, GPS 50°2’27.68″N, 16°1’46.41″E a

  b) hospodářství chovu skotu reg. č. CZ 53080589 v k. ú. 642975 Dolní Jelení, GPS 50°3’9. 92″N, 16°6’8.09″E.

 2. Zakazují se veškeré přesuny skotu z ohniska nebezpečné nákazy salmonelózy, s následujícími výjimkami:

  a) přemístění kadáverů skotu do asanačního podniku,

  b) přemístění do jatek; skot bude doprovázen Informací o potravinovém řetězci, ve které bude v části „5. Výsledky laboratorních vyšetření, které by mohly svědčit o negativním vlivu na zdraví lidí a zdravotní nezávadnost masa (monitoring cizorodých látek, zoonóz aj.) získaných během posledních 12 měsíců.“ uveden výskyt S. typhimurium,

  c) přesunu do jiného hospodářství povoleného správním orgánem; přemísťovaný skot bude nejvýše 30 dní před přemístěním bakteriologicky vyšetřen na bakterie r. Salmonella z rektálního výtěru a bude doprovázen „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem.

 3. Skot s klinickým průběhem nebezpečné nákazy se nařizuje:

  a) izolovat v hospodářství způsobem, který minimalizuje možnost šíření původce na další zvířata v hospodářství; pro ošetřování tohoto skotu musí být vyčleněni samostatní ošetřovatelé,

  b) podrobit léčbě podle pokynů soukromého veterinárního lékaře.

  V případě skotu s klinickým průběhem nebezpečné nákazy se chovateli nařizuje zajistit vyřazení mléka z dodávky do mlékárny.

 4. V ohnisku nákazy se zakazuje zkrmování mléka telatům, s výjimkou krmení tepelně ošetřeného mléka zahřátého na teplotu 80 °C po dobu minimálně 5 minut nebo krmení mléka ošetřeného okyselením organickými nebo anorganickými kyselinami s poklesem pH pod 5.

 5. Nařizuje se průběžné provádění mechanického čištění a účinné dezinfekce, dezinsekce a dera-tizace všech stájí pro skot. Průběžnou dezinfekci se nařizuje provádět dezinfekčním prostředkem složením, v koncentraci a způsobem zaručujícím baktericidní účinek na původce nebezpečné nákazy salmonelózy. Podestýlku v lehacích boxech se nařizuje doplňovat směsí separátu nebo řezané slámy s přídavkem mletého vápence tak, aby výsledná hodnota podestýlky dosáhla pH minimálně 8,5.

 6. Nařizuje se poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 20. 8. 2015 od Státního veterinárního ústavu Praha pozitivní výsledek bakteriologické kultivace trusu skotu s izolací S. typhimurium, pocházejícího z krávy s identifikačním číslem CZ 288281953, odebraného dne 10. 8. 2015 v hospodářství reg. č. CZ 53080602, v Ostřetíně provozovaném chovatelem jako hospodářství s tržní produkcí mléka. Mimo výše uvedené izolace S. typhimurium byly z odebraného vzorku během bakteriologického vyšetření izolovány bakterie r. Clostridium a Mannheimia haemolytica. Tato skutečnost vyplývá z protokolu o zkoušce č. SVH 10421/15, vystaveného Státním veterinárním ústavem Praha dne 17. 8. 2015.

Dne 21. 8. 2015 správní orgán telefonicky kontaktoval Vladimíra Kaplana, předsedu představenstva, se kterým byl dohodnut termín místního šetření dne 24. 8. 2015. Zástupce chovatele informoval správní orgán o odběrateli mléka, kterým je mlékárna reg. č. CZ 07, provozovaná v Hlinsku společností Mlékárna Hlinsko, a. s. Správnímu orgánu je známa skutečnost, že minimální pasterační parametry v této mlékárně jsou nastaveny na teplotu 89,5 °C po dobu 5 minut. Dále je správnímu orgánu známa skutečnost, že chovatel nemá vystaveno povolení k prodeji syrového, mlékárensky neošetřeného kravského mléka v místě výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu. Dále byl zástupce chovatele správním orgánem poučen o zákazu přesunů skotu z hospodářství za účelem jeho dalšího chovu.

Dne 24. 8. 2015 bylo v hospodářství chovatele reg. č. CZ 53080602 v Ostřetíně provedeno místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství je provozováno jako hospodářství s tržní produkcí mléka s chovem holštýnských dojnic s denní dodávkou do mlékárny asi 18 000 l mléka. Přibližně od počátku srpna 2015 byly v hospodářství pozorovány klinické příznaky průjmu s příměsí krve, hlenu a střevní sliznice v kategorii krav po otelení, převážně v kategorii prvotelek. Klinické příznaky se zpravidla objevovaly 5 – 8 dní po porodu. Celkem doposud onemocnělo 10 ks krav. Z důvodu potřeby zajištění etiologické léčby odebral dne 10. 8. 2015 soukromý veterinární lékař MVDr. Otto Filip, reg. č. KVL K2325, vzorek trusu krávy s identifikačním číslem CZ 288281953, ze kterého byly následně izolovány S. typhimurium, bakterie r. Clostridium a Mannheimia haemolytica (viz protokol o zkoušce č. SVH 10421/15). Následně dne 14. 8. 2015 byl odebrán vzorek trusu od krávy s identifikačním číslem CZ 324547953, ze kterého bylo izolováno S. typhimurium (viz protokol o zkoušce č. SVH 10656/15 ze dne 21. 8. 2015, vystavený Státním veterinárním ústavem Praha). Dne 17. 8. 2015 byl odebrán vzorek trusu z krávy s identifikačním číslem CZ 288295953 a sekční materiál (tenké střevo a přilehlé mezenteriální mízní uzliny) z uhynulého telete s identifikačním číslem CZ 745752053. Z obou vzorků byly izolovány S. typhimurium a bakterie r. Clostridium (viz protokol o zkoušce č. SVH 10655/15 ze dne 21. 8. 2015, vystavený Státním veterinárním ústavem Praha). Klinicky nemocné kusy byly dle pokynů soukromého veterinárního lékaře umístěny do izolační části stáje a byly léčeny podle stanovené citlivosti k antibiotikům in vitro parenterální aplikací kombinací antibiotik na bázi penicilinu a streptomycinu a sulfonamidy. Dle sdělení soukromého veterinárního lékaře je registrována odpověď klinického stavu krav na prováděnou léčbu. Dále bylo zjištěno, že chovatel ode dne 21. 8. 2015 zařadil do krmné dávky suchostojných kraj a krav po otelení vyšší dávky vlákniny. Chovatel provozuje mimo toto hospodářství chovu skotu dále hospodářství reg. č. CZ 53080589 v Dolním Jelení, které slouží jako odchovna jalovic. V tomto hospodářství nebyly dosud pozorovány žádné výše uvedené klinické příznaky, nicméně toto hospodářství je nutné považovat ve smyslu § 16 odst. 1 veterinárního zákona za kontaktní hospodářství.

Dne 24. 8. 2015 správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Zástupce chovatele dne 25. 8. 2015 v 8 hodin na místě obdržel písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních podle § 143 odst. 2 správního řádu.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy. Hospodářství reg. č. CZ 53080589 v Dolním Jelení je vymezeno jako ohnisko nákazy z důvodu, že je považováno dle § 16 odst. 1 veterinárního zákona za hospodářství kontaktní k hospodářství reg. č. CZ 53080602 v Ostřetíně.

O zákazu přesunů skotu z ohniska nebezpečné nákazy, uvedeném v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí, správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) a § 54 odst. 1 písm. c) a d) veterinárního zákona kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy. S cílem minimalizovat ekonomický dopad nařízených opatření umožnil správní orgán přemístění skotu do jatek k poražení s tím, že stanovil podmínku uvedení výskytu S. typhimurium v Informaci o potravinovém řetězci. Toto opatření by mělo zajistit přijetí příslušných opatření v jatkách, která minimalizují kontaminaci potravinového řetězce člověka původcem salmonelózy. Dále v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán umožnil chovateli přesun skotu do jiného hospodářství s tím, že pro tento případ stanovil podmínku provedení bakteriologického vyšetření na bakterie r. Salmonella z rektálního výtěru nejvýše 30 dní před přemístěním a podmínku vystavení „Veterinárního osvědčení k přemístění zvířete“ pro přemísťovaný skot. Toto opatření by mělo ověřit zdravotní status přemísťovaného skotu a minimalizovat možnost zavlečení původce salmonelózy do dalších hospodářství.

O izolaci a léčbě skotu s klinickým průběhem nebezpečné nákazy, nařízeným v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí, správní orgán rozhodl v souladu s § 54 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona s cílem zamezit dalšímu vylučování původce salmonelózy do prostředí. Vyřazení mléka klinicky nemocných krav z dodávky do mlékárny vyplývá z § 18 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona s ohledem na nutnost zajištění zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti z hlediska ochrany zdraví lidí. Opatření pro dodávku mléka klinicky zdravých zvířat do mlékárny nebyla správním orgánem přijata vzhledem k tomu, že riziko šíření původce mlékem po jeho mlékárenském zpracování bylo správním orgánem posouzeno jako zanedbatelné, a to vzhledem k minimálnímu nastavení pasteračních parametrů mléka v mlékárně reg. č. CZ 07 v Hlinsku působením teploty 89,5 °C po dobu 5 minut, které by mělo zajistit případnou likvidaci původce salmonelózy v mléku.

O zákazu zkrmování neošetřeného mléka telatům, nařízeném v bodě 4. výroku tohoto roz-hodnutí, správní orgán rozhodl v souladu s § 54 odst. 1 písm. j) veterinárního zákona s cílem zamezit infekcím telat prostřednictvím krmiva. S ohledem na minimalizaci ekonomických dopadů nákazy na chovatele rozhodl správní orgán o způsobu tepelného ošetření nebo okyselení krmného mléka, s tím že obě metody by zajistit případnou likvidaci původce salmonelózy v krmném mléku.

O opatření uvedeném v bodě 5. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona s cílem snížit výskyt původce v prostředí chovaných zvířat. Průběžné provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace je nařizováno za účelem snížení rizika reinfekce chovaných zvířat z prostředí a ochrany zdraví lidí pracujících v ohnisku nákazy.

O opatření uvedeném v bodě 6. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl s ohledem na zoonotický potenciál původce salmonelózy, tj. s ohledem na možný přenos nákazy na člověka. Cílem tohoto opatření je chránit zdraví všech osob, které budou se skotem a jeho živočišnými produkty jakkoli manipulovat.

Při kontrole dne 24. 8. 2015 proběhlo v hospodářství chovatele epizootologické šetření, s cílem objasnit zdroj infekce S. typhimurium. V rámci tohoto šetření nebyl v hospodářství chovatele zjištěn výskyt hlodavců. V hale, kde byly uskladněny krmné suroviny, byl zjištěn výskyt volně zalétávajícího ptactva, především vrabců a hrdliček. Při posouzení krmných surovin byl zjištěn výskyt plísní ve vaku s vlhkým zrnem kukuřice. V rámci šetření byly odebrány vzorky krmných surovin (sójového šrotu, řepkového šrotu, pšeničných vloček s močovinou, Amino Plus a vlhkého zrna kukuřice). Současně byl odebrán vzorek separátu, a to s ohledem na jeho použití jako suroviny ke stlaní boxových loží a vzorek prachu s trusem ptáků z haly s uskladněnými krmnými surovinami. V rámci provedeného šetření byla posouzena léčba nemocných kusů, prováděná kombinací antibiotik na bázi penicilinu a streptomycinu a sulfonamidy, vzhledem ke stanovené citlivosti in vitro, jako dostatečná. Chovatel byl ale správním orgánem upozorněn na skutečnost, že průnik účinných látek parenterálně podávaných veterinárních léčivých přípravků do střeva je téměř zanedbatelný a na velmi pravděpodobnou možnost osídlení mezenteriálních mízních uzlin původcem, vedoucím ke vzniku intermitentních bacilonosičů. V rámci určení krizových bodů pro omezení vylučování původců a snížení infekčního tlaku prostředí bylo chovateli nařízeno provádění průběžného čištění a účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (viz bod 5. výroku tohoto rozhodnutí) a podmínky ošetření krmného mléka (viz bod 4. výroku tohoto rozhodnutí). Dále bylo chovateli doporučeno realizovat následující chovatelská opatření: (1) neprodlené zahájení vakcinace interkurentní klostridiové infekce v kategorii krav před otelením pro navození imunity před kritickým časovým obdobím klinické manifestace salmonelózy, (2) aplikace mikrobiotik v krmné dávce v kategorii krav před a po otelení pro kompetitivní osazení střeva kulturní mikroflórou, (3) zvýšení objemu vlákniny v krmné dávce v katego-rii krav před a po otelení pro rychlejší průchod zažitiny střevem a snížení obsahu substrátu, vhodného k pomnožení původce a (4) změna složení minerální krmné přísady s cílem mobilizace imunitního systému zvířat a zvýšení jejich přirozené obranyschopnosti. Dále byl chovatel správním orgánem upozorněn na potřebu zabránění iatrogenního přenosu infekce měněním jednorázových rukavic po provedení každého jednotlivého vyšetření při všech inseminačních zákrocích a při všech rektálních vyšetřeních.

Fyzická kontrola v hospodářství byla ukončena dne 24. 8. 2015 ve 13 hodin. O kontrole byl dne 27. 8. 2015 vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne odeslal kontrolované osobě.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Ostřetíně dne 24.08.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Obdrží do datové schránky:

Zemědělská společnost Ostřetín, a. s., datová schránka: 3ahg5bz,

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Ostřetín, datová schránka: f7ha9q8,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir.

304184842_0_SVS_2015_089677_E_Rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich (1).pdf