Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinárních opatření – mor včelího plodu – Č. j. SVS/2014/024717-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2014/024717-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se Zdeňkem Fikejzem, nar. 24. 5. 1934, bytem v Moravské Třebové, Garážní 12, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové, zahrádka parc. č. 2347/41 v k. ú. 698806 Moravská Třebová,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu se vyhlašuje stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové, zahrádka parc. č. 2347/41 v k. ú. 698806 Moravská Třebová, GPS 49°46’10.070″N, 16°40’25.024″E, provozované chovatelem.
  2. Zakazují se veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

  3. Nařizuje se nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstva na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlu.

  4. Nařizuje se provést likvidaci včelstva na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci. Likvidace včelstva spálením se pro-vede nejpozději následující den po utracení včelstva podle bodu 3. výroku tohoto rozhodnutí; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál. Likvidace musí být provedena za přítomnosti likvidační komise ve složení: chovatel, zástupce základní organizace Českého svazu včelařů a zástupce správního orgánu. Chovateli se nařizuje před provedením likvidace pořídit soupis všech likvidovaných úlů obsazených či neobsazených včelami, zásobních plástů, souší a veškerého příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelstvy a jejich produkty v ohnisku nákazy, zásob medu v zásobních plástech, případně dalších produktů, pocházejících od včel z ohniska nákazy. V soupisu musí být uvedeno registrační číslo stanoviště, seznam položek, počet v kusech nebo kilogramech, datum vyhotovení a podpis chovatele; před spálením musí být tento soupis předložen likvidační komisi k odsouhlasení.

  5. Nařizuje se současně s opatřením podle bodu 4. výroku tohoto rozhodnutí provést dezinfekci nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. K dezinfekci se použije roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného. Před provedením dezinfekce musí být provedena důkladná mechanická očista předmětů určených k dezinfekci a spálení naškrabané hmoty. Kovové předměty musí být před nebo po provedení dezinfekce vyžíhány plamenem, to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 21. 2. 2014 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. 3 odst. 4 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/ 038198-E ze dne 6. 6. 2013. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89687446 chovatelem byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae v počtu 1,77 × 104/g měli (viz protokol o zkoušce J 1635 – 1760/2014 ze dne 21. 2. 2014).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 13. 3. 2014 kontrolu, při které bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89687446 nachází jedno včelstvo. V hospodářství byly na včelnici umístěny 3 úly, z toho 2 úly nebyly obsazeny. V úlu bylo 20 plástů rámkové míry 39 × 27,5 cm. Plocha plodu činila 16 dm2. Chované včelstvo bylo v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaného včelstva. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvu v úle č. 1 (tekutý táhnoucí se obsah buněk). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89687446 dne 13. 3. 2014 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán ze včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu jeden plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/038198-E ze dne 6. 6. 2013, zejména o zákazu přesunů včelstev a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraného plodového plástu byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 26. 3. 2014 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89687446 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 377/2014 ze dne 26. 3. 2014).

Dne 28. 3. 2014 správní orgán provedl na stanovišti reg. č. CZ 89687446 další kontrolu, během níž bylo zjištěno, že chovatel až do roku 2013 provozoval mimo stanoviště reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové ještě stanoviště reg. č. CZ 89127748 v Třebařově, reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, a reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49. Stanoviště reg. č. CZ 89127748 v Třebařově a reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, byly v roce 2013 úplně likvidovány z důvodu výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz rozhodnutí o nařízení mimořádných veterinárních opatření č. j. SVS/2013/030919-E ze dne 3. 5. 2013 a č. j. SVS/2013/035908-E ze dne 22. 5. 2013). Nákazová situace na zbývajících stanovištích, tj. na stanovišti reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové a reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49 byla v roce 2013 opakovaně ověřena provedením klinických prohlídek, při kterých nebyly ve včelstvech pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu. Dále bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel byla založena v roce 1958 převzetím od rodičů. Včelstva na stanovištích jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů. Ze stanovišť nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy.

Opatření uvedená v bodě 2. až 5. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán chovateli nařizuje v souladu s § 15 odst. 1 písm. c), d), e), f) a h) veterinárního zákona vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Tato opatření byla nařízena v souladu s § 140 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, jako opatření neodkladně nutná ke zdolání nebezpečné nákazy a ochrany před jejím dalším šířením. O opatřeních uvedených v bodech 3. a 4. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 140 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že v předmětném stanovišti byl mor včelího plodu potvrzen u jednoho včelstva, což činí 100 % chovaných včelstev.

Při kontrole byl vyhotoven protokol o kontrole, jehož stejnopis správní orgán téhož dne doručil kontrolované osobě. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochran-ných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Moravské Třebové dne 28. března 2014

otisk úředního razítka

   
MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou:

Zdeněk Fikejz, nar. 24. 5. 1934
Garážní 12
571 01 Moravská Třebová

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Město Moravská Třebová, datová schránka: fqtb4bs,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Okresní ředitelství Policie ČR Svitavy, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

191785212_0_SVS_2014_024717_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf